روانکار صنعت نقش جهان

شرکت روانکار صنعت نقش جهان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10260525103 (منحل شده)
1
افراد
2
آگهی‌ها
31963
شماره ثبت
1386/8/22
تاریخ تأسیس

اشخاص روانکار صنعت نقش جهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در روانکار صنعت نقش جهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 932697
آگهی انحلال شرکت روانکار صنعت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۵۱۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت فوق منحل اعلام گردید و آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه در اصفهان خ باغ دریاچه کوچه شهید کریمیان کوچه علیخانی ساختمان گلستان واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11706880
آگهی انحلال شرکت روانکار صنعت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۵۱۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت فوق منحل اعلام گردید و آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه در اصفهان خ باغ دریاچه کوچه شهید کریمیان کوچه علیخانی ساختمان گلستان واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات