سرمایه گذاری استان اصفهان

شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260490269 (فعال)
8
افراد
18
آگهی‌ها
28327
شماره ثبت
1385/7/26
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان اصفهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14539420
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد ، گردش حساب سود انباشته و یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی ، مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان ( حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ) xxxxxxxxx۰۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر ( حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ) xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ انتخاب شدند . روزنامه کیمیای وطن به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد . شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد xxxxxxxxx۷۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان xxxxxxxxx۱۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهرضا xxxxxxxxx۰۲ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون xxxxxxxxx۲۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان xxxxxxxxx۳۳ به سمت اعضای اصلی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خوانسار xxxxxxxxx۲۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173109
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۶ و به استناد نامه شماره xxx۷۱/xxxمورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلیمیان ریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لنجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۱۶/۱۰/xxx۷تعیین گردید. در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۰۷ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی، مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردید. روزنامه کیمیای وطن به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706933
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۲۳/۷/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم شاه مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین موسویان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا باغبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت دبیر هیئت مدیره برای مدت تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷ انتخاب گردیدند. آقای سید حسین موسویان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و اختیارات هیئت مدیره مشروح در بندهای ۲۴ و ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۲، ۲۳ ماده ۴۱ اساسنامه متبوع به نامبرده تفویض گردید. چک‌ها، قراردادها، اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از آقایان ابراهیم شاه مرادی و علیرضا باغبانی (بترتیب رئیس و عضو هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد دفاتر اسناد رسمی و نیز اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منقوش به مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۵۷ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیرشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردید روزنامه نسل فردا بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آبادشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان xxxxxxxxx۱۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چادگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896620
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و نامه شماره xxx۵ , xxx مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ اداره امور نهادهای مالی (بورس) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب شد. * مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820578
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۲ و نامه شماره xxx۲ , xxx مورخ ۱۳/۲/۹۵ اداره امور نهاد‌های مالی (بورس) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی کاربردتحقیق (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820077
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/xxx۳ و نامه شماره xxx۷ , xxx مورخ ۱۹/۸/۹۴ اداره نظارت بر نهادهای مالی (بورس) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چادگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت سال انتخاب گردیدند. * مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174857
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۳/۶/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱ و ۱۱/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان محمد رجائی کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و حیدر شمس کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سمیرم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال منتهی ۳۱/۶/xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573155
آگهی تغییر و تبدیل در شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ و ۱/۸/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
الف: ۱ ) ترازنامه مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ پس از گزارش بمجمع بتصویب رسید ۲ ) آقایان محمد رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهامی عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. ب) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل که متن اعلامیه تبدیل بقرار ذیل می باشد: ۱ ) نام شرکت و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۷ اصفهان ۲ ) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف) موضوع فعالیت اصلی: ۱ ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد ب) موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: ۱ ـ۴ ) پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۲ ـ۴ ) تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳ ـ۴) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ـ۴ ) تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۳ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان سعادت آباد ـ نرسیده به چهارراه شیخ صدوق ـ ساختمان ۶۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷.
۴ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود
۵ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx سهم عادی یکهزار ریالی بانام منقسم گردیده و تماما تادیه شده است.
۶ـ سهام ممتاز: شرکت هیچگونه سهام ممتاز ندارد.
۷ـ مدیران شرکت: آقایان محمد رجائی به کدملیxxxxxxxxx۹ شماره شناسنامه۱۴ صادره از اصفهان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره, سید حسین موسویان به کدملیxxxxxxxxx۹ و شماره شناسنامهxxx صادره از فلاورجان و کدپستیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کدملیxxxxxxxxx۷ شماره شناسنامه۸۷ صادره از تیران و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کدملیxxxxxxxxx۴ شماره شناسنامه۱۵ صادره از کاشان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۲ شماره شناسنامه۱۲ صادره از فریدن و کدپستیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای هیات مدیره
۸ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه سهام یا گواهی موقت و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی, در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی ۸۸ اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.
تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ی مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ـ گواهینامه نقل و انتقال سپرده ی سهام ۲ـ تائیدیه ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی
۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود و وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: به استناد اقلام مندرج در حساب های شرکت، شرکت هیچ گونه دیونی ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.
۱۱ـ تراز مالی حساب سود و زیان در دو سال گذشته شرکت در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد.
امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۲/۸/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11346804
آگهی تغییر و تبدیل در شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ و ۱/۸/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

الف: ۱‌) ترازنامه مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ پس از گزارش بمجمع بتصویب رسید ۲‌) آقایان محمد رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهامی عدالت شهرستان نجف‌آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ب) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل که متن اعلامیه تبدیل بقرار ذیل می‌باشد: ۱‌) نام شرکت و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۷ اصفهان ۲‌) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع فعالیت اصلی: ۱‌ـ سرمایه گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲‌‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ب) موضوع فعالیتهای فرعی: ۱‌ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲‌ـ سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ۳‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴‌ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: ۱‌ـ۴‌) پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲‌ـ۴‌) تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳‌ـ۴) مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار ۴‌ـ۴‌) تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۳ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان سعادت‌آباد ـ نرسیده به چهارراه شیخ صدوق ـ ساختمان ۶۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷.

۴ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود

۵ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx سهم عادی یکهزار ریالی بانام منقسم گردیده و تماما تادیه شده است.

۶ـ سهام ممتاز: شرکت هیچگونه سهام ممتاز ندارد.

۷ـ مدیران شرکت: آقایان محمد رجائی به کدملیxxxxxxxxx۹ شماره شناسنامه۱۴ صادره از اصفهان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیات‌مدیره, سید حسین موسویان به کدملیxxxxxxxxx۹ و شماره شناسنامهxxx صادره از فلاورجان و کدپستیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف‌آباد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه‌مرادی به کدملیxxxxxxxxx۷ شماره شناسنامه۸۷ صادره از تیران و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کدملیxxxxxxxxx۴ شماره شناسنامه۱۵ صادره از کاشان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۲ شماره شناسنامه۱۲ صادره از فریدن و کدپستیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای هیات‌مدیره

۸ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه‌ی اصل ورقه سهام یا گواهی موقت و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی, در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات‌مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره۱: حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک اعضاء هیات‌مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه‌ی مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ـ گواهینامه نقل و انتقال سپرده‌ی سهام ۲ـ تائیدیه‌ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی

۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود و وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود: به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و هم‌چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: به استناد اقلام مندرج در حساب‌های شرکت، شرکت هیچ‌گونه دیونی ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.

۱۱ـ تراز مالی حساب سود و زیان در دو سال گذشته شرکت در اداره ثبت شرکتها موجود می‌باشد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۲/۸/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467856

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان
سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۲۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای منصور میرزاخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859550
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای منصور میرزاخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138272
آگهی تغییر و تبدیل در شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ و ۱/۸/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: الف: ۱) ترازنامه مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ پس از گزارش بمجمع بتصویب رسید ۲) آقایان محمد رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهامی عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ب) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل که متن اعلامیه تبدیل بقرار ذیل می‌باشد: ۱) نام شرکت و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۷ اصفهان ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ب) موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: ۱ ۴) پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲ ۴) تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳ ۴) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ۴) تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11699526
آگهی تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۳۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۸۹ آقای سیدحسین موسویان بجای آقای سیدمحمد موسوی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری باامضاء سیدحسین موسویان (مدیرعامل) و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. همچنین اوراق عادی و مکاتبات باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مشروحه در ماده ۴۸ اساسنامه شرکت با حق توکیل بغیر مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11605054
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران امین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید اصغر رهایی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9913803
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران امین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید اصغر رهایی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11270494
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۷ که در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ واصل گردید. تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد بنمایندگی آقای سید حسین موسویان و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بنمایندگی آقای محمد رجایی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بنمایندگی آقای علیرضا باغبانی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خمینی شهر بنمایندگی آقای مصطفی فیروزبخت و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بنمایندگی آقای عباس هاشمی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان بنمایندگی آقای قاسم محمدی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهرضا بنمایندگی آقای مجتبی نجفی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران امین بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای سید اصغر رهائی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد رجایی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین موسویان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی بروجنی خارج از اعضای هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. صورتهای مالی سال ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید.

۴ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان سعادت آباد نبش چهار راه شیخ صدوق انتقال یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

۵ـ مبلغ اسمی سهام از xxx/۱۶ ریال به xxx۰ ریال کاهش یافت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx ریال از طریق صدور سهام جدید از محل سود انباشته افزایش یافت و سرمایه تعهدی نیز پرداخت شده است و ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید، سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات