پویندگان سرمایه سپاهان

شرکت پویندگان سرمایه سپاهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260470523 (فعال)
8
افراد
15
آگهی‌ها
26306
شماره ثبت
1384/10/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14563228
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا ثاقب فر به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563229
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا ثاقب فر به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14149032
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت نور محمد به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی صفر نوراله به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان رئیس هیات مدیره و عباس دیانت دار به کدملی xxxxxxxxx۸به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و حمید صفر نوراله به کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سید محمدحسینی بهشتیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای باقی مانده دوران تصدی تا تاریخ ۰۵/۰۳/xxx۹ انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضای اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام می شود. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134627
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۵/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حمید صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۴، عباس دیانت دار به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سید محمد حسینی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم عزت نور محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134632
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباس دیانت دار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل، آقای سید محمد حسینی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم عزت نورمحمد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات و نامه های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام می شود. ـ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645212
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ علی صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره و حمید صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس دیانت دار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نایب رییس هیئت مدیره و سید محمد حسینی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم عزت نور محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۱۲/۰۳/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضاء اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ومکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558521
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و محمد رضا ثاقب فر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940800
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حمید صفرنوراله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و عباس دیانت دار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سید محمد حسینی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم عزت نور محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940805
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی صفرنوراله به عنوان مدیرعامل و حمید صفرنوراله به عنوان رئیس هیئت مدیره و عباس دیانت دار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد حسینی بهشتیان و عزت نورمحمد به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726556
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا ثاقب فر به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256881
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۳۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علی صفرنورالله به عنوان مدیرعامل ـ آقای حسین احمدی جبلی به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای عباس دیانت دار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حمید صفرنورالله و خانم عزت نورمحمد به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره (۱۲/۳/۹۵) انتخاب شدند. * کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732701
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ آقایان علی صفرنوراله کدملی xxxxxxxxx۱ و حمید صفرنوراله کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس دیانت دار کدملی xxxxxxxxx۸ و حسین احمدی جبلی کدملی xxxxxxxxx۱ و عزت نورمحمد کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن شکری زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت در ج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734060
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۰۳/۱۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به نشانی خیابان مشتاق اول خیابان ابوالحسن اصفهانی نرسیده به چهارراه شریف واقفی ساختمان پولادی طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۰۸/۱۷ نام شرکت به پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام تغییر یافت و ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734156
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۳/۱۲ آقایان علی صفرنوراله کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیأت مدیره و عباس دیانت دار کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و حسین احمدی جبلی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و عزت نورمحمد کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید صفرنوراله کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا وبامهر شرکت معتبر میباشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات