توکا ریل

شرکت توکا ریل (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260450980 (فعال)
28
افراد
32
آگهی‌ها
24305
شماره ثبت
1383/12/18
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توکا ریل

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توکا ریل دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه توکا ریل

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توکا ریل در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14705432
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرویز اخوان به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ رئیس هیئت مدیره و مجتبی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساتا ( شستان ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سمت وسوی توسعه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ، عضو هیئت مدیره و جوادنیلی احمدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ عضو هیئت مدیره و محسن سعید بخش به کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت حمل ونقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ومحسن سعید بخش به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲۳/۰۲/۹۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند واختیارات ایشان مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت ب : کلیه چک‌ها ، قرارداد ، اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است . امید سخایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت دبیر هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14637326
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان امروزجهت درج آگهیها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید . سرمایه گذاری توکافولاد ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ، سرمایه گذاری توسعه توکا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ، حمل ونقل توکا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ، سمت وسوی ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ، سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201840
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ آقای پرویز اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره ( تا تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۸ ) به سمت رئیس هیأت مدیره تعیین گردید.. ضمناً در سمت سایر اعضاء و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047645
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858298
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نیلی احمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ (۲۵/۲/xxx۸) به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آرش بنازاده گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535705
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کارگهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضاشاملو گرجایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پیام هونامیک نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش بنازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا عضو هیئت مدیره و آقای محمدمجد اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سمت و سوی ایرانیان عضوهیئت مدیره و آقای محسن سعید بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امید سخایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت دبیر هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسنادتعهد آورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است وکلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535699
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد وصمت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت سمت و سوی ایرانیان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت پیام هونامیک (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849706
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به xxx۴ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830242
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ بدین وسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358596
آگهی تغییرات شرکت توكا ريل شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی احمد کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به نمایندگی عبدالرضا شاملو گرجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت سمت و سوی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به نمایندگی محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی بهرام پرورش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358588
آگهی تغییرات شرکت توكا ريل شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ وشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سمت و سوی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸و شرکت حمل و نقل توکا به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص xxxxxxxxx۶۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشه گران پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275708
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موجب اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۳ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت.که میزان xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و میزان xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل آورده نقدی می باشد که به موجب گواهی شماره ی xxxxxx۷۹ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ بانک ملت شعبه مردآویج اصفهان واریز گردید.و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال نقدی است که به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی منقسم و تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682830
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام بسمت رییس هیات مدیره و عبدالرضا شاملوی گرجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهرام پرورش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی اکبر محمد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صنعتی و معدنی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص و محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سمت و سوی ایرانیان (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682838
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ را به جای آقای سید رسول خلیفه سلطانی به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴ انتخاب نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571544
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بهرام پرورش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت حمل و نقل توکا به سمت عضو اصلی هیات مدیره جایگزین محمد هلاکوهی گردید. بهرام پرورش به جای سیدرسول خلیفه سلطانی برای بقیه مدت دو سال به سمت مدیرعامل انتخاب گردید و اختیارات ایشان مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. ضمناً سیدرسول خلیفه سلطانی همچنان به سمت عضو اصلی هیات مدیره ابقا و در سمت سایر اعضاء و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571543
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362361
آگهی تصمیمات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است محسن پور سینا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بجای آقای علی بیات ماکو بسمت رئیس هیئت مدیره محمد هلاکوئی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای سید مهدی صادق بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174865
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴ و ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمد رضا دادور کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی سید مهدی صادق کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی علی اکبر محمد ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره شماره xxxـ ۸۶ مورخ ۱۶/۵/۸۶ می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129655
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۲ آقای علی بیات ماکو کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک بجای آقای مجتبی شعبانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضاء تغییر ایجاد نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011956
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ آقای مجتبی شعبانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به جای آقای سید عباس هوایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976910
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۹/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمده است بموضوع شرکت بند ب ماده ۲ اساسنامه عبارت زیر سازی روسازی نگهداری بهره برداری و تعمیرات خطوط ریلی اضافه گردید آقای سید مهدی صادق به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای آقای منوچهر هادی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680637
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توکاریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11225111
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توکاریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523888

آگهی تبدیل شرکت به سهامی عام در شرکت توکا ریل
سهامی خاص
ثبت شده به شماره xxx۰۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۹/۹/۹۰ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۱۲/۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار، تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ـ نام شرکت به شرکت توکا ریل (سهامی عام) تبدیل گردید.۲ ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره قرائت و به تصویب رسیده است و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ۳ـ متن اعلامیه تبدیل شرکت به شرح زیر است: الف)نام و شماره ثبت شرکت: شرکت توکا ریل(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۵ اصفهان و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۰ که به شرکت سهامی عام تبدیل می گردد. ب) موضوع شرکت و فعالیت های آن: ۱ـ حمل و نقل و جابه جائی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات ریلی ۲ـ تجهیز و توسعه تاسیسات ریلی و انجام فعالیت های خدماتی، بازرگانی، عمرانی، واردات و صادرات کالاهای بازرگانی و صنعتی در چهارچوب قوانین جاری ۳ـ انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های موضوع شرکت با موسسات خارجی و داخلی و خرید و فروش و اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول در جهت اهداف شرکت ۴ـ قبول نمایندگی از شرکتهای دیگر(داخلی و خارجی) و دادن نمایندگی به سایر شرکتها ۵ـ تامین و نگهداری کالا، انبارداری، ایجاد انبار، سردخانه و جایگاه های ویژه کالاهای خاص ۶ـ ایجاد دفاتر بازرگانی، ایجاد شعبات و نمایندگی ها و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ۷ـ دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی. ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبی داشته باشد نشانی شعب آن: مرکز شرکت: اصفهان خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینی، پلاک ۷۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت فاقد شعبه می باشد. د) شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. هـ) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و پنجاه و سه میلیارد ریال نقدی است که به xxx میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. و) شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ز) هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با نمایندگی آقای محمدرضا دادور فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه xxx۲۶ صادره از تهران متولد ۱۵/۹/xxx۰ و شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی توکا تدارک با نمایندگی آقای محمد کشانی فرزند علی به شماره شناسنامه xxx۷ صادره از تهران متولد ۳/۱۰/۴۵ و شماره ملی xxxxxxxxx۶ نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت حمل و نقل توکا با نمایندگی آقای منوچهر هادی فرزند صادق به شماره شناسنامه ۳۹ صادره از اصفهان متولد ۴/۵/۴۵ و شماره ملیxxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با نمایندگی آقای علیرضا جانه فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۷ صادره از تهران متولد ۶/۹/۴۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و اقای سیدرسول خلیفه سلطانی فرزند رضا به شماره شناسنامه xxx صادره از اصفهان متولد ۲۹/۳/۳۷ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت. ح) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می توانند شخصا(یا وکیل یا قائم مقام قانونی) اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهام ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ـ ط)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مطابق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. ی)مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می باشد. ک ) نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد: روزنامه اطلاعات ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692937
آگهی تبدیل شرکت به سهامی عام در شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۹/۹/۹۰ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۱۲/۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار، تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ـ نام شرکت به شرکت توکا ریل (سهامی عام) تبدیل گردید.۲ ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره قرائت و به تصویب رسیده است و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ۳ـ متن اعلامیه تبدیل شرکت به شرح زیر است: الف)نام و شماره ثبت شرکت: شرکت توکا ریل(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۵ اصفهان و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۰ که به شرکت سهامی عام تبدیل می‌گردد. ب) موضوع شرکت و فعالیت‌های آن: ۱ـ حمل و نقل و جابه‌جائی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات ریلی ۲ـ تجهیز و توسعه تاسیسات ریلی و انجام فعالیت‌های خدماتی، بازرگانی، عمرانی، واردات و صادرات کالاهای بازرگانی و صنعتی در چهارچوب قوانین جاری ۳ـ انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت‌های موضوع شرکت با موسسات خارجی و داخلی و خرید و فروش و اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول در جهت اهداف شرکت ۴ـ قبول نمایندگی از شرکتهای دیگر(داخلی و خارجی) و دادن نمایندگی به سایر شرکتها ۵ـ تامین و نگهداری کالا، انبارداری، ایجاد انبار، سردخانه و جایگاه‌های ویژه کالاهای خاص ۶ـ ایجاد دفاتر بازرگانی، ایجاد شعبات و نمایندگی‌ها و سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ۷ـ دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی. ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبی داشته باشد نشانی شعب آن: مرکز شرکت: اصفهان خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینی، پلاک ۷۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. د) شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. هـ) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و پنجاه و سه میلیارد ریال نقدی است که به xxx میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. و) شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ز) هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با نمایندگی آقای محمدرضا دادور فرزند علی‌اکبر به شماره شناسنامه xxx۲۶ صادره از تهران متولد ۱۵/۹/xxx۰ و شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی توکا تدارک با نمایندگی آقای محمد کشانی فرزند علی به شماره شناسنامه xxx۷ صادره از تهران متولد ۳/۱۰/۴۵ و شماره ملی xxxxxxxxx۶ نائب رئیس هیئت مدیره ـ‌ شرکت حمل و نقل توکا با نمایندگی آقای منوچهر هادی فرزند صادق به شماره شناسنامه ۳۹ صادره از اصفهان متولد ۴/۵/۴۵ و شماره ملیxxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد با نمایندگی آقای علیرضا جانه فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۷ صادره از تهران متولد ۶/۹/۴۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و اقای سیدرسول خلیفه سلطانی فرزند رضا به شماره شناسنامه xxx صادره از اصفهان متولد ۲۹/۳/۳۷ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت. ح) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌توانند شخصا(یا وکیل یا قائم مقام قانونی) اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهام ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ـ ط)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مطابق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ی)مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد. ک ) نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد: روزنامه اطلاعات ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475320

آگهی تصمیمات
شرکت توکا ریل سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11767595
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558520
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل ـ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ محمدرضا دادور به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ساتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جانه به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدرسول خلیفه سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و منوچهر هادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای کریم حسین‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578644
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توکاریل سهامی خاص، بشماره ثبت ۲۴۳۰۵، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۵/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهربان پروز بشماره ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139871
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۶/۴/۸۹ و ۲۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱) شرکت توکاریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای عبدالمجید افضل و آقای علی اکبر حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بیژن معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷۴ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای عبدالمجید افضل را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبر حقیقی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام متین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا بندهای ۵ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ ماده و ۴۴ اساسنامه و وظایف و اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض شد. ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴) ترازمالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900505
آگهی تغییرات در شرکت توکاریل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۸ و ۱۲/۹/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:۱) راه آهن جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای عبدالمجید افضل و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نمایندگی آقای حمید احمدی دارانی و شرکت حمل و نقل توکا به نمایندگی آقای منوچهر هادی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال و موسسه حسابرسی بهراد مشار و آقای مهربان پروز به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۲)هیئت مدیره از بین خود آقای عبدالمجید افضل را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید احمدی دارانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رسول خلیفه سلطانی خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است۴) ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550475
آگهی افزایش سرمایه در شرکت توکاریل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیارد ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت از طریق صدور سهام جدید و از محل آورده غیرنقد سهامداران به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و تقویم آن براساس گزارش مورخ ۲۷/۳/۸۸ کارشناس رسمی دادگستری و توافق سهامداران و همچنین از محل واریز نقدی به مبلغ xxx/۰۰/xxx/۶ ریال برابر گواهی شماره xxx/xxx۳۰-۲/۴/۸۸ بانک ملت شعبه مرداویج اصفهان افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال است که به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال غیرنقد و مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال نقدی می‌باشد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات