فولاد افزا سپاهان

شرکت فولاد افزا سپاهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260449435 (فعال)
10
افراد
33
آگهی‌ها
24150
شماره ثبت
1383/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14648191
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx۰۵ , xxx مورخ ۲۶/۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ( حسابداران رسمی ) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ( حسابداران رسمی ) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید . شرکتهای تکادو ( شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ) ، فرآوری زغالسنگ پروده طبس ( شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ) ، ایران کشتی بحر ( شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ) ، سرمایه گذاری توسعه توکا ( شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ) و سرمایه گذاری توکا فولاد ( شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094996
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده‌اند. تراز مالی سال xxx۶ تصویب شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597143
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۶ علیرضا حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و سیدحسن ابطحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ابراهیم کاشف الحق کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی نوری مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱۰ و سیدحسین میرمقتدایی کد ملی xxxxxxxxx۸ را به سمت اعضای اصلی هیات مدیره فضل اله شجاعی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل فضل اله شجاعی و یکنفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه شماره ۱۷ ۸۴ مورخ ۱۵/۹/xxx۴ هیات مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581150
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۹ , xxx مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار شرکتهای تکادو سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و فرآوری زغالسنگ پروده طبس سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و ایران کشتی بحر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و توکا تولید اسپادان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱) و سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524936
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/xxx۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به مفاد نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تأیید نهایی افزایش سرمایه شرکت، سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی xxx مورخ ۲۲/۴/xxx۶ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ازادی جمعا «۳۰ میلیارد ریال از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۹۰ میلیارد ریال است که به ۹۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام و عادی منقسم و تماما» پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827728
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669229
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
بدین وسیله در اجرای دستور ذیل ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670890
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ و بنا به اختیار حاصله از تفویض مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۴ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به مفاد نامه شماره xxx xxx/xxxxxx مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ سازمان بورس اوراق و بهادار مبنی بر تأیید نهایی افزایش سرمایه شرکت، سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx ریال به استناد گواهی xxx۳ مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ و xxx۲ مورخ ۴/۷/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آزادی اصفهان و جمعا " xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و سرمایه شرکت از xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی است که به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام و عادی منقسم و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306056
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) و فرآوری زغالسنگ پروده طبس (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸) و ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) و توکا تولید اسپادان (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱) و سرمایه گذاری توکا فولاد (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸) به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306057
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حقیقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسن ابطحی کدملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان ابراهیم کاشف الحق کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی نوری مشکاتی کدملیxxxxxxxxx۱۰ و سیدحسین میرمقتدایی کدملی xxxxxxxxx۸ را به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای فضل اله شجاعی کدملی xxxxxxxxx۵ را به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای فضل اله شجاعی و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل طبق صورت جلسه شماره ۱۷ ـ ۸۴ مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393436
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین میرمقتدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شد و در سمت بقیه اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553845
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۲۴۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم کاشف الحق بعنوان نماینده شرکت توکا تولید اسپادان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به جای محمود کمانی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ضمنا در سمت بقیه اعضا هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540493
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامیعام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248988
آگهی اصلاحی در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۲۴۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
پیرو آگهی xxx/xxx۳/۹۲ـ ۳/۹/۹۲ به آگاهی می رساند: نوع شرکت سهامی عام می باشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص درج شده مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246412
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۵ و ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی آقای علیرضا حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی سید حسن ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فضل اله شجاعی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت توکا تولید اسپادان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی محمود کمانی کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی مهدی نوری کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی رسول سلیمانپور کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضا در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه شماره ۱۷ـ ۸۴ مورخ ۱۵/۹/۸۴ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۳۱/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911275
آگهی تبدیل شرکت در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
براساس نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۷/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار واصله در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ به این اداره و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
۱ـ نام شرکت به شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام تبدیل و اساسنامه بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره قرائت و بتصویب رسیده است و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
۲ـ متن اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل است الف: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاس شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ که به شرکت سهامی عام تبدیل می گردد ب: موضوع شرکت و فعالیتهای آن: فعالیتهای اصلی: ۱. احداث کارخانه تولید دولومیت کلسینه و بهره برداری از آن ۲. انجام فعالیتهای خدمات بهره برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی موضوع فرعی: ۱. انجام عملیات تجاری و بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت ۲. سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید خدمات تولیدی و صنعتی ج: مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان چهار باغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز ۱ طبقه هفتم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت فاقد شعبه می باشد د: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است ه: سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ سی میلیارد ریال است که به سی میلیون سهام عادی بانام یک هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ز: هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا حقیقی فرزند غلامحسن بشماره شناسنامه xxx صادره اصفهان متولد xxx۶ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی فرزند عطاء اله بشماره شناسنامه xxx صادره اصفهان متولد xxx۸ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم کاشف الحق فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه xxx۳ صادره از تهران متولد xxx۸ بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نوری فرزند عباس بشماره شناسنامه xxx صادره اصفهان متولد xxx۰ بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ عضو هیئت مدیره و آقای علی بیات ماکو فرزند لطف اله بشماره شناسنامه xxx۸ صادره تهران متولد xxx۱ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله شجاعی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه ۱۴ صادره شهرضا متولد xxx۱ بشماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل شرکت خارج از اعضا ج: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط به این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند. ط: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود براساس مفاد ماده ۹۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت می گیرد. براساس مفاد ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد. ی: مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است بشرح ذیل می باشد: الف. جمع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت بالغ بر xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال می باشد که xxx/xxx/xxx/۶۴ ریال آن بدهی های کوتاه مدت شرکت می باشد. ب. جمع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت بالغ بر xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال می باشد که xxx/xxx/xxx ریال آن مربوط به بدهی های بلند مدت شرکت می باشد ج. مبلغ تضمین های اعطائی به بانکها بالغ بر xxx/۴۰ میلیون ریال می باشد. د. مبلغ تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت بالغ بر xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال می باشد که شامل xxx/xxx/xxx/۹ ریال مربوط به بدهی های احتمالی و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال مربوط به تعهدات سرمایه ای می باشد. ک: روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می باشد اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و در مرکز شرکت برای مراجع علاقمندان آماده می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904380
آگهی تبدیل شرکت در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
براساس نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۷/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار واصله در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ به این اداره و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ نام شرکت به شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام تبدیل و اساسنامه بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره قرائت و بتصویب رسیده است و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

۲ـ متن اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل است الف: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاس شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ که به شرکت سهامی عام تبدیل می‌گردد ب: موضوع شرکت و فعالیتهای آن: فعالیتهای اصلی: ۱. احداث کارخانه تولید دولومیت کلسینه و بهره‌برداری از آن ۲. انجام فعالیتهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی موضوع فرعی: ۱. انجام عملیات تجاری و بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت ۲. سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید خدمات تولیدی و صنعتی ج: مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان چهار‌باغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز ۱ طبقه هفتم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت فاقد شعبه می‌باشد د: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است ه: سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ سی میلیارد ریال است که به سی میلیون سهام عادی بانام یک هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ز: هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا حقیقی فرزند غلامحسن بشماره شناسنامه xxx صادره اصفهان متولد xxx۶ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی فرزند عطاء اله بشماره شناسنامه xxx صادره اصفهان متولد xxx۸ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم کاشف الحق فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه xxx۳ صادره از تهران متولد xxx۸ بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نوری فرزند عباس بشماره شناسنامه xxx صادره اصفهان متولد xxx۰ بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ عضو هیئت مدیره و آقای علی بیات ماکو فرزند لطف اله بشماره شناسنامه xxx۸ صادره تهران متولد xxx۱ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله شجاعی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه ۱۴ صادره شهرضا متولد xxx۱ بشماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل شرکت خارج از اعضا ج: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط به این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند. ط: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود براساس مفاد ماده ۹۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت می‌گیرد. براساس مفاد ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد. ی: مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است بشرح ذیل می‌باشد: الف. جمع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت بالغ بر xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۶۴ ریال آن بدهی‌های کوتاه مدت شرکت می‌باشد. ب. جمع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت بالغ بر xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال می‌باشد که xxx/xxx/xxx ریال آن مربوط به بدهی‌های بلند مدت شرکت می‌باشد ج. مبلغ تضمین‌های اعطائی به بانکها بالغ بر xxx/۴۰ میلیون ریال می‌باشد. د. مبلغ تعهدات و بدهی‌های احتمالی شرکت بالغ بر xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال می‌باشد که شامل xxx/xxx/xxx/۹ ریال مربوط به بدهی‌های احتمالی و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال مربوط به تعهدات سرمایه‌ای می‌باشد. ک: روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر‌منقول آن در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و در مرکز شرکت برای مراجع علاقمندان آماده می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742652
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز یک طبقه هفتم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده چهار در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859172
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز یک طبقه هفتم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده چهار در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 684546
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و عباسعلی دهدشتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661968
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و عباسعلی دهدشتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683572
آگهی اصلاحی در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
پیرو آگهی تصمیمات به شماره xxx۲ـ ۲۷/۴/۹۱ تاریخ صورت جلسه اشتباهاً ۸/۴/۹۱ درج گردیده که صحیح آن ۱/۳/۹۱ می باشد مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11998615
آگهی اصلاحی در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
پیرو آگهی تصمیمات به شماره xxx۲ـ ۲۷/۴/۹۱ تاریخ صورت جلسه اشتباهاً ۸/۴/۹۱ درج گردیده که صحیح آن ۱/۳/۹۱ می‌باشد مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666662
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی آقای علیرضا حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی سید حسن ابطحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فضل اله شجاعی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و شرکت توکا تولید اسپادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی ابراهیم کاشف الحق با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران کشتی بحر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی مهدی نوری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علی بیات باکوبا کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضا اصلی برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806921
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی آقای علیرضا حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآوری ذغال‌سنگ پرورده طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی سید حسن ابطحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فضل‌اله شجاعی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و شرکت توکا تولید اسپادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی ابراهیم کاشف الحق با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران کشتی بحر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی مهدی نوری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علی بیات باکوبا کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضا اصلی برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648795
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از سه عضو به پنج عضو اصلی افزایش یافت و ماده سی اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661703
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از سه عضو به پنج عضو اصلی افزایش یافت و ماده سی اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605890
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳ و ۲۰/۶/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ علیرضا حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تکادو (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فضل‌اله شجاعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر‌عامل (خارج از اعضاء) و ابراهیم کاشف الحق به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824041
آگهی تغییرات در شرکت فولاد افزاسپاهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/xxx۹ آقای ابراهیم کاشف‌الحق به جای آقای بهرام زمانی قراقوشی به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نگردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745786
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران (حسابداران رسمی) و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11353409
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۸ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، ساختمان سایا، پلاک xxx، طبقه اول و کد پستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11999137
آگهی تغییرات در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۲/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- شرکت تکادو به نمایندگی آقای علیرضا حقیقی و شرکت توکا تولید اسپادان به نمایندگی آقای بهرام زمانی قراقوشی و شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس به نمایندگی آقای سید حسن ابطحی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲- هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا حقیقی را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن ابطحی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فضل اله شجاعی خارج از اعضای را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.

۳- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. صورت‌های مالی سال ۸۷ به تصویب رسید.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646419
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۷ که در تاریخ ۲/۲/۸۸ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان وحید، چهارراه رودکی، ساختمان عزیزخانی، طبقه دوم، واحد ۲۱ کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

۲- مجمع تصویب نمود آدرس شرکت در اصفهان با تصویب هیئت مدیره انجام می‌گردد و در این خصوص بر اساس ماده چهار اساسنامه به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات