سرمایه گذاری کار آفرینان رجال

شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260436136 (فعال)
13
افراد
26
آگهی‌ها
2832
شماره ثبت
1383/5/10
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری کار آفرینان رجال

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری کار آفرینان رجال دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14199415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی محمد رجالی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم هاجر رجالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره خانم هدی رجالی با کدملی xxxxxxxxx۴ سمت عضو هیات مدیره آقای رسول شاه سنایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587875
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱، علی محمد رجالی با کدملی xxxxxxxxx۰، وخانم‌ها: هاجر رجالی با کدملی xxxxxxxxx۹ و هدی رجالی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی اولیاء و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای مصوبه مجمع عمومی فو ق العاده مورخه ۰۴/۰۵/xxx۵ با رعایت مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام ۱۰ ریالی کاهش یافت و ماده ۶ اسلاسنامه بدین نحو اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003410
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی محمد رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد امیر شاه کرمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت چاپ مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای رسول شاه سنایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. شرکت ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت موکت چاپی مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978737
آگهی اتخاذ تصمیم پیرامون کاهش سرمایه شرکت کار آفرینان رجال (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
بدینوسیله اعلام میگردد شرکت کارآفرینان رجال (سهامی عام) قصد دارد مصوبه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۴/۵/۹۵ مبنی بر کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx ریال را به طور اختیاری عملی نماید لذا مراتب در راستای اعمال ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت آگهی شود. د xxxxxx۹ هیئت مدیره شرکت کار آفرینان رجال سهامی عام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978765
آگهی اتخاذ تصمیم پیرامون کاهش سرمایه شرکت کار آفرینان رجال (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
بدینوسیله اعلام میگردد شرکت کارآفرینان رجال (سهامی عام) قصد دارد مصوبه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۴/۵/۹۵ مبنی بر کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx ریال را به طور اختیاری عملی نماید لذا مراتب در راستای اعمال ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت آگهی شود. د xxxxxx۹ هیئت مدیره شرکت کار آفرینان رجال سهامی عام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی وآقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی اولیاء و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کار آفرینان رجال سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال منقسم به سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی کاهش یافت.لذا بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673796
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۸۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ (بنمایندگی شرکت ظریف مصور) بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ (بنمایندگی شرکت الیاف ظریف) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ (بنمایندگی شرکت تیس نساج) بسمت عضو هیئت مدیره و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال) بسمت عضو هیئت مدیره و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ (بنمایندگی شرکت چاپ مصور) بسمت عضو هیئت مدیره و رسول شاه سنایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی اولیاء و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1371920
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینان رجال (سهامی عام) شماره ثبت (۲۸۳۲) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/۹۲که در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب رسید

موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و محمد رضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

روزنامه جمهوری اسلامی و اولیاء جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343526
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان رجال (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ و نامه شماره xxx/xxx/۹۲/xxx مورخ ۳۱/۰۳/xxx۲ اداره ثبت شرکتهای اصفهان مرکز اصلی شرکت از اصفهان به بروجن ـ شهرک صنعتی خادم القرآنی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و شماره ثبت xxx۲ جهت آن منظور گردید که از این پس شماره ثبت شرکت محسوب می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113355
آگهی انتخاب بازرسان شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ موسسه امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112033
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۱۲/۹۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104950
آگهی انتخاب بازرسان شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام، ثبت شده به شماره ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
شمارهxxx/xxx۷/۹۲/و ۲۳/۴/xxx۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ موسسه امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712354
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519530
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532536
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری کار‌آفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۳/xxx۱ نام شرکت به کارآفرینان رجال، سهامی عام تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633579
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری کار‌آفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۳/xxx۱ نام شرکت به کارآفرینان رجال، سهامی عام تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175955
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۳/xxx۱ نام شرکت به کارآفرینان رجال، سهامی عام تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613142
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
بموجب نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان بورس و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید, امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11276607
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
بموجب نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان بورس و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید, امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605091
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رسول شاه سنائی گنیرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ و خانم عزت شرکت به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است, ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802137
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات‌مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات‌مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و رسول شاه‌سنائی‌گنیرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و علی‌محمد رجالی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه‌کرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و علی‌اصغر یزدانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ و خانم عزت‌ شرکت به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است, ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس‌شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید‌مهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11514537
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس‌شهشهانی (حسابدار رسمی) و آقای محمدرضا نویدمهر به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات