حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260420744 (فعال)
20
افراد
32
آگهی‌ها
21220
شماره ثبت
1382/8/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14699727
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ احمدرضا صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان ( سهامی خاص ) به سمت رییس هیات مدیره حمیدرضا سلمانی مجاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان نماینده شرکت توسعه ترابر ایرانیان ( سهامی خاص ) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدجعفر فردحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت تیتان مارین کیش ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره حمیدرضا شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت حمل ونقل بین المللی خط صبا ( بامسئولیت محدود ) به سمت عضو هیئت مدیره علی خطیبی شریفیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیر جم ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره سیدرسول میراحمدی به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تاتاریخ ۲۸/۳/xxx۰ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار ، چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هرآنچه که ذمه شرکت را مشمول یا مبری می‌دارد ، به امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ، و در غیاب رئیس هیئت مدیره ، با امضاء متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره حدود اختیارات خود در بندهای ذیل را طبق ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ، • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357691
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
عبدالرضا نادری افوشته به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیرهو احمدرضا صبری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان(سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالله عامری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا (با مسئولیت محدود) به سمت عضو هیئت مدیره و علی خطیبی شریفیه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و سیدرسول میراحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تیتان مارین کیش )سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357692
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180439
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988304
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۱۰/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه سابق شرکت گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا (ع) (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۰ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: خرید و فروش انواع ناوگان ریلی اعم از واگن‌های مسافری، خودکشش، لکوموتیو، باری و مواد اولیه و محصولات و قطعات و هرگونه تجهیزات و ماشین آلات مربوط به ناوگان ریلی. تأسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل در داخل کشور به منظور طراحی، ساخت و مونتاژ و تهیه انواع ناوگان و خودروهای ریلی و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه. تعمیر و نگهداری فنی، بازسازی و نوسازی انواع خودروهای ریلی اعم از واگن‌های مسافری، باری، لکوموتیو، قطارهای خودکشش و ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و اجزاء مربوطه. ارائه خدمات حمل ونقل و جابجائی ریلی انواع مسافرین داخلی و خارجی و کالا و راهبری انواع قطارها و لکوموتیو و واگن ارائه خدمات فنی، مشاوره‌ای و طراحی. طراحی و اجرای طرح‌های احداث و یا بهینه سازی خطوط ریلی، ابنیه و زیرساختها، علائم و ارتباطات، ایستگاه‌های راه آهن، خطوط انتقال و پست‌های برق و پایانه‌های حمل و نقل. سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی داخلی، صادرات و واردات، خدمات مالی و مدیریتی در زمینه پروژه‌های ریلی و اجرای پروژه‌ها بعنوان پیمانکار عمومی. سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سایر شرکتها و مؤسسات عمومی و دولتی، تعاونی و یا خصوصی مرتبط با فعالیت شرکت و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل کشور. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و بین المللی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در داخل و خارج از کشور) و اخذ وام و اعتبار از بانکها (صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت) و مؤسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی. •شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در موضوعات متنوع (بجز نمایشگاه‌های فرهنگی) و تکنولوژی‌های روز. ایجاد شعب نمایندگی فروش بلیت نمایندگی‌های انحصاری فروش بلیت قطارهای نور و آژانس مسافرتی، فروش و بازاریابی (بجز بازاریابی هرمی و شبکه‌ای) و ارائه خدمات حمل و نقل ریلی مسافری برای مسافران داخلی و خارجی. آموزش و گسترش دانش خدمات در حمل و نقل ریلی و دانش فنی ساخت و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه قطعات ماشین بخصوص ماشین‌های ریلی، دانش شناخت کریدورها و توسعه خطوط ومراکز سفر. طراحی و توسعه و بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در حوزه اداری، مالی و نیز تخصصی ریلی. تأمین نیروی انسانی متخصص (بطور موقت) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: شعبه اصلی: شهر اصفهان خیابان چهارباغ خواجو قبل از خیابان منوچهری پلاک xxx طبقه همکف؛ تلفن: xxxxxx۴۸ xxx کدپستی: xxxxxxxxx۳؛ شعبه شماره ۱ تهران خیابان میرزای شیرازی نبش خیابان دوازدهم پلاک ۹۲ ساختمان تی پی کال واحد ۱۲ کدپستی: xxxxxxxxx۵ شعبه شماره ۲ اصفهان ابتدای بزرگراه شهید دستجردی مقابل سپاهان شهر اداره کل راه آهن اصفهان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی: xxxxxxxxx۱ شعبه شماره ۳: تهران میدان بهمن بطرف پل جوادیه درب حوزه ۶ راه آهن تهران ساختمان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی: xxxxxxxxx۱ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال؛ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارای ی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بدهی‌های کوتاه مدت: xxxxxxxxxxxx ریال، بدهی‌های بلندمدت: xxxxxxxxx۰۰ ریال، بدهی‌های احتمالی: ندارد. مجموع بدهی‌ها: xxxxxxxxxxxx ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی احمدرضا صبری فرزند عباسعلی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی عبدا … عامری فرزند محمد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سیدرسول میراحمدی فرزند سیدمیرزا کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی علی خطیبی شریفیه فرزند محمد کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت تیتان مارین کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی فرهاد طهماسبی وندرخشانی فرزند میکائیل کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دوسال قبل از تبدیل و نیز صورت دارای ی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946763
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تعداد سهام وثیقه به هزار سهم تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874746
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: خرید و فروش انواع ناوگان ریلی اعم از واگن‌های مسافری، خودکشش، لکوموتیو، باری و مواد اولیه و محصولات و قطعات و هرگونه تجهیزات و ماشین آلات مربوط به ناوگان ریلی. تأسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل در داخل کشور به منظور طراحی، ساخت و مونتاژ و تهیه انواع ناوگان و خودروهای ریلی و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه. تعمیر و نگهداری فنی، بازسازی و نوسازی انواع خودروهای ریلی اعم از واگن‌های مسافری، باری، لکوموتیو، قطارهای خودکشش و ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و اجزاء مربوطه. ارائه خدمات حمل ونقل و جابجائی ریلی انواع مسافرین داخلی و خارجی و کالا و راهبری انواع قطارها و لکوموتیو و واگن ارائه خدمات فنی، مشاوره‌ای و طراحی. طراحی و اجرای طرح‌های احداث و یا بهینه سازی خطوط ریلی، ابنیه و زیرساختها، علائم و ارتباطات، ایستگاه‌های راه آهن، خطوط انتقال و پست‌های برق و پایانه‌های حمل و نقل. سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی داخلی، صادرات و واردات، خدمات مالی و مدیریتی در زمینه پروژه‌های ریلی و اجرای پروژه‌ها بعنوان پیمانکار عمومی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و بین المللی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در داخل و خارج از کشور) و اخذ وام و اعتبار از بانکها (صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت) و مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در موضوعات متنوع (بجز نمایشگاه‌های فرهنگی) و تکنولوژی‌های روز. ایجاد شعب نمایندگی فروش بلیت نمایندگی‌های انحصاری فروش بلیت قطارهای نور و آژانس مسافرتی، فروش و بازاریابی (بجز بازاریابی هرمی و شبکه‌ای). آموزش و گسترش دانش خدمات در حمل و نقل ریلی و دانش فنی ساخت و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه قطعات ماشین بخصوص ماشین‌های ریلی، دانش شناخت کریدورها و توسعه خطوط ومراکز سفر. طراحی و توسعه و بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در حوزه اداری، مالی و نیز تخصصی ریلی. تأمین نیروی انسانی متخصص (بطور موقت) شعب شرکت به شرح ذیل ایجاد گردیدند: شعبه تهران خیابان میرزای شیرازی نبش خیابان دوازدهم پلاک ۹۲ ساختمان تی پی کال واحد ۱۲ کدپستی: xxxxxxxxx۵ به مدیریت آقای احمدرضا صبری به کدملی xxxxxxxxx۸ شعبه اصفهان ابتدای بزرگراه شهید دستجردی مقابل سپاهان شهر اداره کل راه آهن اصفهان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی: xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای احمدرضا صبری به کدملی xxxxxxxxx۸ شعبه تهران میدان بهمن بطرف پل جوادیه درب حوزه ۶ راه آهن تهران ساختمان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای احمدرضا صبری به کدملی xxxxxxxxx۸ اساسنامه جدید شرکت در ۶۱ ماده و ۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874748
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ آقای احمدرضا صبری کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدرسول میراحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالله عامری کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به سمت رییس هیئت مدیره اقای علی خطیبی شریفیه کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تیتان مارین کیش به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۸) انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865497
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ خواجو قبل از خیابان منوچهری چهارباغ خواجو پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ارزش هر سهم شرکت از xxx۰ ریال به xxx۰ ریال و تعداد سهام از xxxxxx۰۰ سهم به xxxxxxxxx سهم تغییر یافت، و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام عادی که تماما " پرداخت شده_است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814674
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800331
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا صبری کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدرسول میراحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالله عامری کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به سمت عضو هیئت مدیره اقای علی خطیبی شریفیه کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تیتان مارین کیش به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801479
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی احمد رضا صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سیدرسول میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای عبداله عامری شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت فارسیسان آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای علی خطیبی شریفیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت تیتان مارین کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737271
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت «شهود امین» به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی «هوشیار ممیز» به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134199
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل معین گردید: - تنظیم دفاتر حسابداری امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول و حسب ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد در پایان شش ماهه اول هر سال مالی و سالیانه شرکت در موعد مقرر قانونی و ارایه آن به هیئت مدیره و پیشنهاد بودجه جاری شرکت - استخدام، عزل، نصب و اخراج کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش، حق مأموریت داخلی و خارجی و ترفیع و تسویه حساب آنان بر اساس ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت - ارایه پیشنهاد در خصوص آئین نامه‌های شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - عقد هرگونه قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره و با توجه به آئین نامه‌های معاملات شرکت - تهیه و خرید هر نوع مصالح و تجهیزات، لوازم و وسایل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت در اجرای طرح‌های مصوب شرکت و در اجرای مصوبات هیئت مدیره و بر اساس آئین نامه معاملات - افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری، سپرده کوتاه مدت و سرمایه گذاری بنام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت شرایط اساسنامه پس از تصویب هیئت مدیره - انجام هر گونه اقدامات لازم قانونی در جهت دعاوی مطروحه در محاکم مصالحه اعم از کیفری و حقوقی له و یا علیه شرکت - نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و غیر دولتی و ارگان‌ها و نهادها در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره - درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چارچوب هر یک از عقود مجاز با اخذ مجوز هیئت مدیره - پیشنهاد میزان استهلاک جهت تصویب هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031943
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688557
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی علی عسکر الهیار نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی احمدرضا صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی عبداله عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی علی خطیبی شریفیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475641
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شعبه در تهران به خیابان میرزای شیرازی ـ نبش خیابان دوازدهم ـ پلاک ۹۲ ـ طبقه اول ـ کد پستی xxxxxxxxx۵ به مدیریت آقای احمدرضا صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448212
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳و به نمایندگی آقای علی عسگر الهیار نژاد به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی عبدالرضا نادری افوشته به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی احمدرضا صبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی عبداله عامری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی علی خطیبی شریفیه به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفراز اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448221
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت بین المللی توسعه ترابرریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳و شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306951
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۲۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712029
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱آقای علی عسکر الهیارنژاد باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه ترابرریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸به جای آقای دلاور نجفی حاجی پورانتخاب گردید ـ ۲ آقای عبدالرضا نادری افوشته باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به جای آقای سید فرهادظهورپرواز انتخاب گردید. ـ ۳شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای علی عسکر الهیارنژاد باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای علی خطیبی شریفیه باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وشرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای احمدرضا صبری باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وشرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای عبداله عامری باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۵/۳/۹۴ انتخاب گردیدند. کلیه صورت قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یک نفر ازاعضاء همراه بامهرشرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706556
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی آقای دلاور نجفی حاجی پور با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای علی خطیبی شریفیه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بنمایندگی آقای سید فرهاد ظهور پرواز با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی آقای احمدرضا صبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا با مسئولیت محدود شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی آقای عبداله عامری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704268
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704270
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد رضا صبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628726
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628727
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ جهت افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال نقدی می باشد که به xxx/xxx/۸ سهم xxx/۵ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532269
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرهاد ظهور پرواز با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به سمت عضو هیئتمدیره تعیین گردید و اعضای هیئتمدیره شرکت تا تاریخ ۵/۰۳/۹۴ بدین ترتیب انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای دلاور نجفی حاجیپور با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت بینالمللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای منصور عربیار محمدی با کدلی ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائبرئیس هیئتمدیره و شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای سیدفرهاد ظهور پرواز با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئتمدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای احمد رضا صبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئتمدیره شرکت حمل و نقل بینالمللی خط صبا با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای عبدا... عامری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئتمدیره و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس یا نایبرئیس هیئتمدیره و یک نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و نامهها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124077
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ـ آقای سید فرهاد ظهور پرواز به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲ـ در سمت سایر اعضاء تغییر حاصل نگردید. ۳ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123049
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی دلاور نجفی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی منصور عرب یار محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا صبری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی عبداله عامری کد ملی xxxxxxxxx۵ و فارسیسان آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بنمایندگی احمد استاد حسین کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی احمد رضا صبری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام کد ملی xxxxxxxxx۶۸ و جمشید اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107610
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ بنیاد تعاون سپاه بنمایندگی محمد حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان بنمایندگی سید محمد باقر صدر پور با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) بنمایندگی احمدرضا صبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و شرکت خدمات رفاهی لاله بنمایندگی علی آذین به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ بنمایندگی ناصر رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد حسین برخورداری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079713
آگهی تغییر نام و تغییرات دیگر در شرکت نور الرضا اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ نام شرکت به شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۲ به موضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه عبارات ذیل اضافه گردید: انجام حمل و نقل ریلی بار و مسافر به وسیله واگن‌های باری و مسافرتی، مبادرت به انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات ناوگان ریلی، انجام راهبری کلیه قطارهای مسافری ریلی، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی در زمینه‌های فنی و علمی صنعتی و ریلی در داخل کشور؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11372696
آگهی تغییرات در شرکت نورالرضا اصفهان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی و هیات‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ بنیاد تعاون سپاه به نمایندگی آقای محمد حیدری و موسسه فرهنگی خدماتی ثامن‌الائمه (ع) به نمایندگی آقای احمدرضا صبری و شرکت جهاد خانه‌سازی و رزمندگان به نمایندگی آقای سیدمحمدباقر صدر پور و شرکت خدمات رفاهی لاله به نمایندگی آقای علی آذین و شرکت صنایع معدنی شهاب‌سنگ به نمایندگی آقای ناصر رحیمی بسمت اعضاء اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بنیاد تعاون سپاه و آقای فرج‌اله احمدی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیات‌مدیره از بین خود آقای محمد حیدری را بسمت رئیس هیات‌مدیره آقای سیدمحمد باقر صدرپور را بسمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و آقای احمدرضا صبری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیات‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات