پرسی ایران گاز اصفهان

شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10260389933 (فعال)
27
افراد
41
آگهی‌ها
18082
شماره ثبت
1380/8/21
تاریخ تأسیس

اشخاص پرسی ایران گاز اصفهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در پرسی ایران گاز اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14545630
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد رضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره . محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازتهران ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو و نائب رئیس هیات مدیره . و شهرام رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازخوزستان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا ء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529857
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گازخوزستان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت پرسی ایران تهران ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14418047
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمدرضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ معرفی شده طی حکم شماره xxx۶۰/۹۵ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای شهرام رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۷) انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14282702
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب. ۳ـ در یافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۴ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا"، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۶ ـ تعیین میزان استهلاک ها. ۷ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۸ ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۹ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۰ ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۱ ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱۲ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222344
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ احمدرضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره ، سیدمحمود معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره ، محمدابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081794
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492003
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ سیدمحمود معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمدحسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و محمدابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره و محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468397
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۵ مجید گلیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمدحسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و محمدابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره و محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425027
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425029
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290900
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به شاهین شهر منطقه صنعتی ابزاران خیابان نساجان پلاک ۵) انتقال یافت. بدین ترتیب ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت در ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133689
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید گلیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۷/۱۲/۹۵) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995467
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور کبیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیر عامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887103
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ خانم معصومه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم صلصالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گازتهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی هنرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گازخوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد حسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۵) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12843357
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805545
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم یکصد هزار ریالی با نام عادی است که تماما پرداخت شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151077
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۰۸۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ۳۰/۱۰/xxx۳ صورت حساب سود و زیان به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبتxxx۳۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ وشرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151085
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۰۸۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا طارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گازتهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی هنرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گازخوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد حسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554963
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۰۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی هنرمند به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز خوزستان جایگزین جواد طالب زاده گردید. هیات مدیره از بین خود مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ را به سمت رئیس هیات مدیره ، سیدمجتبی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، علی هنرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ را به سمت عضو اصلی هیا ت مدیره و محمدحسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۸/۱۲/۹۳ انتخاب نمودند وکلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554964
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و اسدا... نیکویی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052261
آگهی تصمیمات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: مرتضی کمال بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی کریمی بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج ابراهیمی خضری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و جواد طالب زاده بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و اسداله نیکویی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۲/xxx۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976903
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت پرسی ایران گاز شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی مرتضی کمال با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آقای سید مجتبی کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج ابراهیمی خضری با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی جواد طالب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء باامضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936622
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۸/xxx۱ و با توجه به ادغام شرکت های پرسی ایران گاز بام البرز در شرکت پرسی ایران گاز تهران تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مرتضی کمال کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای حبیب اله فیضی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و ایرج ابراهیمی خضری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی مهدی خانبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ودر غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا اختیارات مدیرعامل براساس مواد اساسنامه وظایف خود را انجام دهند ضمنا پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۹/ث مورخ ۲۸/۹/۹۱ بند آخر آگهی بدین نحو اصلاح می گردد: ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ هفت میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال منقسم به هفتاد و پنج هزار و سیصد سهم با نام یکصد هزار ریالی می باشد که تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146325
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۸/xxx۱ و با توجه به ادغام شرکت‌های پرسی ایران گاز بام البرز در شرکت پرسی ایران گاز تهران تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مرتضی کمال کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای حبیب اله فیضی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و ایرج ابراهیمی خضری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی مهدی خانبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ودر غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا اختیارات مدیرعامل براساس مواد اساسنامه وظایف خود را انجام دهند ضمنا پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۹/ ث مورخ ۲۸/۹/۹۱ بند آخر آگهی بدین نحو اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ هفت میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال منقسم به هفتاد و پنج هزار و سیصد سهم با نام یکصد هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894144
آگهی ادغام شرکت‌های پرسی ایران گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۲۹۵ و پرسی ایران گاز چهارمحال و بختیاری سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۰۱ در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده همزمان و مشترک مورخ ۳۰/۷/۹۱ هر سه شرکت مذکور باستناد بند الف لغایت بند و ماده xxx قانون مالیات های مستقیم مصوب سال xxx۰ با انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات به قیمت دفتری، شرکت های پرسی ایران گاز خراسان و پرسی ایران گاز چهار محال بختیاری در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان ادغام گردید و سرمایه شرکت پس از تجمیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال منقسم به هفتاد و پنج هزار و سیصد سهم با نام یکصد هزار ریالی می باشد که تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776631
آگهی ادغام شرکت‌های پرسی ایران گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۲۹۵ و پرسی ایران گاز چهارمحال و بختیاری سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۰۱ در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی شماره ثبت ۱۸۰۸۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده همزمان و مشترک مورخ ۳۰/۷/۹۱ هر سه شرکت مذکور باستناد بند الف لغایت بند و ماده xxx قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال xxx۰ با انتقال کلیه اموال و دارایی‌ها و مطالبات و دیون و تعهدات به قیمت دفتری، شرکت‌های پرسی ایران گاز خراسان و پرسی ایران گاز چهار محال بختیاری در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان ادغام گردید و سرمایه شرکت پس از تجمیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال منقسم به هفتاد و پنج هزار و سیصد سهم با نام یکصد هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده است.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741632
آگهی تصمیمات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اضافه گردید: شرکت مجاز می باشد با رعایت مواد قانونی بعنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید شرایط مذکور در خصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر می باشد. ۲ـ با اضافه شدن این ماده اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۱۲ تبصره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775211
آگهی تصمیمات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اضافه گردید: شرکت مجاز می‌باشد با رعایت مواد قانونی بعنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید شرایط مذکور در خصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر می‌باشد. ۲ـ با اضافه شدن این ماده اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۱۲ تبصره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622327
آگهی تصمیمات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۰ و ۲۵/۲/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقای مرتضی کمال بعنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به جای آقای بهروز طاهری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
۲ـ شرکت پرسی ایران گاز، سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مرتضی کمال به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی مهدی خانبانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز بام البرز سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی جواد طالب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و ایرج ابراهیمی خضری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی بسمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضای مدیر عامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند ۱۲ ماده ۴ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10659728
آگهی تصمیمات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۰ و ۲۵/۲/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای مرتضی کمال بعنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به جای آقای بهروز طاهری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

۲ـ شرکت پرسی ایران گاز، سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مرتضی کمال به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی مهدی خانبانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز بام البرز سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی جواد طالب‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و ایرج ابراهیمی خضری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضای مدیر‌عامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند ۱۲ ماده ۴ اساسنامه را به مدیر‌عامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547864
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی خدمات مالی کوشا منش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای اسداله نیکویی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات ـ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11680002
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی خدمات مالی کوشا منش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای اسداله نیکویی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات‌ـ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301371
آگهی تغییرات در شرکت ایران سیلندر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رحمت اله ابوالفتحی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد جعفری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و حافظ شهبازی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم هادی زاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدعت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774792
آگهی تصمیمات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی‌خاص، ثبت شده بشماره ۱۸۰۸۲و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۲/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقای مهدی خانبانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خوزستان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهروز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایرج ابراهیمی خضری به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی: xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و جواد طالب‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی پرسی ایران گاز بام البرز به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب اعضاء با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۲/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792963
آگهی تصمیمات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۹ و ۱۲/۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت پرسی ایران گاز بنمایندگی بهروز طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز بام البرز بنمایندگی جواد طالب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان بنمایندگی نصراله حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و ایرج ابراهیمی خضری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یکی از اعضاء و در غیاب اعضاء با امضای مدیرعامل و مسئول مالی در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و اسداله نیکویی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10209940
آگهی تغییرات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/xxx۹ که در تاریخ ۲۸/۷/xxx۹ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقای جواد طالب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز بام البرز بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای حشمت اله کاظمی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خوزستان بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و محمد صادق شرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادهای با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/xxx۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636704
آگهی تغییرات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۱۸۰۸۲، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۸۹ که در تاریخ ۲۸/۷/۸۹ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای عبدالرحیم بهاروند بنمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمود حسنی اردستانی بنمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز بام البرز بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حشمت اله کاظمی راد بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز خوزستان بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد صادق شرفی بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء بامضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11914002
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۱۲/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای اسداله نیکویی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10713408
آگهی تغییرات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۸۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/xxx۸ آقای محمدرضا سلیمانی به جای آقای علی سلطانی نژاد به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خوزستان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و در سمت بقیه مدیران و حق امضاء تغییری حاصل نشد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/xxx۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481765
آگهی تغییرات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

آقای حمید رضا شریفی به جای آقای علی مکوندی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ضمناً در سمت بقیه اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11886710
آگهی تغییرات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق‌العاده و هیئت مدیره فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ و ۱۷/۱۲/xxx۷ و ۱۸/۱/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱) شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به نمایندگی آقای علی مکوندی و شرکت پرسی ایران گاز بام البرز سهامی خاص به نمایندگی آقای محمد صادق شرفی و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص به نمایندگی آقای علی سلطانی نژاد به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای احمد موسوی به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲) هیئت مدیره از بین خود آقای علی مکوندی به عنوان عضو غیر موظف و به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد صادق شرفی به عنوان عضو موظف را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی سلطانی نژاد به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی شرکت و با مهر شرکت معتبر است.

۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴) ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۲/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات