فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260377008 (فعال)
9
افراد
29
آگهی‌ها
16771
شماره ثبت
1379/9/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14817088
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۸ و نامه شماره ۴۰/xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۶/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصل از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۸در خصوص افزایش سرمایه هیأت مدیره با رعایت تشریفات قانونی و مقرر در اساسنامه، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال است که به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام و عادی منقسم و تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740791
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصرعلی بابایی رنانی ( کد ملی xxxxxxxxx۸ ) به سمت رئیس هیأت مدیره و سیدحسن ابطحی ( کد ملی xxxxxxxxx۱ ) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مجتهدزاده ( کد ملی xxxxxxxxx۷ ) و محمود شهشهانی پور ( کد ملی xxxxxxxxx۷ ) و ناصر هاشمی طاهری ( کد ملی xxxxxxxxx۷ ) به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره و ناصر هاشمی طاهری ( کد ملی xxxxxxxxx۷ ) به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب شدند . اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای ناصر هاشمی طاهری و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیأت مدیره مجددا به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740792
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ( حسابداران رسمی ) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ( حسابداران رسمی ) بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید . شرکتهای تکادو ( شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ) ، ذغالسنگ نگین طبس ( شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ) ، معدنجو ( شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ) ، معادن منگنز ایران ( شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ) و سرمایه گذاری آتیه تکادو ( شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ) به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124054
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی ـ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های شرکت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701036
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرعلی بابائی رنانی (کدملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای سیدحسن ابطحی (کدملی xxxxxxxxx۱) به سمت نایب رئیس بنمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و آقایان محمد مجتهدزاده (کدملی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت معدنجو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، محمود شهشهانی پور (کدملی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت معادن منگنز ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و ناصر هاشمی طاهری (کدملی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت آتیه تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای ناصر هاشمی طاهری (کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای ناصر هاشمی طاهری و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/xxx۳ هیأت مدیره مجددا " به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533787
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ شرکت تکادو سهامی عام به شناسه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت ذغالسنگ نگین طبس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ وشرکت معدنجو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت معادن منگنز ایران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. تراز مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021006
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۰/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/xxx۵ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیأت مدیره، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال، از محل واریز نقدی به استناد گواهی شماره ۲۷/xxx۹ مورخ ۲۶/۳/۹۵ و ۴۱/xxx۹ مورخ ۷/۶/۹۵ صادره از بانک صادرات شعبه میدان ازادی اصفهان به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و سود انباشته به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی است که به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935130
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای ناصر هاشمی طاهری و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای ناصرعلی بابایی رنانی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا " به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861705
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۹ , xxx مورخ ۵/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. * مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314565
آگهی تغییرات شرکت فرآوري ذغال سنگ پروده طبس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰)، ذغالسنگ نگین طبس (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲)، معدنجو (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲)، معادن منگنز ایران (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.صورتهای مالی وترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314573
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۶۷۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرعلی بابائی رنانی (کد ملی xxxxxxxxx۸) بنمایندگی از شرکت تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسن ابطحی (کد ملی xxxxxxxxx۱) بنمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مجتهد زاده (کد ملی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت معدنجو (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲)، محمود شهشهانی پور (کد ملیxxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت معادن منگنز ایران (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ناصر هاشمی طاهری (کد ملی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای ناصر هاشمی طاهری و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060981
آگهی اصلاحیه شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تاریخ درج شده در متن آگهی ثبتی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۱/۸/۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان تاریخ صورتجلسه اشتباهاٌ ۱۵/۲/۹۳درج گردیده که صحیح آن ۴/۳/۹۳ میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769922
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ و و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت نوع شرکت از سهامی خاص به عام، تبدیل واساسنامه جدید شرکت شامل۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح زیر به تصویب رسید. ـ ۱ نام و نوع شرکت و شماره ثبت آن شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀxxx۷۱ ـ ۲موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن:طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت، به شرح زیر می باشد: الف ـ موضوع اصلی تهیه طرحهای اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و آرایش مواد معدنی، اخذ و انجام عملیات پیمانکاری و خدمات مشاوره ای در این زمینه.سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد، انجام کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چها چوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران نافع ومفید باشد. ب ـ موضوع فرعی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت، انجام معاملات و بررسی های اقتصادی فنی و مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی در چهارچوب موضوع اهداف شرکت، استفاده از تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی و یا ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه امکان پذیر است. ـ ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه:اصفهان، خ سجاد، جنب بانک مسکن، ساختمان پلکان، پلاک xxx، واحد اول، کد پستی xxxxxxxxx۶ و شرکت فاقد شعبه می باشد. ـ ۴ مدت شرکت:مدت شرکت از تاریخ تشکیل شرکت به مدت نامحدود می باشد. ـ ۵ سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده:xxx میلیارد ریال به xxx.xxx.xxx سهم یک هزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. ـ ۶ سهام ممتاز:شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ـ ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تکادو (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی ناصر علی بابایی رنانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره ـ و شرکت ذغال سنگ نگین طبس شماره ثبت xxx۷۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی سید حسن ابطحی فرزند عطاالله شماره شناسنامه xxx و شماره ملیxxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدنجو شماره ثبت xxx۱۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی محمد مجتهد زاده فرزند علی جان شماره شناسنامه xxxو شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ـ شرکت معادن منگنز ایران شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی محمود شهشهانی پور فرزند کریم شماره شناسنامه xxxو شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ـ شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان شماره ثبت xxx۲۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی ناصر هاشمی طاهری فرزندعلی اکبر شماره شناسنامه xxx۷ و شماره ملی xxxxxxxxx مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ـ ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:اعلامیه خرید سهام.گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. طبق ماده ۲۳ اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود. ـ ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. طبق ماده ۵۲ اساسنامه مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.طبق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ـ ۱۰ مبلغ دیون شرکت طبق صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:مجموع بدهی های کوتاه مدت به مبلغ xxx، xxxمیلیون ریال، مجموع بدهی های بلند مدت به مبلغ xxx میلیون ریال، مجموع بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال xxx۷ به مبلغ xxx، xxx میلیون ریال ـ ۱۱ روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت:روزنامه اطلاعات ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و ۲۹/۱۲/۹۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756949
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۳در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریزنقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت و آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx/ xxx۹ مورخ ۱۱/۹/۹۳ بانک صادرات شعبه میدان آزادی اصفهان پرداخت شده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد . ماده ۵ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال است که به xxx.xxx.xxx سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده و تماما پرداخت شده است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685855
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166900
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱ و ۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت تکادو بنمایندگی ناصر علی بابایی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی بنمایندگی شرکت ذغال سنگ نگین طبس با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر هاشمی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل شرکت و شرکت معدنجو نمایندگی محمد مجتهد زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت معادن منگنز ایران بنمایندگی محمود شهشهانی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت استقلال سپاهان بنمایندگی ناصر هاشمی طاهری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۹/۱/۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و بهرام غیابی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961522
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: ۱. آقای احمد دادوند نماینده شرکت تکادو از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و آقای محمود زمانی نماینده شرکت استقلال سپاهان از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر هاشمی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و در سایر سمت اعضاء هیچگونه تغییری حاصل نگردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا به مدیر عامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955021
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: ۱. آقای احمد دادوند نماینده شرکت تکادو از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و آقای محمود زمانی نماینده شرکت استقلال سپاهان از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر هاشمی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل برای مدت باقی‌مانده انتخاب شدند و در سایر سمت‌ اعضاء هیچگونه تغییری حاصل نگردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویض شده به مدیر‌عامل در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا به مدیر‌عامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712395
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638343
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 461763

آگهی انتخاب مدیرعامل در شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۷۱ و
شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ آقای ناصر هاشمی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء بجای آقای مرتضی شناور بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیده و نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459959
آگهی انتخاب مدیرعامل در شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ آقای ناصر هاشمی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء بجای آقای مرتضی شناور بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیده و نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11917436
آگهی تصمیمات در شرکت فرآوری ذغال‌سنگ پروده طبس سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۶۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳ و ۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ احمد دادوند به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسن ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ذغالسنگ نگین طبس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی شناور به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و محمود شهشهانی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و محمد مجتهد‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت معدنجو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و محمود زمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت استقلال سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۸۳ می‌باشد ۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11471519
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص، بشماره ثبت ۱۶۷۷۱شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۷/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی مختار و همکاران (حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و بهرام غیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979887
آگهی اصلاحی در شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۱۰/ث مورخ ۲۹/۸/۸۹ تاریخ صورت جلسه هیئت مدیره اشتباها پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش درج گردیده که صحیح آن پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه می‌باشد. مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11751548
آگهی تغییرات در شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۸۶ آقای احمد دادوند به جای آقای علی خیراللهی بنمایندگی شرکت استقلال سپاهان و آقای محمود زمانی به جای آقای علی یزدانی ورزنه بنمایندگی شرکت تکادو برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و در سمتها و اعضاء تغییر حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559764
آگهی افزایش سرمایه در شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۸ و ۲۲/۳/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ شصت میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح شد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال است که به شصت میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022807
آگهی تغییر مدیرعامل شرکت فرآورده‌های ذغال سنگ پرورده طبس سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ آقای حمیدرضا ولی بیک از سمت مدیرعامل شرکت استعفا و آقای مرتضی شناور برای مدت باقیمانده بسمت مدیرعامل جدید خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید و در سمت دیگر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034651
آگهی تغییرات در شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۴ و ۹/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ شرکت تکادو به نمایندگی آقای علی یزدانی و شرکت نگین طبس به نمایندگی آقای سید حسن ابطحی و شرکت معدنجو به نمایندگی آقای محمد مجتهد زاده و شرکت استقلال سپاهان به نمایندگی آقای علی خیرالهی و معادن منگنز ایران به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام غیابی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای علی خیرالهی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن ابطحی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید رضا ولی بیک خارج از هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴ ترازنامه مالی سال ۸۷ به تصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات