کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260371718 (فعال)
7
افراد
27
آگهی‌ها
16233
شماره ثبت
1379/4/11
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14831290
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس و حسابرس مستقل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786786
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱، شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، شرکت کشت و دامداری فکا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097700
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921468
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه بخش مرکزی دهستان مورچه خورت روستا قلعه خواجو بلوار تهران اصفهان خیابان علویجه پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876942
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسحق اسدی خشوئی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) به سمت رئیس و ولی اله حاجی پورکدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت نایب رئیس و سعید صالحی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سید فرج اله جعفری کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) به سمت عضو و دانیال اژدری کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ذشدند حق امضاء در کلیه موارد امور مربوط به شرکت اعم از هرگونه چک و سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره و در موارد ضروری با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده (بجز قراردادهای شرکت که هیأت مدیره امضای آن‌ها را به مدیرعامل تفویض نمود) و مدیرعامل، مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد_بود. در رابطه با تعیین حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه وردیف‌های مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه و تفویض اختیارات هیأت مدیره، موارد زیر مورد تصویب واقع شد: الف اختیارات مربوط به ردیف ۱ ماده ۳۷ به مدیرعامل تفویض شد. ب اختیارات مربوط به ردیف ۲ ماده ۳۷ با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره پ وظایف و اختیارات ردیف ۴ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تصویب شد؛ مگر در مورد مدیران ارشد شرکت که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره قابل اجرا است. ت وظایف و اختیارات ردیف ۵ ماده ۳۷ اساسنامه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره ث وظایف و اختیارات ردیف ۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ج وظایف ردیف ۷ ماده ۳۷ اساسنامه تفویض شد. چ وظایف ردیف ۸ ماده ۳۷ اساسنامه تفویض شد. ح اختیارات ردیف ۹ ماده ۳۷ اساسنامه بر اساس آیین نامه معاملات و بودجه مصوب به مدیرعامل تصویب شد. چنانچه پیشنهادی خارج از بودجه مصوب وجود داشت لازم است ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیأت مدیره برسد. خ مقرر شد اجرای ردیف ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه بدین ترتیب صورت پذیرد که تا میزان xxx میلیون ریال مدیرعامل راسا اقدام نماید و از xxx میلیون ریال به بالا ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیأت مدیره برسد. د اختیارات و وظایف ردیف ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ذ اختیارات و وظایف ردیف ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ر اختیارات و وظایف ردیف ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787568
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572225
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی xxx۵، تصویب شد. سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887680
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794355
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ و به استناد نامه xxx۲ , xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل است: - شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی عام بهشماره ثبت xxx۳۳ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و صنایع تبدیلی و فرآوری و استفاده از فرآورده‌های حیوانی و پروتئین گیاهی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت و ورود هر نوع دام. مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید می‌باشد. مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آن با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتهای مزبور با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اصفهان پلیس راه اصفهان تهران، کیلومتر ۸ جاده علویجه، سمت چپ جاده اختصاصی و کدپستی xxxxxx۹۳ می‌باشد. - مدت شرکت: نامحدود - سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: آخرین سرمایه ثبت شدۀ شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می‌باشد. - سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت کشت و دامداری فکا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و دامداری ملارد شیر به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای دانیال اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نایب هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ولی اله حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی اسحق اسدی خشویی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای سعید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. در کلیه موارد صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج شده میگردد بعمل خواهد_آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد_شد. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد_شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد_کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده_باشد. - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد_بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد طبق قانون تجارت از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است و هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. تقسیم دارایی بعد از تصفیه همان است که در قانون تجارت تعیین شده_است. - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت مبلغ xxx. xxx میلیون ریال و بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث مبلغ xxx. xxx میلیون ریال می‌باشد. - روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شودروزنامه اطلاعات میباشد. ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه سالهای مالی ۹۳ و ۹۲ شرکت و صورت اموال منقول و دارایی شرکت در اداره ثبت شرکتها و نیز مرکز اصلی شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754949
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxx. xxx. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال نقدی است که به xxx. xxx. xxx سهم بانام عادی xxx۰ ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707027
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیک نشان کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) به سمت رییس هیئت مدیره و دانیال اژدری کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صالحی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسحق اسدی خشوئی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و ولی اله حاجی پور کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء در کلیه موارد امور مربوط به شرکت اعم از هرگونه چک و سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده (بجز قراردادهای شرکت که هیئت مدیره امضای آن‌ها را به مدیرعامل تفویض نمود). مدیرعامل، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب رسید: الف اختیارات مربوط به بند ۱ ماده ۴۵ به مدیرعامل تفویض شد. ب اختیارات مربوط به بند ۲ ماده ۴۵ با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. پ وظایف و اختیارات بند ۴ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تصویب شد؛ مگر در مورد مدیران ارشد شرکت که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قابل اجرا است. ت وظایف و اختیارات بند ۵ ماده ۴۵ اساسنامه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ث وظایف و اختیارات بند ۶ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ج وظایف بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه تفویض شد. چ وظایف بند ۸ ماده ۴۵ اساسنامه تفویض شد. ح اختیارات بند ۹ ماده ۴۵ اساسنامه بر اساس ایین نامه معاملات و بودجه مصوب به مدیرعامل تصویب شد. چنانچه پیشنهادی خارج از بودجه مصوب وجود داشت لازم است ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیئت مدیره برسد. خ مقرر شد اجرای بند ۱۴ ماده ۴۵ اساسنامه بدین ترتیب صورت پذیرد که تا میزان xxx میلیون ریال مدیرعامل راسا اقدام نماید و از xxx میلیون ریال به بالا ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیئت مدیره برسد. د اختیارات و وظایف بند ۱۵ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ذ اختیارات و وظایف بند ۱۶ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ر اختیارات و وظایف بند ۱۷ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ز اختیارات و وظایف بند ۱۸ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612478
آگهی تغییرات شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰به نمایندگی آقای سعید صالحیxxxxxxxxx۰ و شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشانxxxxxxxxx۲ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی دانیال اژدریxxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی اسحق اسدی خشوئیxxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ولی اله حاجی پورxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394655
آگهی تغییرات شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593529
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۲۳۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ سازمان حسابرسی به شماره ثبتxxx۹۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید . منصور آذری رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12050251
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دانیال اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده جدید شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب شد. درسمت سایر اعضا تغییری حاصل نگردید و حق امضاء در کلیه موارد امور مربوط به شرکت اعم از هرگونه چک و سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در موارد ضروری، با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر بوده (بجز قراردادهای شرکت که هیات مدیره امضای آن ها را به مدیرعامل تفویض نمود) و مدیرعامل، مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح همین صورت جلسه به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610646
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223817
آگهی اصلاحی در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
عطف به آگهی تصمیمات شماره xxx/xxx۴/۹۲ ـ ۱۴/۸/۹۲ موارد ذیل: ۱. شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به نمایندگی سعید صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب شد؛ مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219212
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲ و ۱۰ و ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ کشت و دامداری فکا بنمایندگی علیرضا نیک نشان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و کشت و دامداری ملارد شیر محمد بلالی دهکردی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سعید صالحی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. بجز قراردادهای شرکت که هیئت مدیره امضای آنها را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ می باشد.
۲ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11671435
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمد بلالی دهکردی بعنوان نماینده جدید شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند در نتیجه سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد: علیرضا نیک نشان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد بلالی دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر‌عامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است بجز قراردادهای شرکت که هیئت مدیره امضای آنها را به مدیر‌عامل تفویض نمود. ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ . ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۵ اساسنامه بشرح صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر‌عامل تفویض شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 873728
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمد بلالی دهکردی بعنوان نماینده جدید شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند در نتیجه سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد: علیرضا نیک نشان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد بلالی دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است بجز قراردادهای شرکت که هیئت مدیره امضای آنها را به مدیر عامل تفویض نمود. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ . ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۵ اساسنامه بشرح صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710031
آگهی افزایش سرمایه در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۶/۹۱ و ۱۲/۷/۹۱ سرمایه شرکت از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به مقابل پلیس راه اصفهان تهران کیلومتر ۸ جاده علویجه سمت چپ جاده اختصاصی کدپستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927722
آگهی افزایش سرمایه در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۶/۹۱ و ۱۲/۷/۹۱ سرمایه شرکت از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به مقابل پلیس راه اصفهان تهران کیلومتر ۸ جاده علویجه سمت چپ جاده اختصاصی کدپستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828412
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744599
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558481
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۱۶۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۸/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11292201
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ آقای علیرضا نیک نشان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت کشت و دامداری فکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ جایگزین آقای اسماعیل نگارش بسمت رئیس هیئت مدیره گردید. ضمنا در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نشده و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. هیئت مدیره حدود اختیارات خود را طبق ماده ۴۹ اساسنامه و بندهای مشروحه ماده ۴۵ اساسنامه بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره فوق‌الذکر به مدیرعامل تفویض نمودند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607685
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۹ و ۱۶/۱/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بنمایندگی آقای علیرضا نیک نشان و شرکت کشت و دامداری فکا بنمایندگی آقای اسمعیل نگارش و شرکت کشت و دامداری گلشهر بنمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای اسماعیل نگارش را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نیک نشان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات