راهیابان فردا

شرکت راهیابان فردا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260364735 (فعال)
8
افراد
31
آگهی‌ها
15504
شماره ثبت
1378/9/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14793814
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین عظیمی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره ومهری شهبازی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا هوشمندی قانع کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و امیر حیدری هراتمه کدملی xxxxxxxxx۶مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجید عالیوندی دارانی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای امیر حیدری هراتمه (مدیرعامل) و احدی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14793813
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین عظیمی کدملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا هوشمندی قانع کدملی xxxxxxxxx۳ و مهری شهبازی کدملی xxxxxxxxx۱ و امیر حیدری هراتمه کدملی xxxxxxxxx۶ و مجید عالیوندی دارانی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دقیق تر از سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206766
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۲,xxx مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل گردید . اساسنامه شرکت جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه فعلی گردید . اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت راهیابان فردا به شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: ۱. خدمات جامع مدیریت پسماند،۲. خدمات جامع نظافت شهری،۳. خدمات جامع فضای سبز،۴.سایر خدمات مرتبط با خدمات عمومی، ۵. صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات ماشین الات تخصصی ، ۶. اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی، ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:: استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ میرزاطاهر ـ کوچه شهید دهقان ـ خیابان میرزا طاهر ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۴۴) مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی که تماما پرداخت شده است ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: رامین عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هئیت مدیره ومهری شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هئیت مدیره و علیرضا هوشمندی قانع به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هئیت مدیره وامیر حیدری هراتمه به کدملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و مجید عالیوندی دارانی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هئیت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، درکلیۀ مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.در مجمع عمومی عادی ، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبرخواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود.رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر دهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، ـ تقسیم سود بر اساس قانون تجارت و ماده ۱۸ اساسنامه انجام می پذیرد، ـ وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود، ـ مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد.گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ جمع بدهیهای جاری شرکتxxxxxxxxxxxx ریال و جمع بدهیهای غیرجاری مبلغ xxxxxxxxx۳ریال که جمعا مبلغxxxxxxxxxxxx ریال می باشد. دیون اشخاص ثالث توسط شرکت تضمین نشده است . ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: نسل فردا.ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال آخر شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193847
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷ مواد ۲، ۲۳ و ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * به موضوع فعالیت شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: خدمات جامع مدیریت پسماند، خدمات جامع نظافت شهری، خدمات جامع فضای سبز، انجام سایر خدمات مرتبط با خدمات عمومی شهری، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات ماشین آلات تخصصی، اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح" * ماده ۲۳ اصلاحی: شرکت به وسیله هیات مدیره مرکب از پنج نفر اعضای اصلی که از بین سهامداران انتخاب می شود اداره خواهد شد و ضمنا شرکت میتواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید. * ماده ۳۷ اصلاحی: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت با امضای اشخاصی است که هیات مدیره تعیین می نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193853
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رامین عظیمی کدملی xxxxxxxxx۹، علیرضا هوشمندی قانع کدملی xxxxxxxxx۳، مهری شهبازی کدملی xxxxxxxxx۱، امیر حیدری هراتمه کدملی xxxxxxxxx۶ و مجید عالیوندی دارانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی دقیق تر از سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و احمد دلیلی شعاعی کدملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193866
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ مبلغ اسمی سهام از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxx۰ ریال کاهش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193860
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ رامین عظیمی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره، مهری شهبازی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، امیر حیدری هراتمه کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، علیرضا هوشمندی قانع کدملی xxxxxxxxx۳ و مجید عالیوندی دارانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء امیر حیدری هراتمه (مدیرعامل) و احدی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945840
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین عظیمی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیات مدیره و خانم مهری شهبازی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا هوشمندی قانع xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر حیدری هراتمه مدیرعامل خارج از عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۸ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاءآقای امیر حیدری هراتمه (مدیرعامل) و احدی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834621
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان - میرزاطاهر - کوچه شهید دهقان - خیابان میرزا طاهر - پلاک ۱ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834618
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رامین عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم مهری شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا هوشمندی قانع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر حیدری هراتمه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834617
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رامین عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای علیرضا هوشمندی قانع به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم مهری شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای احمد دلیلی شعاعی به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327887
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای احمد دلیلی شعاعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993496
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ بند ۱۴ ماده ۳۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و برای اداره امور شرکت دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشد مخصوصا در خصوص مدافعات شرکت چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه، در تمامی مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و کلیه مراجع نظامی و انتظامی و انتخاب وکیل و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری و وکیل در توکیل به غیره ولو کرارا و اعطاء کلیه موارد وکالت، امضا، وکالت نامه و اعطاء کلیه موارد نیاز جهت دفاع به وکیل و در کل امضاء وکالتنامه و اعطاء وکالت به وکلاء دادگستری با امضاء مدیرعامل شرکت و احدی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717016
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ چهل میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی است منقسم به یک میلیون سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717017
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا هوشمندی قانع به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مهری شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حیدری هراتمه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای امیر حیدری هراتمه (مدیرعامل) و احدی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717018
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: کلیه اوراق، اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک سفته بروات قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانک‌ها با امضای مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره مشترکا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706707
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ آقای رامین عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا هوشمندی قانع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مهری شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360757
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * تراز مالی سالxxx۳ تصویب شد. * موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای مجید ادریسی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176369
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین عظیمی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مهری شهبازی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا هوشمندی قانع بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای علیرضا هوشمندی قانع (مدیرعامل) بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در اساسنامه خود را به مدیرعامل تفویض نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176255
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد:سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال نقدی که به xxx.xxx سهم بانام عادی xxx,xxx ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176254
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سالxxx۲ تصویب شد. آقای رامین عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مهری شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا هوشمندی قانع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و آقای مجید ادریسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317408
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت راهیابان فردا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بزرگراه خیام ابتدای خیابان میرزا طاهر کوچه شهریار جنب پارک فرشتگان پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. ماده ۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۱۱/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221177
آگهی افزایش سرمایه در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/xxx۲ طبق اختیار حاصل شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۸/xxx۲ سرمایه از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ دو میلیارد ریال بمبلغ ده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدی است که به یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۸/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064309
آگهی تصمیمات در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ رامین عظیمی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری شهبازی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا هوشمندی قانع با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای علیرضا هوشمندی (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ـ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس با کد ملی xxxxxxxxx۵۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مجید ادریسی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967356
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت راهیابان فردا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و مجید ادریسی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927367
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت راهیابان فردا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و مجید ادریسی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495008
آگهی افزایش سرمایه در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۰ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال نقدی است که به بیست هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475153

آگهی افزایش سرمایه در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۰ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال نقدی است که به بیست هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11436039
آگهی تصمیمات در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای رامین عظیمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا هوشمندی قانع به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید ادریسی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169196
آگهی تغییرات در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ ترازنامه مالی سال ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید ادریسی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴ هیئت مدیره تمامی اختیارات خود را مطابق مفاد ماده ۳۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11412317
آگهی تغییرات در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان رامین عظیمی و علیرضا هوشمندی و خانم مهری شهبازی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس و آقای مجید ادریسی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای رامین عظیمی را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهری شهبازی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا هوشمندی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۲/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات