ذغال سنگ نگین طبس

شرکت ذغال سنگ نگین طبس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260357602
10
افراد
29
آگهی‌ها
447608
شماره ثبت
1378/2/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14801101
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰)، آئینه خانه اسپادانا (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰)، فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸)، معادن منگنز ایران (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه وصورتهای مالی سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14714513
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ و با اجاز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۱۸/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته ومبلغ xxxxxxxxx۴۰ ریال از طریق مطالبات و مبلغ xxxxxxxxx۶۰ ریال بموجب گواهی شماره‌های ۲۲/xxx۸ مورخ ۱۵/۴/۹۸ و ۶/xxx۸۶ مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ بانک ملت شعبه میدان ارژانتین پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14657085
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۹/۹۶ بدینوسیله اعلام می‌گردد : آقای احمد دادوند ( کد ملی xxxxxxxxx۸ ) به نمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای علی جواهری نیستانکی ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) به نمایندگی از شرکت آیینه خانه اسپادانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای ناصر هاشمی طاهری ( کد ملی xxxxxxxxx۷ ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ، آقای علی نصیری ( کد ملی xxxxxxxxx۶ ) به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحربا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ، آقای مهدی حسینی منجزی ( کدملی xxxxxxxxx۹ ) به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و هیئت مدیره آقای حجت الله دربانی ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) خارج از هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137491
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768737
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دادوند کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی جواهری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس آقایان ناصر هاشمی طاهری کد ملی xxxxxxxxx۷، علی نصیری کد ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی حسینی منجزی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و آقای حجت اله دربانی کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت، تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای حجت اله دربانی و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566159
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشاردنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰)، آئینه خانه اسپادانا (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶)، معادن منگنز ایران (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) و آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972102
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جواهری با ک. م xxxxxxxxx۱ نمایندگی ازشرکت مهندسی مرآت پولاد با ش. م xxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد دادوندکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره، آقایان ناصر هاشمی طاهری کدملی xxxxxxxxx۷، علی نصیری کدملی xxxxxxxxx۶، مهدی حسینی منجزی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای حجت الله دربانی کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق واسناد مالی وتعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای حجت الله دربانی ویک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958743
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673046
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx - xxx مورخ ۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که (xxxxxxxxx۵۰ ریال از محل مطالبات حال شده و (xxxxxxxxx۰۰ ریال) از محل سود انباشته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۶۰ - xxx مورخ ۶/۱۱/۹۴ بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان نقدا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519815
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگين طبس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۳/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382108
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگين طبس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد دادوند (کدملی xxxxxxxxx۸) بنمایندگی از شرکت تکادو به سمت رئیس و آقای سیدحسن ابطحی (کدملی xxxxxxxxx۱) بنمایندگی از شرکت مرآت پولاد به سمت نایب رئیس و آقایان ناصر هاشمی طاهری (کدملی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت سایا و علی نصیری (کدملی xxxxxxxxx۶) بنمایندگی از شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود و مهدی حسینی منجزی (کدملی xxxxxxxxx۹) بنمایندگی از شرکت معادن منگنز ایران به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی جواهری (کدملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیر عامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای علی جواهری و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۵/۰۷/xxx۹ هیئت مدیره مجددا" به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380652
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳بتصویب رسید. ـ ـ موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) و مرآت پولاد (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰)و صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) و معادن منگنز ایران (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) و سایا (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴) به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259698
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۴۷۶۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حسینی منجزی با کد ملی (xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت معادن منگنز ایران به جای مرتضی شناورانتخاب گردید آقای احمد دادوند(کد ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی شرکت تکادو بسمت رئیس هیئت مدیره سید حسن ابطحی (کد ملی xxxxxxxxx۱)به نمایندگی شرکت مرآت پولاد ا به بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان ناصرهاشمی طاهری (کد xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت سایا و مهدی حسینی منجزی(کدملیxxxxxxxxx۹) بنمایندگی ازشرکت معادن منگنز ایران و غلامرضا جلالی(کدملیxxxxxxxxx۶)بنمایندگی از شرکت صنعتی معدنی شماشرق شاهرود بسمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و هیئت مدیره آقای علی جواهری (کد ملی xxxxxxxxx۱) خارج از هیئت مدیره بسمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای علی جواهری و یکنفردیگر از اعضای هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۲۵/۷/۷۹ هیئت مدیره کماکان به قوت خود باقی است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580829
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424783
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ناصر هاشمی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمود زمانی برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
شرکت تکادو شناسه xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای احمد دادوند کد ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی مر آت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای سید حسن ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای ناصر هاشمی طاهری کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره. شرکت معادن منگنز ایران شناسه xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای مرتضی شناور کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود شناسه xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا جلالی کد ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و علی جواهری نیستانکی کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347371
آگهی انتقال شرکت ذغال سنگ نگین طبس (سهامی عام)
در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده، که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
به موجب نامه شماره xxx/xxx۹/۹۲/xxx مورخ ۲۱/۹/۹۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اصفهان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۲ مرکز اصلی شرکت ذغال سنگ نگین طبس (سهامی عام) به نشانی تهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ساعی ۲ روبروی فرهنگسرای سرو پلاک ۳۱ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261945
آگهی افزایش سرمایه و تغییر مرکز اصلی در شرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۲ سرمایه شرکت از طریق محل سود انباشه و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ نود میلیارد ریال نقدی است که به نود میلیون سهم یکهزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. مرکز اصلی شرکت از اصفهان به تهران انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ساعی ۲ روبروی فرهنگسرای سرو پلاک ۳۱ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ می باشد. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد لیکن تغییر و تعیین نشانی در همان شهر بنا بتصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110530
آگهی تصمیمات شرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۴/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت تکادو بنمایندگی احمد دادوند با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مرآت پولاد بنمایندگی آقای سید حسن ابطحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا بنمایندگی محمود زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت معادن منگز ایران بنمایندگی مرتضی شناور با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود بنمایندگی غلامرضا جلالی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۵/۷/۷۹ کما کان به قوت خود باقی است. ۲ـ موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698773
آگهی تصمیماتشرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای احمد دادوند به نمایندگی از شرکت تکادو کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جواهری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و محمود زمانی به نمایندگی شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مرتضی شناور به نمایندگی شرک معادن منگز ایران کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و غلامرضا جلالی به نمایندگی شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۵/۷/۷۹ می باشد. ییرو آگهی شماره xxx۰ـ ۸/۴/۹۱ تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۱ صحیح است که اشتباهاً ۲۴/۳/۹۰ درج گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12016591
آگهی تصمیمات شرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای احمد دادوند به نمایندگی از شرکت تکادو کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جواهری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و محمود زمانی به نمایندگی شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مرتضی شناور به نمایندگی شرک معادن منگز ایران کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و غلامرضا جلالی به نمایندگی شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۵/۷/۷۹ می‌باشد. ییرو آگهی شماره xxx۰ـ ۸/۴/۹۱ تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۱ صحیح است که اشتباهاً ۲۴/۳/۹۰ درج گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651229
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام، شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابداری رایمند و همکاران شناسه xxxxxxxxx۹۹ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.
ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462556
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام، شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابداری رایمند و همکاران شناسه xxxxxxxxx۹۹ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620913
آگهی تصمیمات در شرکت زغالسنگ نگین طبس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳ و ۲۵/۵/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقای احمد دادوند به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی شناور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و غلامرضا جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۵/۷/xxx۹ می‌باشد.

۲‌ـ‌موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11903274
آگهی تغییرات در شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۹ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد : سرمایه xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال نقدی است که به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335987
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نام‌برده بعمل آمده است: ۱ـ آقای مرتضی شناور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معادن منگنز ایران بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزینی آقای علی یزدانی ورزنه و آقای احمد دادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تکادو بعنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای علی خیرالهی حسین آبادی برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند در نتیجه آقای احمد دادوند بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مرتضی شناور و غلامرضا جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمود زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بر اساس صورت‌جلسه ۲۵/۷/xxx۹ مجدداً به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628760
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804031
آگهی تغییرات در شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ حق امضای غیر ثابت دو اسناد تجاری مربوط به حسابهای ۱. بانک ملت شعبه مرکزی طبس، ۲. بانک تجارت شعبه مرکزی طبس، ۳. بانک کشاورزی شعبه مرکزی طبس، ۴. بانک صادرات شعبه مرکزی طبس به آقایان ۱. محمود زمانی (مدیرعامل)، ۲. محمد گوهری، ۳. محمد سهرابی واگذار شد. لذا اسناد تجاری مربوط به حسابهای موصوف به امضای ثابت مدیرعامل آقای محمود زمانی و یکی از آقایان محمد گوهری و محمد سهرابی همراه با مهر شرکت معتبر است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۹/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847907
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان و هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۷۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. شرکتهای تکادو و مرآت پولاد شمال شرق، معادن منگنز ایران و سایا بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815136
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۸۸ تغیریات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- هیئت مدیره از بین خود آقای علی خیرالهی نماینده شرکت تکادو به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی نماینده شرکت مرآت پولاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود زمانی نماینده شرکت سایا به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی یزدانی نماینده شرکت معادن منگنز ایران و آقای غلامرضا جلالی نماینده شرکت صنعتی معدنی شمال شرق را به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات هیئت مدیره بر اساس صورت جلسه مورخ ۲۵/۷/۷۹ کماکان به مدیرعامل تفویض می‌گردد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات