ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان

شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260349901 (فعال)
16
افراد
19
آگهی‌ها
13980
شماره ثبت
1377/4/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13928654
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش کوهپایه ـ دهستان تودشک ـ روستا امام زاده قاسم ـ خیابان شهید حسن رنجبر ـ طبقه همکف ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617011
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی شاه مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، منصور صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۷) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای سید رسول حسینی و سید اصغر حسینی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600160
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۷) انتخاب و در سمت سایر اعضا تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای سیدرسول حسینی و سیداصغر حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581406
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه xxxxxxxxx۸۰ ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه آئین تراز آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر و محلی نسل فردا جهت آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. پس از قرائت گزارش بازرس صورتهای مالی سال xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292385
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/xxx۵ موسسه حسابرسی کار برد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه آئین تراز آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارکار و کارگر و محلی نسل فردا جهت آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134570
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/xxx۵ خانم معصومه صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره، آقایان منصور صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد محمدی ورزنه به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134576
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ آقای سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم معصومه صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضای آقای سیدرسول حسینی و آقای سیداصغر حسینی اعضای هیات مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404998
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم و محلی نسل فردا جهت آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ـ آقایان سید رسول حسینی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید جواد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و کد پستی xxxxxxxxx، علی شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، امین اله صدیقی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سید اصغر حسینی مشکنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مجتبی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن احمدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405003
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امین اله صدیقی مشکنانی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید رسول حسینی مشکنانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی شاهمرادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید جواد حسینی، آقای سید اصغر حسینی مشکنانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی کوهی و آقای محسن احمدی زمانی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را که در ماده ۳۷ اساسنامه دارا می باشد به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305261
آگهی تصویب اساسنامه جدید شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
باستناد نامه شماره xxxxxx/xxxـ ۱۱/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۲ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257285
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به کد ملی xxxxxxxxx۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970305
آگهی تصمیمات در شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: امین اله صدیقی مشکنانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول حسینی مشکنانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شاهمرادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی نصر اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد اسلامی مشکنانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و موسسه آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907961
آگهی افزایش سرمایه در شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۱ سرمایه شرکت از طریق تجدید ارزیابی اموال و دارایی های شرکت و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال نقدی است که به xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443015
آگهی افزایش سرمایه در شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۸۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۱ سرمایه شرکت از طریق تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های شرکت و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال نقدی است که به xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452167

آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره xxx۸۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۰ و ۲۶/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان سیدمحمد حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حاج امین اله صدیقی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مجتبی کوهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی نصر اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سیدجواد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و موسسه آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازمالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839814
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۳۹۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۳/۴/۹۰ و ۲۶/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان سیدمحمد حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی شاهمرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حاج‌امین اله صدیقی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مجتبی کوهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی نصر اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سید رسول حسینی مشکنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سیدجواد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می باشد.

۲ـ موسسه اندیشگران پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ و موسسه آذرین حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازمالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896448
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسید و موسسه حسابرسی اندیگشران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101338
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی و هیات‌مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ آقایان امین‌اله صدیقی مشکنانی و سیدمحمد حسینی مشکنانی و محمدعلی صادقی کوپایی و سیدحسن حسینی مشکنانی و علی شاهمرادی بسمت اعضاء اصلی هیات‌مدیره و آقایان سیدرسول حسینی مشکنانی و رضا اعرابی بسمت اعضاء علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال و موسسه اندیشگران پویا و موسسه آذرین حساب به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیات‌مدیره از بین خود آقای سیدمحمد حسینی مشکنانی را بسمت رئیس هیات‌مدیره آقای سیدحسن حسینی مشکنانی را بسمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و آقای علی شاهمرادی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و یا نایب‌رئیس هیات‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208225
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۹/۸۷ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه اندیشگران پویا و آقای خسرو لطفی زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۶/۸۸ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات