ماسه ریخته گری چیروک

شرکت ماسه ریخته گری چیروک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260346265 (فعال)
14
افراد
19
آگهی‌ها
13612
شماره ثبت
1376/11/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13024901
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ آقای محسن غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای هاشم ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۲، خانم مینا جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای غلامحسین ارشادکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی وترازنامه سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024904
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ آقای محسن غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل، آقای هاشم ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای میثم فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسین ارشادکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مینا جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت، چک‌ها، بروات سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر میباشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849667
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تعیین گردیدند. آقای هاشم ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک بشماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای میثم فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین ارشاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مینا جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849672
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای میثم فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گسترچیروک بشماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین ارشاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مینا جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت، چک‌ها، بروات سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563906
آگهی تغییرات شرکت ماسه ريخته گري چيروك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی وترازنامه سود وزیان شرکت منتهی به سال مالیxxx۳مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار یکسال تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085359
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته گری چیروک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک به شماره ثبت xxx۹۸ به نمایندگی آقای علی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای پوریا کربلایی نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای علیرضا یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای هاشم ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مینا جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085368
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته گری چیروک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای پوریا کربلایی نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای هاشم ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۲، خانم مینا جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محسن غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت، چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد. ـ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757567
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته گری چیروک سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید . روزنامه های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304384
آگهی تصمیمات در شرکت ماسه ریخته گری چیروک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک بنمایندگی یعقوب اسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مینا جهانگیر کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن غفوری کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی و سید حسن عطایی کد ملی xxxxxxxxx۰ و سید عباس رحیم اف کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر کد ملی xxxxxxxxx۸۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967058
آگهی تصمیمات در شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۳/۶ و ۳/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
احمدرضا ناظر به کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، مینا جهانگیر به کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید حسن عطایی با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و زهرا اخوان نسب به کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ و سید عباس رحیم اف به کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ و مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی یعقوب اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۸۵ میباشد. ماده ۵ اصلاحی: تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت خیابان فردوسی، جنب سپه، ساختمان امیر، طبقه ۴ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ در صورت لزوم انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11275524
آگهی تصمیمات در شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق‌العاده مورخ ۲۳/۶ و ۳/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

احمدرضا ناظر به کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، مینا جهانگیر به کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید حسن عطایی با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و زهرا اخوان نسب به کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ و سید عباس رحیم‌اف به کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ و مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی یعقوب اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۸۵ میباشد. ماده ۵ اصلاحی: تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت خیابان فردوسی، جنب سپه، ساختمان امیر، طبقه ۴ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ در صورت لزوم انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727301
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ماسه ریخته گری چیروک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11126983
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ماسه ریخته گری چیروک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11801124
آگهی تصمیمات درشرکت ماسه ریخته گری چیروک سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است :

۱ـ هاشم ناظر به کد ملیxxxxxxxxx۲ و کد پستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا ناظر به کد ملی xxxxxxxxx۳و کد پستی xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسن عطائی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کد پستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سید عباس رحیم اف به کد ملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۶ و مینا جهانگیر به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و زهرا اخوان نسب به کد ملیxxxxxxxxx۱ و کد پستیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا اختیارات مدیر عامل طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/xxx۵ می باشد . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۷/۹۰ تکمیل گردید .

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675107
آگهی تغییر مدیرعامل شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۳۶۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۰ آقای سیدحسن عطایی به کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۳/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11285640
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۶۱۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630153
آگهی تغییرات در شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور و شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به نمایندگی آقای سیدعلی اسدی و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء به نمایندگی آقای علی خیرالهی و شرکت معین فولاد افزا به نمایندگی خانم زهرا اخوان نسب و شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی آقای ناصر نوری زاده به سمت اعضاء اصلی هیات‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیات‌مدیره از بین خود آقای علی خیرالهی را به سمت رئیس هیات‌مدیره، آقای محمود شهشهانی پور را به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و اقای مصطفی گرجی خارج از اعضاء را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۵/۶/۸۵ کماکان باقی است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۷/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595838
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک، سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۶۱۲، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۹/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان محتشم کاشانی، کوچه شهید بیژن فتوحی، ساختمان کوثر، طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598495
آگهی انتخاب بازرسان شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۳۶۱۲، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۷ باتوجه به استعفای بازرسان موسسه حسابرسی رایمند و همکاران و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۷ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات