ساختمان اصفهان

شرکت ساختمان اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260336470 (فعال)
29
افراد
28
آگهی‌ها
12622
شماره ثبت
1375/11/14
تاریخ تأسیس

اشخاص ساختمان اصفهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در ساختمان اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14684313
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ آقای محمد محمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صبا فرآیند سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب و جایگزین آقای مهدی بواالحسنی برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ( تا تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۸ ) گردید . در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14508867
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ آقای عزیزاله طاهر فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی بهروز بزرگزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیات مدیره و صبا فرآیند سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مهدی بوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه مسکن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدرضا طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چک‌ها و سفته‌های و سایر اوراق تجاری توسط مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره معتبر خواهد_بود . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14450351
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عزیزاله طاهر فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مسعود صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و صبا فرآیند سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت توسعه مسکن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و محسن مجتبی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و جهانگیر آصفی سمیرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117299
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
عطف به آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ شناسه ملی صحیح شرکت توسعه مسکن اصفهان سهامی خاص xxxxxxxxx۲۰ می باشد که در آگهی مذکور اشتباه درج گردیده است.مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536552
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349131
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۸ و ۲۱ از ماده ۵۱ اساس نامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207395
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ آقای مهدی ابولحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت امین گستر سپاهان سهامی خاص به شناسه xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۶) انتخاب گردید. در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949163
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تراز مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775227
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ آقای عزیزا … طاهرفرد به کدملی xxxxxxxxx۷، شرکت مصباح گستر سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، شرکت توسعه مسکن اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، شرکت امین گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره، آقای محمود براتعلی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مسعود صولتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777426
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ آقای بهروز بزرگزاد بعنوان نماینده اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان بسمت رئیس هیات مدیره، آقای رضا صنعتی زاده بعنوان نماینده شرکت امین گستر سپاهان، آقای محمدرضا طرفه اصفهانی بعنوان نماینده شرکت توسعه مسکن اصفهان و آقای مسعود صولتی بعنوان نماینده شرکت مصباح گستر سپاهان بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره، آقای عزیزا … طاهرفرد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360676
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود براتعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو علی البدل جایگزین عضو اصلی شهرداری اصفهان برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۰/۰۶/xxx۴گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432361
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239068
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۸ و ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان بنمایندگی بهروز بزرگزاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مصباح گستر سپاهان بنمایندگی عزیزاله طاهر فرد با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهرداری اصفهان بنمایندگی مرتضی افروزی با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت امین گستر سپاهان بنمایندگی رضا صنعتی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه مسکن اصفهان بنمایندگی حسن تمدن با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمود براتعلی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ سید شهریار میرعظیمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در ۵/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991845
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای میر محمد هاشمی نسب از سمت مدیرعاملی و آقای عبدالامیر فروتن از سمت هیئت مدیره استعفا نمودند. شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنمایندگی سید یاسر مهدی مهر آور به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ را بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان ساختمان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی فردین صادقی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد علی هاشمی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و میرمحمد هاشمی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت نماد ساختمان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی سید محمود صابری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت نیران فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی امیر توانگر رنجبر به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و اختیارات بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987780
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵ و ۲۷/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید یاسر مهدی مهرآور کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و فردین صادقی زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیمان ساختمان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میر محمد هاشمی نسب کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و سید محمود صابری کد ملیxxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نماد ساختمان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و عبدالامیر فروتن کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت نیران فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات همچنین اختیارات بندهای ۱ـ ۴ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۱۳ـ ۱۴ـ ۱۸ـ ۱۹ـ ۲۰ـ ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد و موسسه حسابرسی متین خردمند کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرس اندیش گران پویا کد ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز و جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460088

آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام
ثبت شده بشماره xxx۲۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمد یوسفی بعنوان نماینده شرکت پیمان ساختمان اصفهان به جای آقای محمد فکری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی سید یاسر مهدی مهر آور به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ را بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نماد ساختمان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی فردین صادقی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان ساختمان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمد یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و سید محمد علی مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۲ و مسعود مودت به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میر محمد هاشمی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را بسمت مدیر عامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت دو سال انتخاب کردند و در حق امضاء تغییری حاصل نشد. ضمنا ً اختیارات مدیر عامل مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۰ می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11903426
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمد یوسفی بعنوان نماینده شرکت پیمان ساختمان اصفهان به جای آقای محمد فکری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه‌گذاری صفه سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی سید یاسر مهدی مهر آور به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ را بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نماد ساختمان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی فردین صادقی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان ساختمان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمد یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و سید محمد علی مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۲ و مسعود مودت به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میر محمد هاشمی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت دو سال انتخاب کردند و در حق امضاء تغییری حاصل نشد. ضمنا‌ً اختیارات مدیر‌عامل مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۰ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015896
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۷/۹۰ آقای میرمحمد هاشمی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل و آقای فردین صادقی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت نماد ساختمان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بجای خانم حوری السادات هاشمی نسب بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات و هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/xxx۰تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686386
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۲/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای مهران پوریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371189
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/xxx۰ آقای امیر مظاهری از سمت مدیرعامل شرکت استعفا نمود و آقای محمدمهدی روانفر به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی: xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای یک سه چهار هفت هشت ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12025506
آگهی تغییرات در هیئت‌مدیره شرکت ساختمان اصفهان سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده‌است.

آقای محمد فکری به نمایندگی از شرکت پیمان ساختمان اصفهان به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و خانم حوری السادات هاشمی نسب به نمایندگی از شرکت نماد ساختمان اصفهان به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. اختیارات موجود در ماده ۴ـ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل اعطاء گردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10808304
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۹ آقای محمد فکری بعنوان نماینده شرکت پیمان ساختمان اصفهان سهامی خاص جایگزین آقای احمد خجسته و خانم حوری‌السادات هاشمی نسب بعنوان نماینده شرکت نماد ساختمان اصفهان سهامی خاص جایگزین آقای عبدالحمید انصاری پور و آقای سید یاسر مهدی مهرآور بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صفه سپاهان جایگزین آقای مسعود ناصری معرفی گردیدند و در دیگر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد؛‌ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11259078
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/xxx۹ که در تاریخ ۶/۹/۸۹ واصل گردید:

آقای سید محمد علی مرتضوی از سمت مدیرعامل شرکت استعفا نمودند و آقای امیر مظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل جدید شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات بندهای ۱ـ ۳ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۱۳ـ ۱۴ـ ۱۸ـ ۱۹ـ ۲۰ـ ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386412
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۷ و ۲۴/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقایان سید محمد علی مرتضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مسعود مودت بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیمان ساختمان بنمایندگی آقای احمد خجسته بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان بنمایندگی آقای مسعود ناصری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت نماد ساختمان اصفهان بنمایندگی آقای عبدالحمید انصاری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود مودت را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد خجسته را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی مرتضوی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات بندهای ۱ ۵۴ و ۴ ۵۱ و ۶ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۱۳ ۵۱ و ۱۴ ۵۱ و ۱۸ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ و ۲۰ ۵۱ و ۲۱ ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776140
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۹ آقای سید محمد علی مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب شد و اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10204932
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده_است و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای مهران پوریان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. آقای سید اصغر مستولی زاده بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین بجای آقای مرتضی ماندنی برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره معرفی شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508746
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۷/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱ آقای بهروز طاهری به نمایندگی شرکت ایران سازه به جای آقای بهنام خزاعی به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای غلامحسن امیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صباتامین را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مصطفی متین راد به نمایندگی شرکت مصباح گستر سپاهان را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عبداله کوپائی به نمایندگی شرکت سداد را به سمت مدیرعامل و آقای مرتضی ماندنی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین را به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای بهروز طاهری به نمایندگی شرکت ایران سازه به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت برای مدت باقی مانده تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10414434
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱ و ۲۲/۱۲/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای غلامحسین امیری و شرکت مصباح گستر سپاهان به نمایندگی آقای مصطفی متین راد و شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد به نمایندگی آقای عبداله کوپائی و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به نمایندگی آقای مرتضی ماندنی و شرکت ایران سازه به نمایندگی آقای بهنام خزاعی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای مهران پوریا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای غلامحسین امیری را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی متین راد را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله کوپائی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و اختیارات مدیرعامل کمافی السابق می‌باشد و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۳) روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال xxx۶ شرکت به تصویب رسید. ۴) تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات