سامان گستر اصفهان

شرکت سامان گستر اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260333521 (فعال)
25
افراد
27
آگهی‌ها
12323
شماره ثبت
1375/7/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14722875
آگهی تغییرات شرکت سامان سهام سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایمان صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان جایگزین آقای مجید نوریان بعنوان نماینده شرکت سامان گستر اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رییس هیأت مدیره و آقای مجتبی متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان جایگزین آقای مرتضی کرمعلیان سیچانی به عنوان نماینده شرکت سامان طرح سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیأت مدیره تا تاریخ ۹/۷/xxx۹ انتخاب شدند . سایر سمت‌ها کماکان به قوت خود باقی بماند . ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463152
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سازمان میادین میوه و تره بار و مواد غذایی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت شهروکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365523
آگهی تغییرات شرکت سامان سهام سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۵۱
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان سهام سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت سامان گستر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت پردیس ساخت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت سامان طرح سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237502
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره xxx۶/۹۷,xxx مورخ۱۵/۰۶/xxx۷ سازمان نوسازی و بهسازی مبنی بر معرفی آقای سید احمد حسینی نیا شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری هیات مدیره ایشان را به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تا تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۷تعیین نمودند و سایر سمت های هیات مدیره به قوت خود باقی ماند. کلیهاوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074897
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۷ آقای جواد شعرباف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ (۲۲/۱۰/xxx۷) انتخاب گردید. در سایر سمت‌ها تغییری حاصل نگردید. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900116
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۲/۱۱/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور مربوط به مرمت، بازسازی، احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و میراث فرهنگی در اقصی نقاط کشور. انجام مطالعات، برنامه ریزی، احداث، مدیریت پروژه و بهره برداری از کلیه‌ی اماکن و تأسیسات گردشگری. انجام امور پیمانی، مطالعاتی و مشاوره‌ای در حوزه‌های فوق الذکر و طرفیت قرارداد با کلیه نهادها، سازمانها و بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی در راستای حوزه‌های فوق الذکر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900117
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900118
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقوقی و حقیقی ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی براساس اساسنامه و سایر آئین‎نامه‎های مصوب. تهیه و تدوین آئین نامه‎های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه طرح پیشنهادی جهت ایجاد و حذف نمایندگی‎ها و یا شعب در نقاط مختلف و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت تصویب. به کارگیری پرسنل جدید، نصب، عزل و تعیین حدود و اختیارات کلیه کارکنان شرکت (کارگران، کارمندان، کارشناسان، متخصصان، معاونان، مشاوران و غیره) براساس چارت سازمانی مصوب هیأت‎مدیره و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت آیین‎نامه پرداخت حقوق و دستمزد مصوب هیئت مدیره و مقررات جاریه. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری در داخل یاخارج از کشور با تصویب هیأت‎مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری شرکت مطابق آئین نامه مالی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت باشد مطابق آیین نامه مالی و سایر مقررات شرکت منجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که مستقیما یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط پیدا کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی. ارائه پیشنهاد واگذاری یاتحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی)، قبول یا فسخ نمایندگی شرکت‌ها، تقاضای وام و هرگونه تحصیل اعتبار، ثبت علامت تجاری، تشکیل شرکت‌های جدید، اجاره و استجاره و واگذاری وفسخ اجاره و تقاضای تعدیل آن به امانت گذاردن هرنوع سند و مدرک و وجوه در صندوق‌های خصوصی و استرداد آن، رهن گرفتن و رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و اجرای فوری مصوبات. تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه xxx۷ و ارائه آن به هیأت مدیره. تعیین زمان و دستور جلسه مجامع عمومی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره. اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری یاداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی ازحق، تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه (طبق مصوبه هیئت مدیره)، تعیین وکیل برای دادرسی، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی وغیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796168
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت اله نوروزی باغکمه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شهرداری اصفهان به سمت رییس هیئت مدیره و محمدرضا امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۷ انتخاب گردیدند و سایر سمت‌های هیئت مدیره به قوت خود باقی ماند. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463067
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جمالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شهرداری اصفهان به سمت رئیس و ابوالقاسم گلستان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان به سمت نایب رئیس و مهندس اصغر دهقان حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به سمت عضو و محمد نورصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به سمت عضو و مهندس مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقوقی و حقیقی ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی براساس اساسنامه و سایر آئین‎نامه‎های مصوب. تهیه و تدوین آئین نامه‎های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه طرح پیشنهادی جهت ایجاد و حذف نمایندگی‎ها و یا شعب در نقاط مختلف و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت تصویب. به کارگیری پرسنل جدید، نصب، عزل و تعیین حدود و اختیارات کلیه کارکنان شرکت (کارگران، کارمندان، کارشناسان، متخصصان، معاونان، مشاوران و غیره) براساس چارت سازمانی مصوب هیأت‎ مدیره و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت آیین‎نامه پرداخت حقوق و دستمزد مصوب هیئت مدیره و مقررات جاریه. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت‎ مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری در داخل یاخارج از کشور با تصویب هیأت‎مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری شرکت مطابق آئین نامه مالی عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت باشد مطابق آیین نامه مالی و سایر مقررات شرکت منجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که مستقیما یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط پیدا کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی. ارائه پیشنهاد واگذاری یاتحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی)، قبول یا فسخ نمایندگی شرکت‌ها، تقاضای وام و هرگونه تحصیل اعتبار، ثبت علامت تجاری، تشکیل شرکت‌های جدید، اجاره و استجاره و واگذاری وفسخ اجاره و تقاضای تعدیل آن به امانت گذاردن هرنوع سند و مدرک و وجوه در صندوق‌های خصوصی و استرداد آن، رهن گرفتن و رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و اجرای فوری مصوبات. تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه xxx۷ و ارائه آن به هیأت مدیره. تعیین زمان و دستور جلسه مجامع عمومی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره. اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری یاداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی ازحق، تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه (طبق مصوبه هیئت مدیره)، تعیین وکیل برای دادرسی، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی وغیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399597
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان سهام سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۰ , xxx مورخ ۲۳/۰۱/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار شرکت سامان گستر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت پردیس ساخت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت سامان طرح سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348572
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. شهرداری اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان اعضای اصلی و شرکت شهر و کار شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال و مؤسسه حسابرسی بهمند به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120509
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ اصغر دهقان حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۵) انتخاب گردید. در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12639382
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵انتخاب گردیدند.روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند. ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/xxx۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437054
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان رییس هیأت مدیره و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالقاسم گلستان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره وعلیرضا فاتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و محمد نورصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها و سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مناط اعتبار است.ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.حدود اختیارات مدیرعامل به شرح همین صورت جلسه در ۱۷ بند به ایشان تفویض گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090329
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیر عامل به شرح مذکور در صورت جلسه تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049957
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/xxx۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن را به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرارگرفت.شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت شهر و کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی بهمند به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049958
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مرتضی سقائیان نژاد اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان رییس هیأت مدیره و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و ابوالقاسم گلستان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره وعلیرضا فاتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سیّد مرتضی حسام نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها و سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیأت مدیره تعیین می شوند بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مناط اعتبار است.مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304388
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۱۰/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/xxx۲ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و جام اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232986
آگهی تصمیمات شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۲ آقای علی رضا فاتحی کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای محمد سعید باقری بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991878
آگهی تصمیمات شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱ و ۱۱/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شهرداری اصفهان به نمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان به نمایندگی ابوالقاسم گلستان نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به نمایندگی محمد سعید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان به نمایندگی سید مرتضی حسام نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت شهر و کار بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می شود و اوراق اداری با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۷ بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ به مدیر عامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد و نشریه جام اصفهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. به منظور تسریع در امور پرداخت های شرکت هیئت مدیره با افتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد بانک شهر شعبه ارگ عظیم جهان نما با امضاء مدیر عامل آقای مجید کیانی و معاون پشتیبانی آقای علی جلالی با مهر شرکت تصویب نموده حداکثر برداشت از حساب فوق در هر فقره تا مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 400037
آگهی تصمیمات درشرکت مهندسی طرح و نظارت سامان طرح سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۹۹۱ و شناسه‌ملی‌۱۰۲۶۰۳۴۰۱۱۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده و هيئت مديره مورخ ۱۲/۹/۹۰ تصميمات زير در شرکت اتخاذ گرديد: ۱ـشرکت سامان گستر اصفهان به شناسه ملي xxxxxxxxx۲۱ به نمايندگي مجيد کياني به کدملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۱ به سمت رئيس هيئت مديره و شرکت هامون گستر به شناسه ملي xxxxxxxxx۰۳ به نمايندگي عبدالکريم موحديان عطار به کدملي xxxxxxxxx۸ و کدپستي xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئيس هيئت مديره و عبدالرسول غفراللهي به کدملي xxxxxxxxx۷ و کدپستي xxxxxxxxx۱ به سمت مدير عامل خارج از اعضاء و شرکت پرديس ساخت سپاهان به شناسه ملي xxxxxxxxx۵۳ به نمايندگي احمد امين پور به کدملي xxxxxxxxx۰ و کدپستي xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدير عامل و يکي از اعضاء هيئت مديره در غياب مدير عامل با امضاء رئيس و يکي از اعضاء هيئت مديره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدير عامل مجري مصوبات هيئت مديره مي باشد . ۲ـ تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره در ماده ۲۳ اساسنامه به ۳ يا ۵ نفر اصلاح شد . امضاي ذيل ثبت در تاريخ ۲۴/۹/۹۰ تکميل گرديد. شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ رئيس اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783586
آگهی تصمیمات درشرکت مهندسی طرح و نظارت سامان طرح سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۹۹۱ و شناسه‌ملی‌۱۰۲۶۰۳۴۰۱۱۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـشرکت سامان گستر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ‌‌سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هامون گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی عبدالکریم موحدیان عطار به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ‌‌سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالرسول غفراللهی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ‌‌سمت مدیر عامل خارج از اعضاء و شرکت پردیس ساخت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی احمد امین پور به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ‌‌سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد .

۲ـ تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره در ماده ۲۳ اساسنامه به ۳ یا ۵ نفر اصلاح شد . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۹/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11002296
آگهی تغییرات در شرکت کارگزاری بهین پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۵۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سامان گستر اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و بنمایندگی آقای بیژن صدری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت پتروشیمی اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و بنمایندگی آقای محمود فروزنده شهرکی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقایان مسعود ابکاء خواجوئی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مجید نوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و حمید رضا عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان فریدون حسینی منجزی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری سامان سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و آقای اصغر بهنیا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود ابکاء خواجویی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید نوریان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون حسینی منجزی خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11468245
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا آتش بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و نشریه جام اصفهان جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۱/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654622
آگهی تغییرات در شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ و ۲۵/۱۰/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای مجید کیانی، شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای ابوالقاسم گلستان نژاد و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان بنمایندگی آقای سید جمال الدین صمصام شریعت و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل بنمایندگی آقای اصغر هنری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت شهر و کار بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و‌ آقای اصغر هشی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه جهان اقتصاد و نشریه جام اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده؛ صورت‌های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید. حدود و اختیارات مدیرعامل با توجه بماده ۵۱ اساسنامه در ۱۷ بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۷ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577832
آگهی تغییرات در شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ و ۲۵/۱۰/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای مجید کیانی، شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای ابوالقاسم گلستان نژاد و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان بنمایندگی آقای سید جمال الدین صمصام شریعت و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل بنمایندگی آقای اصغر هنری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت شهر و کار بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و‌ آقای اصغر هشی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه جهان اقتصاد و نشریه جام اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده؛ صورت‌های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید. حدود و اختیارات مدیرعامل با توجه بماده ۵۱ اساسنامه در ۱۷ بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۷ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات