مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان

شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260332837 (فعال)
18
افراد
18
آگهی‌ها
4576
شماره ثبت
1375/6/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14682862
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ مرکز اصلی شرکت در از واحد ثبتی اصفهان به شماره ثبت xxx۵۳ به واحد ثبتی نجف اباد به نشانی استان اصفهان به ، شهرستان نجف آباد ، بخش مهردشت ، شهر علویجه ، شهرک صنعتی علویجه ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت ۴ ، پلاک ۵ ، ۲ ۶ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ذیل شماره xxx۶ ثبت گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661265
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی نجف اباد به نشانی استان اصفهان به ، شهرستان نجف آباد ، بخش مهردشت ، شهر علویجه ، شهرک صنعتی علویجه ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت ۴ ، پلاک ۵ ، ۲ ۶ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد . ماده ۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد : ماده ۹ اصلاحی نقل و انتقال سهام : صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی نمایند . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام خواهد_شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده_باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14655409
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود مباشری شماره ملی xxxxxxxxx۸ و اصغر گلی هرندی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند . رضا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، زهرا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد پذیری شماره ملی xxxxxxxxx۴ و منصوره بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مرضیه بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . روزنامه‌های نسل فردا و اصفهان امروز جهت درج دعوتنامه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14655410
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره , زهرا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ومحمد پذیری شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره و منصوره بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره و مرضیه بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و سیدعلیرضا نوحی شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل به مدت دو سال تعیین شدند . امضاء مجاز کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات ، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده_است به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14464169
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود مباشری شماره ملی xxxxxxxxx۸ و اصغر گلی هرندی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند . رضا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ وزهرا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، و محمد پذیری شماره ملی xxxxxxxxx۴ و منصوره بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مرضیه بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . روزنامه‌های نسل فردا و اصفهان امروز جهت درج دعوتنامه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14464170
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و زهرا بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ومحمد پذیری شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره و منصوره بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ومرضیه بصیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و سیدعلیرضا نوحی شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . امضاء مجاز کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات ، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562332
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی آقای علی بصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به نمایندگی خانم منصوره بصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آزمون احیا سپاهان به نمایندگی آقای محمد پذیری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره و اصالتاً مدیرعامل، شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است.
ضمناً کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562343
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد.
مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر xxxxxxxxx۸۰ و آقای ارسلان قنبری قجرلو بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج دعوتنامه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.
شرکتهای مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، بازرگانی معین احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و آزمون احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129386
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۴/۹۲ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان رودکی جنب امامزاده محسن بن بست حسومیان ساختمان ۴۸ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087431
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858957
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۹/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مجید مومنیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388879
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۹/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مجید مومنیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده_است به مدیرعامل تفویض گردید موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683353
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهانسهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای سعادت بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای مجید مومنیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای غلامحسین جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای جلال طهماسبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی امیر مسعود شهریاری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی ازمون تراز پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان شیخ صدوق جنوبی میدان برج ابتدای خ آزادی ساختمان ۸۴ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11394334
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای سعادت بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری بهمن گستر سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای مجید مومنیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای غلامحسین جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای جلال طهماسبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی امیر مسعود شهریاری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی ازمون تراز پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان شیخ صدوق جنوبی میدان برج ابتدای خ آزادی ساختمان ۸۴ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 441752

آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی بهپورد اصفهان
سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۵۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:
۱ـ شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سعادت بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای مجید مومنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و شرکت پشتیبانی احیاء فجر کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642611
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی بهپورد اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سعادت بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای مجید مومنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و شرکت پشتیبانی احیاء فجر کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً‌ کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630661
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع غذایی بهپو در اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577881
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان، سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۲۲۵۳، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس و آقای حسین منصوری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان محتشم کاشانی، جنب کوچه مسجد جعفریه، ساختمان ۵۴، طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات