تابان نیرو سپاهان

شرکت تابان نیرو سپاهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260328876 (فعال)
10
افراد
25
آگهی‌ها
11843
شماره ثبت
1375/1/20
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770584
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد حقیقی (کدملی xxxxxxxxx۰) بنمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی (کدملی xxxxxxxxx۵) بنمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به سمت نایب رئیس، آقایان محمدرضا زمانی نوکابادی (کدملی xxxxxxxxx۸) بنمایندگی از شرکت مجتمع ترابری رهنورد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، علی فاخران اصفهانی (کدملی xxxxxxxxx۸) بنمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و حسین حسن پورمقدم اصفهانی (کدملی xxxxxxxxx۱) بنمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ را به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره انتخاب و هیأت مدیره آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی (کدملی xxxxxxxxx۱) را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770585
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۲مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید. شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰)، مهندسی مرآت پولاد (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰)، مجتمع ترابری رهنورد (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) و مهندسی ساخت صنایع سایا (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴) به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111096
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895262
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ آقای بهزاد حقیقی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تکادو و آقای سیدحسن موسوی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت مرآت پولاد و آقایان محمدرضا زمانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت رهنورد و علی فاخران کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع فولاد سایا به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۴/xxx۸ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۰ هیات مدیره مجددا به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581149
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد حقیقی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تکادو و آقای سیدحسن موسوی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مرآت پولاد و آقایان احمد اثناعشری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت رهنورد و علی فاخران کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع فولاد سایا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۴/xxx۸ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529253
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود xxxxxxxxx۲۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰)، مرآت پولاد (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰)، رهنورد (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) و سایا (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992197
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ آقای بهزاد حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد اثناعشری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آتیه تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی فاخران اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سایا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ را به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۶) انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای حسین حسن پور مقدم اصفهانی و یکنفر از اعضاء هیآت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۰ هیأت مدیره به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913207
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305498
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۸۴۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰)، مرآت پولاد (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰)، آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) و سایا (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند.مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305503
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۸۴۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به نمایندگی آقای سیدحسن موسوی (کد ملی xxxxxxxxx۵) به سمت رئیس هیئت مدیره، مرآت پولاد (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) به نمایندگی آقای رضا حاتمی (کد ملی xxxxxxxxx۳) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به نمایندگی احمد اثناعشری(کد ملی xxxxxxxxx۳)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) به نمایندگی علی فاخران (کد ملی xxxxxxxxx۸) و شرکت سایا (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴) به نمایندگی حسین حسن پورمقدم اصفهانی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای رضا حاتمی (کد ملی xxxxxxxxx۳) به سمت مدیر عامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای رضا حاتمی و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۸۰/۱۱/۲۸ هیئت مدیره مجددا به مدیر عامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035240
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثناعشری با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تارابگین برای بقیه مدت (۱۷/۴/۹۴) عضویت در هیأت مدیره معرفی گردید. آقای سید حسن موسوی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت تکادورا بسمت رئیس هیأت مدیره ورضا حاتمی (کدملی. xxxxxxxxx) به نمایندگی شرکت مرآت پولادرا به بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقایان علی فاخران (کدملی xxxxxxxxx۸) بنمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر، احمد اثناعشری (کدملی xxxxxxxxx۳) بنمایندگی ازشرکت تارابگین و حسین حسن پورمقدم اصفهانی (کدملی xxxxxxxxx۱) بنمایندگی از شرکت سایا را بسمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای رضا حاتمی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل (رضا حاتمی) و یکنفردیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ هیأت مدیره به قوت خود باقی است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757057
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ و نامه شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.اعلامیه تبدیل نوع شرکت به شرح زیر است: ۱ـ نام شرکت: شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی عام ۲ـ شماره ثبت شرکت:xxx۴۳ ۳ـ شماره شناسه ملی:xxxxxxxxx۷۶ ۴ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: طراحی، مهندسی، ساخت و اجرای پروژه هایی که به صنایع برق و الکترونیک، آب، گاز، بخار، نفت، پتروشیمی و سایر صنایع ارتباط دارند.تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات و تأسیساتی که به نوعی با صنایع برق و الکترونیک، آب، گاز، بخار، نفت، پتروشیمی و سایر صنایع ارتباط دارند. بازسازی و نوسازی کلیه تجهیزات انرژیتیک.طراحی و اجرای پروژه های عمرانی در داخل و خارج کشور. نصب، راه اندازی، رگلاژ و بهره برداری کلیه تجهیزات مکانیکی و الکتریکی(فشار قوی ـ فشار ضعیف)، سیستم های برودتی، نیروگاهی، کارگاه های تولید اکسیژن، آبرسانی و فاضلاب.بازرسی فنی و انجام تست های غیر مخرب در صنایع و ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه(آب، برق و گاز)، طراحی و نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات مستمر سیستم های اتوماسیون، انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در جهت رشد و ارتقای صنایع کشور. انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد. تولید و فروش لوازم یدکی و تجهیزات صنایع کشور. ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های اندازه شناسی، آزمون و کالیبراسیون. ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه های مختلف از قبیل اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها، کالیبراسیون، آزمون استانداردها، فنی و مهندسی در رشته های برق، الکترونیک و مکانیک. تأسیس شعبه در داخل و خارج از کشور.ساخت انواع مبدل های حرارتی، سطوح حرارتی بویلرهاو تجهیزات مرتبط با آن.انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه امکان پذیر است. انجام امور بازرگانی در کلیه موارد اعم از صادرات و واردات. سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید. اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ۵ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۶ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان پانزده خرداد، بن بست انوری (شماره ۱۰) پلاک ۱ ـ ساختمان تابان و کدپستی xxxxxxxxx۱ ۷ـ شعبه: شرکت فاقد شعب می باشد. ۸ ـ سرمایه شرکت:۶۲ میلیارد ریال که به xxx/xxx/۶۲ سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم و تماماً پرداخت گردیده است. ۹ـ سهام ممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد. ۱ـ ۰ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت: شرکت تکادو به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سید حسن موسوی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مرآت پولاد به شماره ثبت xxx۹۲به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رضا حاتمی فرزند فضل اله به شماره شناسنامه xxx۸۶ و کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تارابگین به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی فرشاد سلیمانی فرد فرزند علی و به شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ایران کشتی بحر به شماره ثبت xxx۳۸به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی علی فاخران فرزند اصغر به شماره شناسنامه xxx۰به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سایا به شماره ثبت xxx۱۹به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی حسین حسن پور مقدم اصفهانی فرزند اکبر به شماره شناسنامه xxx به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ ۱۱ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:اعلامیه خرید سهام.گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.طبق ماده ۲۳ اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود. ـ ۱۲ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه: طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.طبق ماده ۵۲ اساسنامه مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.طبق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ـ ۱۳ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی های کوتاه مدت و بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده) به شرح زیر می باشد.مجموع بدهی های کوتاه مدت به مبلغ xxx.xxx میلیون ریال و مجموع بدهی های بلند مدت به مبلغ ۱۰.xxx میلیون ریال و مجموع بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx قانون تجارت به مبلغ ۱.xxx.xxx میلیون ریال ـ ۱۴ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: دنیای اقتصاد ضمنا اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ و ۲۹/۱۲/xxx۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628777
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ـ موسسه حسابرسی رایمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562340
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال و از محل واریز نقدی بمبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹/۹۳/xxx مورخ ۱۰/۳/۹۳ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه ارتش اصفهان و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶۲ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۲ ریال نقدی است که به xxx/xxx/۶۲ سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده است و تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562346
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده ۴ اساسنامه در خصوص تابعیت و مرکز اصلی شرکت بشرح زیر اصلاح گردید: تابعیت شرکت ایرانی بوده و مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان، خیابان پانزده خرداد، بن بست انوری، شماره ۱۰ ساختمان تابان میباشد. تبصره ۱: شرکت می تواند با تصویب هیئت مدیره نسبت به تاسیس و انحلال شعب یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید. تبصره ۲: انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176247
آگهی تصمیمات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴ و ۱/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی سید حسن موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی رضا حاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا حاتمی اصالتا بسمت مدیرعامل و شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی علی فاخران با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تارا بگین شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی فرشاد سلیمانی فرد کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بنمایندگی حسین حسن پورمقدم اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل طی صورت جلسه ۲۸/۱۱/۸۰ توسط هیئت مدیره به قوت خود باقیست. ۲ـ موسسه حسابرسی رایمند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137020
آگهی تصمیمات در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ واصل گردید بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه موارد ذیل اضافه گردید: ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های اندازه شناسی، آزمون و کالیبراسیون، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه های مختلف از قبیل اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها کالیبراسیون، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه های مختلف از قبیل اندازه شناسی، اوزان و مقایس ها کالیبراسیون، آزمون، استانداردها، فنی و مهندسی در رشته های برق، الکترونیک و مکانیک اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبری داخلی و خارجی ـ تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886589
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران کد ملی xxxxxxxxx۹۹ و عباسعلی دهدشتی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11430660
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران کد ملی xxxxxxxxx۹۹ و عباسعلی دهدشتی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828064
آگهی تصمیمات در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای سید حسن موسوی آغچه بدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره رضا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مرآت پولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سید مرتضی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سایا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴و فرشاد سلیمانی فرد به کدملی xxxxxxxxx۳و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تارا بگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸و علی فاخران به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ؛ ضمنا اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۰ به مدیر عامل مجددا تفویض گردید۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094282
آگهی افزایش سرمایه در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسه‌های مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ و ۲۸/۳/۹۰ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سی و یک میلیارد ریال نقدی است منقسم به سی و یک میلیون سهم هزار ریالی که تماماً پرداخت گردیده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251142
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556707
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/xxx۹ آقایان سید حسن موسوی آغچه بدی از سمت رئیس هیئت مدیره شرکت استعفا نمودند و در نتیجه آقای پرویز صفوی رئیس هیئت مدیره و سید حسن موسوی آغچه بدی نایب رئیس و سید مرتضی طباطبائی و فرشاد سلیمانی فرد اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای رضا حاتمی مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل تفویض شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819963
آگهی تغییرات در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۸ که در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای سید حسن موسوی آغچه بدی بنمایندگی از شرکت تکادو بجای آقای حبیب اله خدام و آقای پرویز صفوی بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحری بجای آقای امیر رضا شیخ زین الدینی برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.

آقای سید حسن موسوی آغچه بدی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای پرویز صفوی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حاتمی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و آقایان رضا حاتمی و سید مرتضی طباطبائی و فرشاد سلیمانی فرد بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923049
آگهی تغییرات در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/xxx۸ و ۲۴/۴/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- آقایان حبیب اله خدام به نمایندگی شرکت تکادو و آقای رضا حاتمی به نمایندگی شرکت مرآت پولاد و آقای امیر رضا شیخ زین الدینی به نمایندگی شرکت ایرن کشتی بحر و آقای سید مرتضی طباطبائی به نمایندگی شرکت سایا و آقای سید حسن موسوی به نمایندگی شرکت تارابگین به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند و آقای اصغر هشی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲- هیئت مدیره از بین خود آقای حبیب اله خدام را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رضا شیخ زین الدینی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حاتمی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

ضمناً اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۰ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.

۳- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۵/xxx۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات