مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260326724 ()
15
افراد
28
آگهی‌ها
441389
شماره ثبت
1374/10/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14439503
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه از مبلغ مبلغ ششصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال به مبلغ یک هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم یکهزار ریالی بانام عادی از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکوراصلاح شدو ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323765
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدمصطفی صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و ناصر علی بابائی رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیدحسن ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ پیشنهاد در خصوص تأسیس وانحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ازایران یا خارج از ایران به هیات مدیره. ۲ ـ تعیین شرایط استخدام، عزل ونصب و میزان حقوق و دستمزد، خدمات رفاهی و هر نوع پاداش ،سنوات خدمت و بازخرید مرخصی کلیه پرسنل. ۳ ـ تهیه و تصویب آیین نامه های داخلی به جز آیین نامه معاملات. ۴ ـ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر. ۵ ـ برنامه ریزی جهت دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت وتصمیم گیری در خصوص ایجاد ذخایر لازم در حسابهای دریافتنی، سرمایه گذاریها و سایر دارایی های شرکت. ۶ ـ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۷ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً مرتبط با موضوع شرکت. ۸ ـ اقامه هر نوع دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک ازمراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹ ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت ودر چهارچوب قوانین، اساسنامه ، مقررات وآیین نامه های داخلی شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242348
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، شرکت مجتمع نگین معادن احیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت آزمون احیا سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657300
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356366
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان شریعتی پل رومی کوچه عاج کوچه خلیلی پلاک ۲ طبقه ششم، کدپستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104381
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت‌های مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، مجتمع نگین معادن احیا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، بازرگانی معین احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آزمون احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104389
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی سیدمصطفی صفوی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی علیرضا حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی احمد بخشی نکو کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی ناصر علی بابائی رنانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی ایمان فرجام نیا کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509157
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ۳۱/۳/۹۴ تصویب شد ـ مؤسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به ترتیب به بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039786
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۷۵/۹۲ مورخ ۱۲/۰۵/xxx۲ کدپستی شرکت xxxxxxxxx۵ صحیح می باشد.که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707156
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدمصطفی صفوی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای علیرضا حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ـ آقای ایمان فرجام نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای ناصر علی بابائی رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی ازشرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای احمد بخشی نکو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707157
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد "و "جمهوری اسلامی" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229528
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106690
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی‌عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورتجلسات مجمع فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران منحل گردید و مرکز اصلی شرکت از اصفهان به تهران خیابان دکتر علی شریعتی نرسیده به خیابان پل رومی سمت چپ ساختمان دیپلمات کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت در استان تهران است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد لیکن تعیین نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید تبصره با توجه به حضور اکثریت سهامداران در شهر اصفهان، کلیه مجامع عمومی شرکت در شهر اصفهان برگزار می گردد شعبه شرکت واقع در اصفهان خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه مسجد جعفریه ساختمان توحید کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای ناصر علی بابایی کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس شد: امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تکمیل گردید
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924552
آگهی تصویب اساسنامه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ و نامه شماره xxxxxx/xxxـ ۲۴/۸/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10810011
آگهی تصویب اساسنامه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ و نامه شماره xxxxxx/xxxـ ۲۴/۸/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893146
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید مصطفی صفوی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی احمد بخشی نکو کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مهدی تاج کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی ناصر علی بابایی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. ضمنا پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۲/ث مورخ ۲۹/۶/۹۱ ترازنامه مالی اشتباها منتهی به ۳۱/۳/۹۱ قید گردید که صحیح آن منتهی به ۳۱/۳/۹۰ می باشد و مراتب بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252572
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید مصطفی صفوی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی احمد بخشی نکو کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مهدی تاج کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی ناصر علی بابایی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. ضمنا پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۲/ث مورخ ۲۹/۶/۹۱ ترازنامه مالی اشتباها منتهی به ۳۱/۳/۹۱ قید گردید که صحیح آن منتهی به ۳۱/۳/۹۰ می‌باشد و مراتب بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749780
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۴/۵ و ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017910
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۴/۵ و ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656542
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۴/۵ و ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515647

آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام،
ثبت شده به شماره xxx۲۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: آقای ناصرعلی بابائی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای اکبر ترکان به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید ضمنا در سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070868
آگهی تغییرات در شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۶۹۳۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقای ناصر نوری زاده بعنوان نماینده شرکت صنایع احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ جایگزین آقای امیررضا شیخ زین الدینی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای عبدالمهدی اجلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را بسمت مدیر عامل و آقای محمد ابکاء خواجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر نوری زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و آقای محمود گلکار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ثبت در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425222
آگهی تغییرات در شرکت بین‌المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۶۹۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳ و ۲۷/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت صنایع احیاء بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی آقای امیر رضا شیخ زین‌الدینی و آقایان مرتضی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمود گلکار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عبدالمهدی اجلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت فولاد تکنیک بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای محمد ابکاء خواجوئی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت ماشین سازی آذربایجانی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای رحیم آذربایجانی بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و آقای سیروس موتمن بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای عبدالمهدی اجلالی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر رضا شیخ زین‌الدینی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی طهرانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

۳ـ روزنامه دنیا اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386233
آگهی افزایش سرمایه در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از محل تبدیل سود به سهام از مبلغ ششصد و بیست وهفت میلیارد و دویست میلیون ریال به مبلغ ششصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و بیست میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال نقدی است که تماما پرداخت و به ششصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و بیست هزار سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748673
آگهی تغییرات در شرکت مجمتع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) با توجه به استعفای آقای صفرعلی براتی نماینده شرکت مجتمع نگین معادن احیاء آقای علی خیرالهی حسین آبادی جایگزین نامبرده گردید. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای سیدمصطفی صفوی را بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای اکبر ترکان را بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی خیرالهی حسین آبادی و مهدی تاج و احمد بخشی نکو را به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین نمودند و ضمنا در حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671876
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۶۲۴و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816856
آگهی انتخاب مدیران در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۷ آقای سیدمصطفی صفوی به نمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان به سمت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و آقای صفرعلی براتی به نمایندگی از شرکت مجتمع نگین معادن احیاء به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و اکبر ترکان به نمایندگی از شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان و آقای مهدی تاج به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان و آقای احمد بخشی نکو به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان به عنوان عضو هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات‌مدیره و یا آقای جمشید پناهی معاونت مالی متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۹/۵/۸۳ می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۷ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10278852
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۱/۳/۸۸ بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۸/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات