رهشاد سپاهان

شرکت رهشاد سپاهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260323109 (فعال)
18
افراد
27
آگهی‌ها
11253
شماره ثبت
1374/3/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14619073
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانی تهران سعادت آباد خیابان علامه طباطبایی جنوبی کوچه شهید حمیدرضا حق طلب ( ۲۶ ) شرقی پلاک ۱۴ طبقه دوم واحد ۷ با کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید . محمد سپاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر شعبه با حق امضای کلیه مدارک و اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق و اسناد اداری برای مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330719
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- شرکت تامین خدمات ساویس مایا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ، شرکت به روز آوران منتخب سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ، لیلا عادلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ، سیدمیلاد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- ﻣﺆسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل ، ﻣﺆسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۷ انتخاب گردیدند.
- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ تصویب شد.
- روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج آگهی تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330722
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ محمد سپاهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تامین خدمات ساویس مایا بعنوان رئیس هیئت مدیره، حسین قاسمی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت به روز آوران منتخب سرمایه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، حاتم همایون پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان و سیدمیلاد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و لیلا عادلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک دو نفر از چهار نفر محمد سپاهی و حسین قاسمی تودشکی و حاتم همایون پور و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را بدین شرح به مدیرعامل تفویض نمود: حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادرات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تدوین وپیشنهاد نمودار سازمانی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، و رویه های لازم برای اداره شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آن ـ تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. ـ قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. ـ عقد هر نوع قرداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آن ها. ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر کونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا. ـ تنظیم خلاصه به طور دارائی و بدهی های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و صورتحساب سود و زیان شرکت. ـ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعییین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899181
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا عادلی کد ملی xxxxxxxxx۱ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۰/۱/۹۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته به امضاء متفق و مشترک دونفر از چهار نفر آقایان محمد سپاهی و حسین قاسمی تودشکی و حاتم همایون پور و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض نمود: انجام کلیه مکاتبات شرکت با ارگانها، سازمانها در رابطه با کلیه امور جاری شرکت. عزل ونصب کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق ودستمزد پس از تصویب هیات مدیره پیگیری مطالبات و پرداخت دیون شرکت اقامه هرگونه دعوا و دفاع ازآن یا تسلیم دعوا یا انصراف ازآن اعم از حقوقی وکیفری در مراجع قضایی به نمایندگی از شرکت و بااختیارات کامل. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و صورت حساب سودوزیان شرکت. تهیه وتنظیم بودجه سالیانه برای اداره شرکت و ارائه آن به هیات مدیره دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیتهای شرکت تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792064
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۵ تصویب شد. ﻣﺆسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و ﻣﺆسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338727
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ آقای رضا قلیچ خانی به کدملی xxxxxxxxx۰ برای باقی مانده مدت تصدی (تا تاریخ ۱۰/۱/xxx۷) بعنوان مدیرعامل انتخاب شد. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض نمود. ((حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل)) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد نمودار سازمانی، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های لازم برای اداره شرکت، جهت تصویب هیات مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آن تدوین و پیشنهاد برنامه وبودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیات مدیره. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها در چارچوب برنامه و بودجه، سازمان و تشکیلات و آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره شرکت. پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید وفروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن‌ها پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هرمبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هرشش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و هم چنین تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت‌های شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035508
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ موسسه حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952352
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن زارعی از سمت مدیر عاملی شرکت استعفا داده و امین اکرمی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از تاریخ ۰۱ / ۰۳ / xxx۵ لغایت ۱۰ / ۰۱ / xxx۷ به سمت مدیر عامل انتخاب شد. اوراق و اسناد مالی تعهدآورشرکت با دو امضاء از سه امضاء مجاز رئیس هیأت مدیره آقای محمد سپاهی، نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسین قاسمی تودشکی و مدیر عامل آقای امین اکرمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/xxx۵ تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898617
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زارعی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای حسین اسلامیان xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و آقای محمد سپاهی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای حسین قاسمی تودشکی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس و آقای حاتم همایونپور xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی تعهدآورشرکت با دو امضاء از سه امضاء مجاز رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898618
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زارعی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین اسلامیان xxxxxxxxx۸ و آقای محمد سپاهی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین قاسمی تودشکی xxxxxxxxx۶ و آقای حاتم همایونپور xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323716
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664981
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای تکادو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، سرمایه گذاری آتیه تکادو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و ایران کشتی بحر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، بازرگانی تکادو بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و علیرضا کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664982
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرکز اصلی شرکت به آدرس اصفهان خیابان هزار جریب خیابان آزادی ساختمان xxx (سایا) طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. ماده ۴ اصلاحی: تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت اصفهان خیابان هزار جریب خیابان آزادی ساختمان xxx (سایا) طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۹ می باشد. انتقال مرکز اصلی شرکت منوط به تصویب مجمع فوق العاده می باشد. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664983
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا رضایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تکادو به سمت رئیس و حسین اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر به سمت نایب رئیس و حسن زارعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت آتیه تکادو و محمدرضا زمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین الملل و علیرضا کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و حسن زارعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل حسن زارعی و یکنفر از آقایان رضا رضایی یا حسین اسلامیان یا محمدرضا زمانی یا علیرضا کاشانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۴/۵/۸۸ مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202822
آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ آقای ناصر شریفی مطلق کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت تکادو جایگزین آقای رضا رضایی بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. در سمت بقیه اعضاء هیئت مدیره تغییر حاصل نشد. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۸ کماکان به قوت خود باقی است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1101727
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس موسسه حسابرسی آذین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086044
آگهی تصویب تصویب اساسنامه شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۹۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده ۱۱ تبصره تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935031
آگهی تصمیمات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ شد: حسن زارعی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده جدید شرکت آتیه تکادو بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن زارعی بسمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمناً در سایر سمتها تغییر حاصل نگردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اختیارات تفویض شده به مدیر عامل طبق صورت جلسه مورخ ۴/۵/۸۸ می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263549
آگهی تصمیمات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ شد: حسن زارعی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده جدید شرکت آتیه تکادو بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن زارعی بسمت مدیر‌عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمناً در سایر سمتها تغییر حاصل نگردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اختیارات تفویض شده به مدیر‌عامل طبق صورت جلسه مورخ ۴/۵/۸۸ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083192
آگهی تصمیمات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱ و ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469356

آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام
ثبت شده بشماره xxx۵۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385817
آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین‌المللی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11394221
آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۴/۳ و ۱/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای عزیز‌اله طاهرفرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عالمیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل محمدرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین‌المللی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و حسین ترک زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۶/۹۰ تکمیل گردید.

``` اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793229
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان حسین اسلامیان بنمایندگی از شرکت رهشاد سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، جایگزین آقای محمدعلی اکبری و آقای بهروز طاهری بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای حسن عربیان برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا نیلفروشان بنمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر، سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۸۰ کماکان به قوت خود باقی است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890594
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) و آقای مجید رضازاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10471105
آگهی تغییرات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱) ماده سه اساسنامه موضوع شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ارائه خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل موسسات و کارخانجات صنعتی و تولیدی و سازمانها و شرکتها اعم از دولتی یا بخش خصوصی و موسسات آموزشی دانشگاهها انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید اداره هتل‌ها، مهمانسراها و اماکن اقامتی انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان امکان پذیر است. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654236
آگهی تغییرات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۵ و ۸/۴/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکتهای تکادو بنمایندگی آقای عزیز اله طاهر فرد و آتیه تکادو بنمایندگی آقای محمد جواد عاملیان و ایران کشتی بحر بنمایندگی آقای محمد علی اکبری و بازرگانی تکادو بین الملل بنمایندگی آقای محمدرضا صادقی و ایران بیتا بنمایندگی آقای حسین ترک زاده بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) و آقای مجید رضا زاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای عزیزاله طاهر فرد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا صادقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد عاملیان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه مورخ ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. صورتهای مالی سال ۸۷ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات