پگاه رزم آوران

شرکت پگاه رزم آوران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260322657 (فعال)
6
افراد
18
آگهی‌ها
11208
شماره ثبت
1374/2/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14763230
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۷ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ وشماره ثبتxxx۸ وکدپستی xxxxxxxxx۶ را به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ وشماره ثبتxxx۱۸ وکدپستیxxxxxxxxx۳ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند.شرکت تولید بناهای پیش ساخته دیسمان (سهامی خاص ـ xxx۴)و شرکت نوید احیاءگران سازندگی (سهامی خاص ـ xxx۲۵)) و شرکت پگاه کوشان سپاهان (سهامی خاص ـ xxx۵۸)) و شرکت پگاه چهلستون (سهامی خاص ـ xxx۱۰))و شرکت پگاه نقش جهان(سهامی خاص ـ xxx۱۱)) بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14763242
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صفرعلی براتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان(سهامی خاص ـ xxx۴) بسمت رئیس هیات مدیره و محمد عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نوید احیاءگران سازندگی (سهامی خاص ـ xxx۲۵) بسمت نائب رئیس هیات مدیره و غلامحسین هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پگاه کوشان سپاهان (سهامی خاص ـ xxx۵۸) بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ورسول برقیکار به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پگاه چهلستون (سهامی خاص ـ xxx۱۰) بسمت عضو هیات مدیره و محمد قاسمی نورآبادی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پگاه نقش جهان(سهامی خاص ـ xxx۱۱) بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد و هیات مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهابی جاری و ثابت در بانکها، با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257529
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxx۸ را به سمت بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxx۱۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ونسل فردا جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576298
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت پگاه کوشان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸، شرکت پگاه بهمن سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، شرکت تولید بناهای پیش ساخته دیسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳، شرکت نوید احیا گران سازندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت پگاه نقش جهان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به تصویب مجمع رسید. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576302
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ شرکت تولید بناهای پیش ساخته دیسمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴ بنمایندگی آقای صفرعلی براتی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره، شرکت نوید احیاءگران سازندگی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۵ بنمایندگی آقای محمد عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت پگاه کوشان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۸ بنمایندگی آقای غلامحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۴، شرکت پگاه بهمن سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۲ بنمایندگی آقای رسول برقیکار به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پگاه نقش جهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۱ بنمایندگی آقای محمد قاسمی نورآبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء هیأت مدیره، آقای غلامحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال (تا تاریخ ۲۱/xxx۸۴) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهابی جاری و ثابت در بانکها، با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج) - حدود اختیارات مدیر عامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و هیات مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وانجام هرنوع عملیات ومعاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا درصلاحیت مجمع عمومی قرارنگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است، ازجمله انجام امورذیل درصلاحیت هیات مدیره است:. نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی.. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت.. ایجاد وحذف نمایندگی‌ها یا شعب درهرنقطه از ایران یا خارج ازایران.. نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها.. پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به مجمع عمومی.. افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت.. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هرنوع قرارداد وتغییروتبدیل یا فسخ واقاله آن درمورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۳ اساسنامه.. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی).. تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع ویا نام ونشان وتصویر وعلائم تجاری ویا خرید وتحصیل وفروش ویا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع ویا هرگونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها.. تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت ونام تجاری.. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجرباشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره.. به امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک و وجوه شرکت درصندوقهای دولتی وبانکها واسترداد آنها.. تحصیل تسهیلات ازبانکها وشرکتها وموسسات رسمی ودرخواست واخذ هرنوع استفراض به هرمبلغ وبه هرمدت وبه هرمیزان وسود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استفراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود.. رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا.. احداث هرگونه ساختمان مورد نیازشرکت.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهردعوای حقوقی وجزایی اقامه شده ازطرف شرکت وبنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکوربا حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی ازآغاز تا اتمام ازجمله حضور درجلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد ودادخواست ودعوا وانکاروتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب با حق صلح یا بدون آن واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه وخلع ید ورفع تصور عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار درجلسات مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقرار درماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها وتأمین خواسته وتأمین ضررو زیان ناشی ازجرائم واخذ محکوم به و امور مشابه دیگر ازقبیل آنچه گذشت.. تعیین ومیزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.. تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هرشش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت.. دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها.. پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.. توضیح اینکه اختیارات هیات مدیره منحصربه موارد فوق نیست وشرح موارد فوق که فقط برای ذکرمثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی‌سازد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050234
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی xxx۴ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400212
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به بنمایندگی آقای صفرعلی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت نوید احیاءگران سازندگی سهامی خاص بشماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای محمد عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پگاه کوشان سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای غلامحسین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پگاه بهمن سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای رسول برقیکار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پگاه نقش جهان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۱۱به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای محمد قاسمی نورآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای غلامحسین هاشمی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهابی جاری و ثابت در بانکها، با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400214
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و شماره ثبت xxx۸ را به سمت بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxx۱۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. شرکت دیسمان به نمایندگی آقای صفرعلی براتی ـ شرکت نوید احیاگران سازندگی به نمایندگی آقای محمد عزیزی ـ شرکت پگاه بهمن سپاهان به نمایندگی آقای رسول برقیکار ـ شرکت پگاه کوشان سپاهان به نمایندگی آقای غلامحسین هاشمی ـ شرکت پگاه نقش جهان اصفهان به نمایندگی آقای محمد قاسمی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۳ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657139
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم‌آوران سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ صورتهالی مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمودند ۳ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200336
آگهی اصلاحی شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx/xxx۸/۹۲ـ ۱۳/۶/۹۲ به آگاهی می رساند: کد ملی آقای محمد عزیزی xxxxxxxxx۰ می باشد. مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176242
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164236
آگهی تصمیمات شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰ و ۹/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان بنمایندگی آقای صفرعلی براتی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوید احیاء گران سازندگی بنمایندگی آقای محمد عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پگاه نقش جهان بنمایندگی محمد قاسمی نور آبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت پگاه کوشان سپاهان بنمایندگی غلامحسین هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت پگاه بهمن سپاهان بنمایندگی رسول برقیکار کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض نمود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 582718
آگهی اصلاحی در شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
پیرو آگهی تصمیمات بشماره xxx۸ـ ۵/۵/۹۰ به آگاهی می رساند که در آگهی نامبرده نوع شرکت اشتباهاً سهامی خاص درج گردیده که صحیح آن سهامی عام می باشد. مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016885
آگهی اصلاحی در شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
پیرو آگهی تصمیمات بشماره xxx۸ـ ۵/۵/۹۰ به آگاهی می‌رساند که در آگهی نامبرده نوع شرکت اشتباهاً سهامی خاص درج گردیده که صحیح آن سهامی عام می‌باشد. مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075397
آگهی تصمیمات در شرکت پگاه رزم آوران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید. ۱ شرکت تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی صفرعلی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوید احیاءگران سازندگی سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پگاه نقش جهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی محمد قاسمی نور آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل و شرکت پگاه کوشان سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی غلامحسین هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت پگاه بهمن سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رسول برقیکار به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره فوق الذکر به مدیر عامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519320
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه رزم‌آوران سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11187528
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر و آقای سعید برهانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه نسل فردا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303666
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر و آقای سعید برهانی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات