مهندسی مرآت پولاد

شرکت مهندسی مرآت پولاد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260322490 (فعال)
9
افراد
24
آگهی‌ها
2005
شماره ثبت
1374/2/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829271
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14829277
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و اصفهان امروز بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713069
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی و رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا سعیدی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا سعیدی و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184597
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶(حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید شرکتهای تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ و شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند.شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184616
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تکادو xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا xxxxxxxxx۲۴ا به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای مجید معصومی گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس، xxxxxxxxx۰۲ و آقای سید حسین بدری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادوxxxxxxxxx۱۹ و آقای حسین حسن پور مقدم اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی آغچه بدی و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات مندرج در صورتجلسه ۱۹/۴/xxx۷ از طرف هیات مدیره به مدیرعامل مجددا تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13994638
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ و به استناد نامه شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۲/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به شماره ثبت xxx۹۲ به واحد ثبتی فلاورجان به نشانی استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش مرکزی دهستان اشترجان روستا منطقه صنعتی اشترجان شهرک صنعتی اشترجان خیابان هفدهم خیابان اصلی به سمت دیزیچه پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ذیل شماره xxx۵ ثبت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946843
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی فلاورجان به نشانی استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش مرکزی دهستان اشترجان روستا منطقه صنعتی اشترجان شهرک صنعتی اشترجان خیابان هفدهم خیابان اصلی به سمت دیزیچه پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930960
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود را در ردیف ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامنه به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. «اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.» بر اساس ماده ۴۲ به مدیرعامل شرکت تفویض نمود تا بر اساس ضوابط قانونی و استفاده از وکلای رسمی دادگستری اقدام مقتضی بعمل آورند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841671
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا سعیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تکادو را به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۹۷ انتخاب گردید و در سایر سمتها و حق امضاء هیچ تغییری حاصل نشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545638
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953537
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عسگری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ را به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مجید معصومی گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و آقای سید حسین بدری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای حسین حسن پور مقدم اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ را به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی را به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال از تاریخ ۲۳/۴/۹۵ انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی آغچه بدی و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۴/xxx۷ هیات مدیره مجددا " به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929561
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۰ , xxx مورخ ۲۲/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. شرکتهای تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند. * صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680763
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ علی عسگری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سید حسن موسوی آغچه بدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مجید معصومی گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و سید حسین بدری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و حسین حسن پور مقدم اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه‌ی مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۹۶ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی آغچه بدی و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۹/۴/xxx۷ هیات مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576708
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مرآت پولاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی عسگری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تکادوشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سید حسن موسوی آغچه بدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و بهزاد حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و سید حسین بدری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادوشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و حسین حسن پور مقدم اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه ی مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۹۶ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی آغچه بدی و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۹/۴/xxx۷ هیات مدیره مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326932
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی عام ه شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384501
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۳ به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی و صدور سهام جدید، سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۴ ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال (یکصد و بیست و پنج میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال) می باشد که به xxx.xxx.xxx سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664988
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرات پولاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکتهای تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664991
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرات پولاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره، سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای حسین بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای سید حسن موسوی آغچه بدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی بهزاد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی حسین حسن پور مقدم اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی و یکنفر از آقایان محمود شهشهانی پور یا حسین بدری یا حسین حسن پور مقدم اصفهانی یا بهزاد حقیقی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ هیات مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111333
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به کد ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به کد ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670906
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳ و ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی محمود شهشهانی پور با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی سید حسن موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی سید حسین بدری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/xxx۷ و سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجدداً به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و عباسعلی دهدشتی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و ترازنامه سود و زیان سال مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408965
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳ و ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی محمود شهشهانی پور با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی سید حسن موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی سید حسین بدری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/xxx۷ و سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجدداً به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و عباسعلی دهدشتی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ترازنامه سود و زیان سال مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835417
آگهی افزایش سرمایه در شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ پنجاه و هفت میلیارد بمبلغ xxx/xxx/xxx/۷۴ ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/۷۴ ریال نقدی است که به xxx/xxx/۷۴ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات‌ـ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10534939
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ تکمیل گردید.. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072970
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۱۹۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹و۲۴/۴/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت تکادو به نمایندگی حبیب اله خدام، شرکت تارابگین به نمایندگی محمود شهشهانی پور و شرکت آتیه تکادو به نمایندگی آقای سید حسین بدری شرکت ایران کشتی بحر به نمایندگی امیر رضا شیخ زین الدینی، شرکت سایا به نمایندگی آقای سید حسن موسوی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابرسان رسمی و سعید برهانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای حبیب اله خدام نماینده شرکت تکادو را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود شهشهانی پور نماینده شرکت تارابگین را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن موسوی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۴/xxx۸ هیئت مدیره و سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض شد.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است، ترازنامه مالی سال xxx۷ تصویب گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات