تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260317792 (فعال)
20
افراد
29
آگهی‌ها
10709
شماره ثبت
1365/4/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13678056
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و رضا ولوجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سود آوران نیک اندیش بعنوان رئیس هیت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۶ انتخاب گردیدند و در سایر سمت‌ها تغییری حاصل نشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهداور، چک، سفته، برات و قرارداد‌ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت یا امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533825
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسن رجبی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت الیاف زاینده رود سهامی خاص جایگزین آقای نادر خواجه نصیری بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدجواد پورسیدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیات مدیره بنمایندگی از شرکت پلی اکریل برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431204
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا ولوجردی کدملی xxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل برای بقیه دوره هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اهم از چک، سفته، تعهد نامه ارزی و قرارداد‌ها با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا شخصی که مدیرعامل به وی تفویض می‌نماید به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286397
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113548
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی نادر خواجه نصیری کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رییس هیئت مدیره، شرکت سود آوران نیک اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی رضا ولو جردی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره، شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی عباسعلی پور سیدی کد ملی xxxxxxxxx۰، شرکت بازرگانی پلی اکریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بنمایندگی مهدی مذنبی کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پلی اکریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی محمد جواد پور سیدی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره تاتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۶ و مهدی مذنبی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر عامل برای مدت ۱۴ ماه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته، برات، قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627438
آگهی تغییرات شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت بازرگانی پلی اکریل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت سودآوران نیک اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت الیاف زاینده (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه درتاریخ ۳۱/۶/xxx۴ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد به تاریخ مزبور مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12564964
آگهی تغییرات شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا تخت طاقدیس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فن گستر پلی اکریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۴ انتخاب گردید. ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا و حدود اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269408
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ آقای محسن پورسینابه شماره ملی xxxxxxxxx۴ جایگزین آقای سعید قربانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر(سهامی خاص) و آقای کورش خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ جایگزین آقای حسن ذوالفقاری به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره معرفی گردیدند. ضمناً آقایان مهدی مذنبی به سمت رئیس هیات مدیره و محسن پورسینا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ( تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۴ ) انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و تجاری و بانکی اعم از چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ، فقط با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل معتبر بوده و ایشان می توانند حق امضای خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. ـ حدود اختیارات مدیرعامل در ده بند بشرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۳/xxx۴ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12215185
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ آقای محسن پورسینابه شماره ملی xxxxxxxxx۴ جایگزین آقای سعید قربانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر(سهامی خاص) و آقای کورش خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ جایگزین آقای حسن ذوالفقاری به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره معرفی گردیدند. ضمناً آقایان مهدی مذنبی به سمت رئیس هیات مدیره و محسن پورسینا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ( تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۴ ) انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و تجاری و بانکی اعم از چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ، فقط با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل معتبر بوده و ایشان می توانند حق امضای خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. ـ حدود اختیارات مدیرعامل در ده بند بشرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۳/xxx۴ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388425
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه درتاریخ ۳۱/۶/۹۳ و صورت سود وزیان مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657138
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا حقایق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلی اکریل ایران به سمت عضو و آقای سعید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به سمت نایب رییس و آقای مهدی مذنبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان به سمت رییس هیات مدیره و آقای حسن ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت فن گستر پلی اکریل به سمت عضو و آقای مرتضی رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت الیاف زاینده به سمت عضو و آقای کورش خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می توانند حق امضاء خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی اعم از چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، فقط با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل طی ۱۰ بند به شرح پیوست صورتجلسه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460822
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صادقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت فن گستر پلی اکریل ـ سهامی خاص به جای آقای محمد رضا حقایق بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کورش خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل شرکت خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴ انتخاب شدند. ضمناً در سمت بقیه اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء تغییری حاصل نشد. اختیاراتی از طرف هیئت مدیره به مدیر عامل طی ۱۲ بند بشرح پیوست صورت جلسه فوق الذکر تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300508
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۱۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت پلی اکریل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی سعید رضایی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی هاشم خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فن گستر پلی اکریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمد رضا حقایق جهرمی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی پل اکریل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی علی اکبر نجفی کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مرتضی رئیسی کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل فقط با امضا دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می توانند حق امضا خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. ضمنا اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل طی ۱۲ بند بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۲ به مدیرعامل تفویض گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068622
آگهی تغییرات در هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است:
۱ـ آقای هاشم خدا بخش به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بجای آقای عباس امیری بنمایندگی از شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۲ـ آقای سعید رضایی بنمایندگی شرکت پلی اکریل ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم خدا بخش بنمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت دیگر اعضا و صاحبان امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردیده؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 951872
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837048
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881581
آگهی اختیارات مدیر‌عامل شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردیده هیئت مدیره اختیار سقف مجاز معاملات برای مدیر عامل را در معاملات داخلی بمبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و برای معاملات خارجی معادل همین مقدار با نرخ ارز مرجع تصویب نمود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۹/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364336
آگهی اختیارات مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردیده هیئت مدیره اختیار سقف مجاز معاملات برای مدیر عامل را در معاملات داخلی بمبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و برای معاملات خارجی معادل همین مقدار با نرخ ارز مرجع تصویب نمود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۹/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 529905

آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام، ثبت شده به شماره xxx۰۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ عباس امیری به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید رضایی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پلی اکریل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حقایق جهرمی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و مرتضی رئیسی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و علی اکبر نجفی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیار مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آبادنوین تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و آقای علی اصغر متقی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399147
آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ عباس امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید رضایی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پلی اکریل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حقایق جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و مرتضی رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و علی اکبر نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیار مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آبادنوین تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و آقای علی اصغر متقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12012040
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهام عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به چهارراه آبشار نبش آبشار اول شماره یک ساختمان شرکت پلی اکریل ایران کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385652

آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۰۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباس امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری امین صبا بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پلی اکریل ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حقایق جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و علی اکبر نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و مرتضی رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق می باشد و یازده بند می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10686303
آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباس امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری امین صبا بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پلی اکریل ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حقایق جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و علی اکبر نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و مرتضی رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق می‌باشد و یازده بند می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۹/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11224028
آگهی تغییرات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ آقای میر‌علی یاری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت الیاف زنده رود سهامی خاص جایگزین آقای حسین هاتفی فارمد بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی گردید. ضمنا در سمت اعضای هیئت مدیره و حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717213
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ملی xxxxxxxxx۲۱ و به کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای علی اصغر متقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و به کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛

ضمنا روزنامه نسل فردا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938782
آگهی اصلاحی در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۷/ث مورخ ۸/۲/۸۹ در آگهی تاریخ صورت جلسه هیئت مدیره و مجمع عادی مورخ ۲/۱۰/۸۸ درج شده در صورتی که تاریخ مجمع عادی ۲/۱۰/۸۸ و تاریخ صورت جلسه هیئت مدیره ۱۷/۱/۸۹ می‌باشد همچنین اختیارات تفویضی به مدیرعامل بشرح ۱۲ بند پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ می‌باشد. مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698798
آگهی تغییرات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهام عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۸۸ که در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردیده؛ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت پلی اکریل ایران بنمایندگی آقای محمود مجیب، شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان بنمایندگی آقای غلامحسین اسدی، شرکت الیاف زاینده رود بنمایندگی آقای محمد احتیاطی، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امین صبا بنمایندگی آقای عباس خواجه پیری، شرکت فن گستر پلی اکریل بنمایندگی آقای محمد‌رضا حقایق جهرمی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی کوشامنش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و آقای احمد موسوی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای غلامحسین اسدی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود مجیب را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حقایق جهرمی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح پیوست می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11909021
آگهی تغییرات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۱۰/۸۷ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160068
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۱۰/۸۷ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش و آقای احمد موسوی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۷ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات