کشت و دام قیام اصفهان

شرکت کشت و دام قیام اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260314217 (فعال)
16
افراد
36
آگهی‌ها
10345
شماره ثبت
1372/11/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14760183
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین خوش اخلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۰۲/۰۲/xxx۹) انتخاب گردید. ضمناً در سمت سایر اعضا و نحوه امضای اسناد و اوراق بهادار تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14723448
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سال xxx۷ شرکت و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401187
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داود اکبری چالشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (۰۲/۰۲/xxx۹) انتخاب گردید و در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ـ حدود اختیارات مدیر عامل برابر قانون تجارت طی هفده بند به شرح ذیل به ایشان ابلاغ گردید: ۱. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظائف محوله را بر طبق مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. ۲. مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. ۳. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مقررات آئین نامه ها یا دستورالعمل ها و قوانین جاری کشور و بویژه بنیاد مستضعفان می باشد. ۴. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. ۵. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظائف مدیرعامل می باشد که با مسئولیت مشترک مدیر مالی انجام می شود. ۶. مدیرعامل مسئول اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه می باشد. ۱ ـ ۶) تهیه گزارشهای لازم در زمینه ارائه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. ۲ ـ ۶) تنظیم و ارائه صورتهای مالی مورد لزوم به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره. ۳ ـ ۶) پیشنهاد تغییر در مفاد آئین نامه ها دستورالعملهای ابلاغی از سازمان به هیئت مدیره. ۴ ـ ۶) پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیئت مدیره. ۵ ـ ۶) سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظائف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی و اداری شرکت. ۷. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط یا پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. ۸. تدوین و تنظیم روشهای مالی ؛ اداری و آئین نامه فروش محصولات تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقررات در بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. ۹. پیشنهادات لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حلهای مناسب؛ پیشنهاد خرید دارائی ثابت توسط شرکت؛ راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۰. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی ؛ اداری و مکانی شرکت از طریق ارتقاء کارائی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی. ۱۱. امضاء کلیه قراردادهای شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چهارچوب مقررات قانون تجارت و آئین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ۱۲. انجام کلیه خریدهای ضروری و مصوب بودجه نهاده های کشاورزی ؛ مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی، ماشین آلات برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ۱ ـ ۱۲) مدیر عامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری اختیارات لازم به سرپرستان مزارع تا سقف پنجاه میلیون ریال تنفیذ نماید. ۱۳. عقد قراردادهای لازم در زمینه خرید خدمت حق المشاوره و حق الزحمه تا سقف سی میلیون ریال (برای هر نفر ماه) با رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان و لزوم توجه به صرفه و صلاح شرکت. ۱۴. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و سرپرستان مزارع در اختیار مدیرعامل است. ۱۵. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. ۱۶. پرداخت پاداش موردی به پرسنل لایق تا سقف ۸ میلیون ریال به ازای هر نفر در سال بر اساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیر عامل و بالاتر از مبلغ مذکور پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب پاداش بهره وری شرکت. ۱۷. موارد پیش بینی نشده بر اساس اساسنامه شرکت و تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292846
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ آقای علی اله وکیل جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۰۲/۰۲/xxx۹) انتخاب گردید.در سمت سایر اعضای و حق امضا تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156801
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ سازمان حسابرسی به شناسه xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گریدد.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی سال ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052401
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مرتهب کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل اله مهرابی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و جلال تیموری کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو هیئت مدیره و منصور زهره وندی کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و حسین خوش اخلاق کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031895
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793159
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ مرکز اصلی شرکت دراستان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه بخش مرکزی دهستان مورچه خورت روستا گاوداری قلعه خواجه - گاوداری قلعه خواجه - بزرگراه تهران اصفهان - جاده دهق علویجه - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553192
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد نامه شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536640
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. تراز مالی ۹۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430442
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: * ماده ۶ اصلاحی: سرمایه نقدی شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال است که منقسم به xxxxxxxxx سهم هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که کلیه آن توسط سهامداران پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339921
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود محمدیان مقدم قاضی جهانی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل اله مهرابی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای منصور زهره وندی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ب xxxxxxxxx۵۱ ه عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهنام مشیری xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین خوش اخلاق xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و چک‌ها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت انجام پذیرد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و دارای اختیارات و وظائف مقرر در قانون تجارت می‌باشد. همچنین هیئت مدیره کلیه امتیازات بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281691
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی , وحسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199639
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718433
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت شده_است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9426941
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ـ ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658032
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم طاهره سادات میر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بنیاد مستضعفان نقلاب اسلامی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای منصور زهره وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام مشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین خوش اخلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی موسسه بنیاد علوی و آقای محمد علی ادریس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310548
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/xxx۲ که در تاریخ ۵/۱۱/xxx۲ واصل گردید هیئت مدیره در خصوص بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه کلیه اختیارات خود را در این بند به مدیرعامل تفویض نمود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175583
آگهی تصمیمات کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۹۲ آقای منصور زهره وندی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و در حق امضاء و سایر سمت ها تغییری حاصل نگردید؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134045
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ واصل گردیده آقای بهنام مشیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بجای آقای اسحاق اسدی خشوئی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین خوش اخلاق به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بجای آقای امیر محبی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سایر سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا تغییری حاصل نگردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134501
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025098
آگهی افزایش سرمایه در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ سرمایه شرکت فوق از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی است که به یکصد میلیون سهم xxx۰ با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده_است، امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712392
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ضمناً نوع شرکت سهامی عام و نایب رئیس آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی صحیح است که در آگهی شماره xxx۶ـ ۲۱/۴/۹۱ سهوا سهامی خاص و نایب رئیس آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی درج گردیده که بشرح فوق اصلاح می شود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11379410
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ضمناً نوع شرکت سهامی عام و نایب رئیس آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی صحیح است که در آگهی شماره xxx۶ـ ۲۱/۴/۹۱ سهوا سهامی خاص و نایب رئیس آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی درج گردیده که بشرح فوق اصلاح می‌شود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664663
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ و ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: خانم طاهره سادات میرحسینی به نمایندگی بنیاد مستضعفان با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان ابراهیمی زاده طارانی به نمایندگی شرکت کوثر بهمن با کد ملی xxxxxxxxx و کد پستی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسحاق اسدی خشوئی به نمایندگی شرکت شیر و گوشت پارس با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی ادریس به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سینا به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای امیر محبی نماینده بنیاد علوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۳/۹۱ می باشد امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9752959
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ و ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: خانم طاهره سادات میرحسینی به نمایندگی بنیاد مستضعفان با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان ابراهیمی‌زاده طارانی به نمایندگی شرکت کوثر بهمن با کد ملی xxxxxxxxx و کد پستی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسحاق اسدی خشوئی به نمایندگی شرکت شیر و گوشت پارس با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی ادریس به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سینا به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای امیر محبی نماینده بنیاد علوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء‌هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۳/۹۱ می‌باشد امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473033

آگهی اصلاحی در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۴۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۸ مورخ ۸/۵/xxx۰ به آگاهی میرساند آقای غلامرضا قربانی خراجی به سمت نائب رئیس و آقای غلامرضا ابراهیمیان دستجردی به سمت رئیس هیئت مدیره می باشد مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می گردد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11635814
آگهی اصلاحی در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۸ مورخ ۸/۵/xxx۰ به آگاهی میرساند آقای غلامرضا قربانی خراجی به سمت نائب رئیس و آقای غلامرضا ابراهیمیان دستجردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره می‌باشد مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549914
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193267
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت انرژی گستر سینا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید ضمنا در سمت بقیه اعضای هیئت مدیره و حق امضا تغییری حاصل نگردید ضمنا پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۸/ ث مورخ ۸/۵/۹۰ به آگاهی می‌رساند در آگهی مذکور نوع شرکت سهامی خاص درج گردیده که صحیح آن سهامی عام می‌باشد مرتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11209523
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت ودام قیام اصفهان سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسید و سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086057
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۰ آقای غلامرضا قربانی خراجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ جایگزین آقای فرساد محقق دولت آبادی بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و هیئت مدیره از بین خود آقای غلامرضا قربانی خراجی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا ابراهیمیان دستجردی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند ضمنا در سمت بقیه اعضا هیئت مدیره و حق امضا سایر مصوبات هیئت مدیره ۱/۱۲/۸۸ تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567710
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ آقای مهران مهدی پور به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بجای آقای علیرضا لیلائیون برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در سمت بقیه اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915732
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانوی برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9624860
آگهی اصلاحی در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
پیرو آگهی شماره xxx۱‌ـ ۱۹/۶/۸۷ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099153
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ بنیاد مستضعفان به نمایندگی فرساد محقق دولت آبادی، بنیاد علوی بنمایندگی اسحق اسدی خشوئی، شرکت سرمایه گذاری و دامپروری شیر و گوشت پارس بنمایندگی غلامرضا ابراهیمیان، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بنمایندگی علیرضا لیلائیون، شرکت انرژی گستر سینا بنمایندگی رسول صدری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای فرساد محقق دولت آبادی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا ابراهیمیان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای اسحق اسدی خشوئی را بسمت مدیرعامل و رسول صدری و علیرضا لیلائیون بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات