فراورده های نسوز آذر

شرکت فراورده های نسوز آذر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260298230 (فعال)
26
افراد
37
آگهی‌ها
8732
شماره ثبت
1370/12/20
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14662765
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر اسد اله زمانی راد کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ( سهامی عام ) به سمت رئیس هیئت مدیره ایرج مختار پور کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ( سهامی عام ) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرشاد سلیمانی فرد کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت راهبران فولاد اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ( سهامی خاص ) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی کاظمی اسفه کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوز توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ( سهامی عام ) به سمت عضو هیئت مدیره فاطمه هادلوند کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره فرشاد سلیمانی فرد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال از تاریخ ۱۸/۲/۹۸ انتخاب گردیدند . مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630121
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج اگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید . شرکت‌های سرمایه گذاری توکا فولاد ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۱۸ و تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۶۹ و راهبران فولاد اصفهان ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۷۰ و صنعتی و تولیدی ایران ذوب ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۹۴ و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد xxxxxxxxx۳۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225847
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ببه سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج مختارپور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه هادلوند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای مصطفی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۷) انتخاب شدند.. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225853
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد نامه شماره xxx/xxxxxx, xxx مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ به هیئت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (طی گواهی شماره ۵۷/۹۷/xxx۸۵ مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی است منقسم به xxxxxxxxx سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تمامأ پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035288
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912346
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان نظر غربی خیابان نظر غربی بن بست توکلی پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال و ماده ۴ اساسنامه گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492837
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ آقای مهدی کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج مختارپور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای منصور دشتی رحمت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای مصطفی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۷) انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. * اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۵/۸/xxx۵ هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469486
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. * موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430328
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۲/xxx۶ ایرج مختارپور با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ رئیس هیئت مدیره محمد هلاکوهی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ نائب رئیس هیئت مدیره سلمان درویشی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی کاظمی اسفه با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ عضو هیئت مدیره منصور دشتی رحمت آبادی با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۵/۸/xxx۵ هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430325
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213994
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ موارد ذیل از جانب هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: انجام امور جاری شرکت تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تهیه ساختار سازمانی شرکت، استخدام و اخراج، میزان حقوق و مزایا و تشویقات و تنبیهات پرسنل براساس آیین نامه‌ها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره - صدور و ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق مصوبات هیات مدیره - انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) انعقاد هر گونه قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقامه در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام معاملات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات هیات مدیره، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا طبق مصوبات هیات مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، اعادی جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری و یا توافقنامه داوری یا ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و یا قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالت، قبول یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه، تهیه گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه به هیات مدیره و بازرس و حسابرس - تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیات مدیره و حسابرس و بازرس، امضای قراردادهای اجاره ماشین آلات و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم در پروژه‌های خارج از محل کارخانه به تنهایی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002300
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید احمدی دارانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تکادو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سلمان درویشی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ مدیرعامل و آقای حسین زینالی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای مهدی کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فولاد سایا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۵) انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971305
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443139
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا سعیدی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سیدعلی اکبر سیدحسن زاده کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت ترابری رهنورد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان مهدی کاظمی اسفه کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، سیدهاشم هاشمی کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حسین زینالی کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و سیدعلی اکبر سیدحسن زاده بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۵ انتخاب شدند.اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سیدعلی اکبر سیدحسن زاده و یکنفر دیگر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12337351
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12337352
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصل از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۴/xxx۴در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات قانونی و مقرر در اساسنامه، سرمایه شرکت از محل سودانباشته سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغxxxxxxxxxxxxریال بهxxxxxxxxxxxxریال رسیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد . ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغxxxxxxxxxxxxریال است که بهxxxxxxxxxسهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده وتماما پرداخت گردیده است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248962
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز آذر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۷۳۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا سعیدی بعنوان نماینده شرکت تکادو جایگزین آقای رضا اقبالی گردید. آقای علیرضا سعیدی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تکادو شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سید علی اکبر سید حسن زاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مجتمع ترابری رهنورد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان نادر جعفریوسفی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و اسماعیل مکارمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و غلامحسین حبیبی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ را به سمت اعضا هیات مدیره و آقای سید علی اکبر سید حسن زاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تا تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ به مدیر عامل شرکت تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044902
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا اقبالی به شماره ملی.xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت تکادو به سمت رئیس هیأت مدیره، سید علی اکبر سیدحسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت ترابری رهنورد به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان نادر جعفر یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد سایا، اسماعیل مکارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد و غلامحسین حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره (تا تاریخ ۳/۱۲/۹۴) انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسات مورخ ۷۹/۶/۲۹ و ۸۹/۶/۲۹ هیأت مدیره کماکان به قوت خود باقی است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712905
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ از خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۷۹ و ۲۹/۰۶/۸۹ کماکان به قوت خود باقیست و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664973
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664984
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426334
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تکادو بسمت رییس هیئت مدیره و آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ترابری رهنورد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای نادر جعفریوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فولاد سایا عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل مکارمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مرآت پولاد عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین حبیبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسات هیات مدیره مورخ ۲۹/۶/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ کماکان به قوت خود باقیست.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426335
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تکادو سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و موسسه صندوق بازنشستگی فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261944
آگهی افزایش سرمایه در شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۶ و ۶/۸/۹۲ سرمایه شرکت از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971892
آگهی تغییرات در شرکت تکافو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۲۷۹۵ سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۲
بموجب نامه شماره xxxxxx/م مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت تکافو منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد:
۱ـ شرکت فرآورده های نسوز آذر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و با کدپستی xxxxxx۸۹ و شرکت فرآورده های نسوز قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۴ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۲ـ هیئت مدیره آقای مرتضی سبحانی نماینده شرکت نسوز آذر را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اسماعیل مکارمی نماینده شرکت نسوز قشم را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جواد درستکار نماینده شرکت تکادو را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642862
آگهی اصلاحی در شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxxـ۲۷/۱/۹۱ به آگاهی می‌رساند کد ملی آقای فرشاد سلیمانی فرد xxxxxxxxx۳ می‌باشد مراتب بدین شرح اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756280
آگهی اصلاحی در شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxxـ۲۷/۱/۹۱ به آگاهی می رساند کد ملی آقای فرشاد سلیمانی فرد xxxxxxxxx۳ می باشد مراتب بدین شرح اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722661
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744601
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10149577
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان محتشم کاشانی (دقیقی) کوی بیژن پلاک ۹۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716055
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان محتشم کاشانی (دقیقی) کوی بیژن پلاک ۹۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163013
آگهی تغییرات در شرکت تکافو باشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۲۷۹۵ ثبت شده به شماره ۵۷۲ (سهامی خاص)
به موجب نامه شماره xxxxxx/۲ مورخ ۱۳/۲/۹۱ شرکت تکافو منضم به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ هیئت مدیره آقای مرتضی سبحانی نماینده شرکت نسوز آذر با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مودت نماینده شرکت نسوز قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ را به سمت نائب رئیس و آقای محمدجواد درستکار نماینده شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ را به سمت مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء‌هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبرخواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592849
آگهی تغییرات در شرکت تکافو باشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۲۷۹۵ ثبت شده به شماره ۵۷۲ (سهامی خاص)
به موجب نامه شماره xxxxxx/۲ مورخ ۱۳/۲/۹۱ شرکت تکافو منضم به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ هیئت مدیره آقای مرتضی سبحانی نماینده شرکت نسوز آذر با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مودت نماینده شرکت نسوز قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ را به سمت نائب رئیس و آقای محمدجواد درستکار نماینده شرکت تکادو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ را به سمت مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564025
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های نسور آذر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر زره ساز به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت رهنورد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و مجید مودت به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسات مورخ ۲۶/۹/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704140
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های نسور آذر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر زره ساز به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت رهنورد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و مجید مودت به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسات مورخ ۲۶/۹/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11956294
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۸۷۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11404925
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲ و ۲۸/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت تکادو (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی رضا حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت صندوق حمایت بازنشستگان کارکنان فولاد به نمایندگی آقای محمد رضا فرقدانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت نسوز قشم به نمایندگی آقای محمد کشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت مرات فولاد به نمایندگی آقای حسن ضیاء مطلبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا به نمایندگی آقای محمد جعفر زره ساز بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد رضا فرقدانی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا حقیقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کشانی را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیر‌عامل به شرح صورت جلسات ۲۶/۹/xxx۹ و ۲۹/۶/xxx۵ می‌باشد مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات