حمل و نقل توکا

شرکت حمل و نقل توکا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260296086 (فعال)
16
افراد
38
آگهی‌ها
8516
شماره ثبت
1370/9/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14630126
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ و به استناد نامه شماره xxx۱۱/۲۱ مورخ ۲۸/۲/xxx۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع رسید . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آئین تراز آریا xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312511
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد نامه شماره xxx۰۱/۲۱ مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد سعیدبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محسن همت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن (سهامی خاص)، آقای نصراله بت شکنان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)، آقای محمدعلی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ می باشد. - کلیه چک ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062304
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد نامه شماره xxx۲۷/۲۱ مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت توکا بتن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930499
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۲/۲۱ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ اداره حمل و نقل اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان امیر کبیر خیابان قائم مقام فراهانی خیابان پرتو پلاک ۶۸ ساختمان ترمینال طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577340
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۷/۲۱ مورخ ۱۷/۵/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان: عطاء اله برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محسن همت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توکا بتن (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره نصر اله بت شکنان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ ۱۶/۳/xxx۷ انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/xxx۵ می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479413
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ و به استناد نامه شماره xxx۷ مورخ ۸/۳/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس وموسسه حسابرسی رایمند وهمکاران xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیها ودعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331627
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۴۷ مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی به میزان xxxxxxxxx۸۴ ریال و مطالبات نقدی حال شده سهامداران به میزان xxxxxxxxx۱۶ ریال و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی است منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229445
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد نامه‌ی شماره‌ی xxxxxx۶۲ , xxx مورخ ۲۲/۹/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار، بدین وسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112405
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (اختیارات هیئت مدیره) توسط هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918080
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۲/۲۱ مورخ ۹/۴/xxx۵ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸، مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918081
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۲/۲۱ مورخ ۹/۴/xxx۵ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مردانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن همت نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645359
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توكا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد سعید بخش دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل به جای آقای مسعود طالبیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302792
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل توکا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۵۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید .ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب مجمع رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688337
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل توکا سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مردانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده مهندسی راه آهن بهین ریل(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن همت نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688339
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل توکا سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸، مهندسی راه آهن بهین ریل(سهامی خاص)بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593087
آگهی تغییرات شرکت حمل‌ و نقل توکا سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بر اساس اختیارات تفویض شده به هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۲ با توجه به گواهی شماره ۳/xxx۸/۴۹ مورخ ۲۴/۴/xxx۳ بانک صادرات شعبه اسپادانا مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxx۱۷ ریال توسط سهامداران بحساب شماره xxxxxxxxxxxx۹ و نیز تائید بازرس قانونی شرکت مبنی بر صحت مطالبات به مبلغ xxxxxxxxx۸۳ ریال و تسویه آن و همچنین تامین مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۱ ریال از محل سود انباشته جمعاً مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و از طریق صدور سهام جدید، هیئت مدیره افزایش سرمایه از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال را عملی نموده و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم عادی بانام یکهزار ریالی منقسم گردیده و تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465825
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ آقای مسعود طالبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل بسمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ تعیین گردید و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییر ایجاد نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465826
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بجای شرکت فولادمتیل بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362277
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده توسعه توکا بسمت رئیس هیئت مدیره حمید مردانی بلداجی کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توکا بتن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن همت نژاد کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توکا فولاد بسمت عضو اصلی هیئت مدیره سید احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت فولاد متیل بسمت عضو اصلی هیئت مدیره مهدی خضری کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توکا تدارک عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342617
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد نامه ی شماره ی xxx۸/۲۱ ـ ۱/۵/۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به کد ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304389
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد نامه شماره xxx۸/۲۱ مورخ ۱/۵/۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا کد ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202830
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ آقای محسن همت نژاد کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به جای آقای غلامرضا شیران برای بقیه مدت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای حمید مردانی بلداجی کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توکا بتن به جای آقای مصطفی داوری برای بقیه مدت به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود شرکت توکا تدارک بنمایندگی آقای سید غلامرضا عبادزاده xxxxxxxxx۰ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب کرد. در حق امضاء و سایر موارد تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092795
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد نامه شماره xxx۵/۲۱ مورخ ۲۱/۳/۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای سید غلامرضا عباد زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت توکا تدارک جایگزین سید عباس هوائی برای بقیه مدت تصدی گردید و در سمت بقیه اعضا و حق امضا تغییر حاصل نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013893
آگهی اصلاحی شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
پیرو آگهی تصمیمات xxx۷۲/ ث مورخ ۴/۱۱/۹۱ به آگاهی می‌رساند: نوع شرکت در آگهی مذکور اشتباها سهامی خاص درج گردیده که صحیح آن سهامی عام می‌باشد مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌شود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967088
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852486
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757310
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ موارد زیر در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ـ در ماده دو اساسنامه عبارت انجام هرگونه نگهداری و تعمیرات خودروهای سبک و سنگین و فروش قطعات یدکی مربوطه از موضوع شرکت حذف می گردد. ۲ـ تبصره سه بشرح زیر بماده ۲۷ اساسنامه اضافه شد صلاحیت اعضای هیئت مدیره باید بتایید اداره کل حمل ونقل پایانه های استان اصفهان برسد. ۳ـ تبصره دو بشرح زیر بماده ۴۲ اساسنامه اضافه گردید. صلاحیت مدیرعامل باید بتایید اداره کل حمل ونقل پایانه های استان اصفهان برسد. ۴ـ ماده ۴۳ سطر چهارم پس از عبارت، مطابق این ماده، عبارت یکنفر حذف و عبارت رئیس هیئت مدیره جایگزین آن گردید. ۵ـ ماده ۴۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۶ـ بماده چهار اساسنامه عبارت زیر اضافه گردید: در صورتی که شرکت بخواهد در خارج از کشور شعبه یا نمایندگی جهت فعالیت داشته باشد باید موضوع شرکت با هماهنگی اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان اصفهان و رعایت ضوابط شرکت های حمل ونقل بین المللی انجام گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729251
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ موارد زیر در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ـ در ماده دو اساسنامه عبارت انجام هرگونه نگهداری و تعمیرات خودروهای سبک و سنگین و فروش قطعات یدکی مربوطه از موضوع شرکت حذف می‌گردد. ۲ـ تبصره سه بشرح زیر بماده ۲۷ اساسنامه اضافه شد صلاحیت اعضای هیئت‌ مدیره باید بتایید اداره کل حمل‌ونقل پایانه‌های استان اصفهان برسد. ۳ـ تبصره دو بشرح زیر بماده ۴۲ اساسنامه اضافه گردید. صلاحیت مدیرعامل باید بتایید اداره کل حمل‌ونقل پایانه‌های استان اصفهان برسد. ۴ـ ماده ۴۳ سطر چهارم پس از عبارت، مطابق این ماده، عبارت یکنفر حذف و عبارت رئیس هیئت‌ مدیره جایگزین آن گردید. ۵ـ ماده ۴۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌ مدیره در غیاب رئیس با امضا یکی از اعضا هیئت‌ مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۶ـ بماده چهار اساسنامه عبارت زیر اضافه گردید: در صورتی که شرکت بخواهد در خارج از کشور شعبه یا نمایندگی جهت فعالیت داشته باشد باید موضوع شرکت با هماهنگی اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان اصفهان و رعایت ضوابط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی انجام گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562974
گهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل توکاسهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
آبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علی اقلیمی سهرابی به عنوان نماینده شرکت فولاد متیل به جای اقای احمد کارگهی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود آقایان علی اقلیمی سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علی اکبریان به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدعباس هوایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۷ و مصطفی داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329773
آگهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل توکاسهامی عامثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علی اقلیمی سهرابی به عنوان نماینده شرکت فولاد متیل به جای اقای احمد کارگهی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود آقایان علی اقلیمی سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علی اکبریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدعباس هوایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و مصطفی داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 422727

آگهی تصمیمات درشرکت حمل و نقل توکا سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
برابرصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید : کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576491
آگهی تصمیمات درشرکت حمل و نقل توکا سهامی عام ثبت‌شده بشماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابرصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید : کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271735
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام، ثبت شده بشماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825790
آگهی تصویب اساسنامه جدید شرکت حمل ونقل توکا سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد نامه شماره xxx۵۲/۲۱ مورخ ۱۲/۸/xxx۰ اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان اصفهان و صورتجلسه مجمع فوق‌العاده مورخ ۸/۴/xxx۰ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۸/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10892322
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642545
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۹/۸۹ تغییرات زیردر شرکت نامبرده به عمل آمده است:

آقای مصطفی علی اکبریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد جایگزین آقای مرتضی اقاجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سمت بقیه اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۲/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11697091
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام، ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۸۸ و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند‌ ضمناً‌ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10565199
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت حمل و نقل توکا (سهامی‌عام) به شماره ثبت۸۵۱۶و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۴/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت درتاریخ۶/۵/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات