مجتمع ترابری رهنورد

شرکت مجتمع ترابری رهنورد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260295539 (فعال)
10
افراد
29
آگهی‌ها
8461
شماره ثبت
1370/9/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14711657
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ( حسابداران رسمی ) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ( حسابداران رسمی ) بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات واصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . شرکتهای تکادو ( شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ) ، سنگ آهن احیاء سپاهان ( شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ) ، سرمایه گذاری آتیه تکادو ( شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ) ، مهندسی مرآت پولاد ( شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ) و ایران کشتی بحر ( شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ) به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094981
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و اصفهان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592645
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز طاهری (کد ملی xxxxxxxxx) به نمایندگی شرکت تکادوشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین اسلامیان (کد ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی شرکت سنگ آهن احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس، آقایان رضا حمیدی (کد ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، هادی گلزار (کد ملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و حسن زارعی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادوشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و حسین اسلامیان کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل شرکت تا تاریخ ۱۵/۴/۹۸ انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای حسین اسلامیان و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۲/۶/۸۰ هیات مدیره مجددا " به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517050
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، سنگ آهن احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، آتیه تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، مرآت پولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و ایران کشتی بحر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و اصفهان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. تراز سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872823
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۲ , xxx مورخ ۱۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. * مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486824
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابري رهنورد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به مجتمع ترابری رهنورد تغییر یافت و ماده ۱اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت: شهر اصفهان ـ خیابان سجاد ـ بعد از پمپ بنزین ـ ساختمان xxx ـ طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ در استان اصفهان است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. ماده ۲۷ بشرح ذیل اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۵ عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره ۱مجمع عمومی عادی می تواندعلاوه براعضاءاصلی نسبت به انتخاب۲عضوعلی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصره ۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. تبصره ۳: صلاحیت اعضای هیئت مدیره بایستی به تائیدیه اداره کل حمل و نقل و پایانه ها برسد. ماده ۴۲ بشرح ذیل اصلاح گردید: هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از اعضاء خود یا خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل از مدت عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد. تبصره: صلاحیت مدیرعامل بایستی به تاییدیه اداره کل حمل و نقل و پایانه ها برسد. ماده ۴۴ بشرح ذیل اصلاح گردید: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430389
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهروز طاهری به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت تکادو سهامی عام به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان رضا حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی عام، هادی گلزار به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر سهامی خاص و حسن زارعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو سهامی خاص به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسین اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل (آقای حسین اسلامیان) و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۸۰/۶/۱۲ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430394
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ شرکتهای تکادو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت ایران کشتی بحر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172872
آگهی تبدیل نوع شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت شامل ۵۶ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.اعلامیه تبدیل نوع شرکت به شرح زیر است: ـ ۱نام و نوع شرکت: شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ ـ ۲موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان اصفهان به سایر نقاط کشور ـ ایجاد شعب یا نمایندگی با کسب مجوز کتبی از طرف سازمان حمل و نقل پایانه ها. ـ ۳مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:اصفهان،خیابان سجاد،جنب بانک مسکن،ساختمان پلکان، پلاک xxx،واحد دوم کدپستیxxxxxxxxx۸ ـ ۴مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. ـ ۵سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال و منقسم به xxx/xxx/۵۶ سهم هزار ریالی با نام عادی می باشد که تماما پرداخت شده است. ـ ۶سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ـ ۷هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بهروز طاهری فرزند علی به شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تکادوبه شماره ثبت xxx۸ رئیس هیات مدیره حسین اسلامیان فرزند علی اصغربه شناسنامه xxx۷کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت رهشاد سپاهان به شماره ثبت xxx۵۳ نایب رییس ومدیرعامل ـ حسن زارعی فرزند قربانعلی به شناسنامه xxx۷ کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادوبه شماره ثبت xxx۱۹ عضو هیات مدیره ـ هادی گلزار فرزند علی به شناسنامه xxx۵ کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحربه شماره ثبت xxx۳۸ عضو هیات مدیره ـ رضا حمیدی فرزند حسین به شناسنامه۵۰ کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مرآت پولادبه شماره ثبت xxx۹۲عضو هیات مدیره ـ ۸شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام. گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام: تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. طبق ماده ۲۳ اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود. ـ ۹مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. طبق ماده ۵۲ اساسنامه مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. طبق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ـ ۱۰مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی های کوتاه مدت به مبلغ xxx/۶۴ میلیون ریال ـ مجموع بدهی های بلند مدت به مبلغ xxx/۲۸ میلیون ریال ـ مجموع بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال xxx۷ به مبلغ xxx,xxx میلیون ریال ـ ۱۱روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت:روزنامه اطلاعات ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ و۲۹/۱۲/xxx۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتهاو در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086955
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین‌المللی ترابری رهنورد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال(سال مالی منتهی به اسفند۹۳) انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086961
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین‌المللی ترابری رهنورد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی گلزار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بجای آقای مرتضی شناور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۲/۳/۹۴ تعیین شد و در سمتها و حق امضاء شرکت تغییری حاصل نشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411949
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین‌المللی ترابری رهنورد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال افزایش یافت که آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx مورخ ۶/۱۰/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه آپادانا اصفهان پرداخت شده است و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۶ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می باشد که تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418867
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳ و ۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت تکادو به نمایندگی بهروز طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رهشاد سپاهان به نمایندگی حسین اسلامیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل و شرکت آتیه تکادو به نمایندگی حسن زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مرآت پولاد به نمایندگی رضا حمیدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت ایران کشتی بحر به نمایندگی مرتضی شناور به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات تفویض شده به مدیر عامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۸۰ به قوت خود باقی است.
۲ـ موسسه متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه آذرین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747473
آگهی اصلاحی شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی‌خاص ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
پیرو آگهی xxx/xxx۵/۹۲ ـ ۳۱/۶/۹۲ تاریخ مجمع عمومی عادی اشتباهاً ۱۲/۳ ذکر شده که صحیح آن ۲۲/۳/۹۲ می باشد که مراتب بدین نحو اصلاح و اعلام گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553838
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین‌المللی ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1435716
آگهی اصلاحی در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
پیرو آگهیxxx/xxx۵/۹۲ مورخ ۳۱/۶/۹۲ تاریخ مجمع عمومی عادی اشتباها ۱۲/۳ ذکر شده که صحیح آن ۲۲/۳/۹۲ می باشد که مراتب بدین نحو اصلاح و اعلام گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420378
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و بنا به اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۲ به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986873
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ و ۳۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی بهروز طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رهشاد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی حسین اسلامیان با کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی رضا رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی حسن زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی رضا حمیدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل طبق صورت جلسه ۱۲/۶/۸۰ به قوت خود باقیست، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890340
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۷/۸/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای بهروز طاهری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامیان کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا رضایی برزانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۰ می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11136187
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۷/۸/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای بهروز طاهری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامیان کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا رضایی برزانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۰ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880356
آگهی انتخاب بازرسان شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای ابوالقاسم معماری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11557529
آگهی انتخاب بازرسان شرکت مجتمع ترابری رهنوردسهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای ابوالقاسم معماری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739089
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر نامه شماره xxx۰۴/۲۱ ـ ۱۸/۵/۹۱ اداره کل حمل و نقل پایانه های اصفهان و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و حسین منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11733834
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر نامه شماره xxx۰۴/۲۱‌ـ ۱۸/۵/۹۱ اداره کل حمل و نقل پایانه‌های اصفهان و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و حسین منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608274
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقایان حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی رهشاد سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا رضایی برزانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو اصلی و حسن زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای ابوالقاسم معماری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11720642
آگهی تاسیس شعبه شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ شعبه‌ای از شرکت در شهرستان سنگان معادن سنگ آهن احیاء سپاهان تاسیس گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901433
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی‌خاص، ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان حسین اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌ دیره و بهروز طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا نیلفروشان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هئیت‌ مدیره و آقای حسن زارعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۰ کماکان به قوت خود باقی است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740240
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۲/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت تکادو سهامی عام بنمایندگی آقای حسن عربیان و شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام بنمایندگی آقای محمدعلی اکبری و شرکت ایران کشتی بحر سهامی خاص بنمایندگی آقای محمدرضا نیلفروشان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب و آقای ابوالقاسم معماری به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیات مدیره از بین خود آقای حسن عربیان را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی اکبری را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا نیلفروشان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه ۱۲/۶/۸۰ هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۶/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693710
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۷ آقای حسن عربیان بجای آقای محمد علی اکبری بعنوان نماینده شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام معرفی شدند و هیئت مدیره از بین خود آقای پرویز صفوی بنمایندگی شرکت تکادو را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد خلیلیان بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا نیلفروشان بنمایندگی شرکت مرآت پولاد سهامی خاص را بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن عربیان بنمایندگی شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام و آقای خلیل متین نژاد را بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۱۲/۶/۸۰ کماکان بقوت خود باقی است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۷ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات