تولیدی کاشی تکسرام

شرکت تولیدی کاشی تکسرام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260294158 (فعال)
14
افراد
32
آگهی‌ها
1600
شماره ثبت
1370/7/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14743316
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت .موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236892
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن همتی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای متین همتی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بهارخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره خانم صدیقه حاجی علی بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین همتی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای امین همتی براتی و یکی از اعضای هیئت مدیره وبامهر شرکت معتبر می باشد. تفویض اختیارات به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۹ مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ و آگهی روزنامه رسمی شماره xxx۸۹ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجدد قرار گرفت مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236920
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۰۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های تعیین گردید اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ آقای حسن همتی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ـ آقای متین همتی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۳ ـ آقای مهدی بهارخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۴ ـ خانم صدیقه حاجی علی بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۵ ـ اقای امین همتی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563860
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن همتی براتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای متین همتی براتی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امین همتی براتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهدی بهارخواه به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم صدیقه حاجی علی بیگی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیارات به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ می‌باشد. همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563966
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. آقای حسن همتی براتی با کدملی xxxxxxxxx۱، آقای متین همتی براتی با کدملی xxxxxxxxx۹، آقای مهدی بهارخواه با کدملی xxxxxxxxx۳، خانم صدیقه حاجی علی بیگی با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای امین همتی براتی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997903
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ آقای حسن همتی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای متین همتی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی بهارخواه با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای جمهور بژگول با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت (تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای امین همتی براتی و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات به مدیرعامل به شرح صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به قوت خود باقی می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951712
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال لغایت ۳۱/۰۴/xxx۷ به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن همتی براتی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای متین همتی براتی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی بهارخواه با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای جمهور بژگول با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین همتی براتی با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355057
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای حسن همتی براتی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای متین همتی براتی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی بهارخواه کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای جمهور بژگول کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین همتی براتی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355080
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن همتی براتی به سمت رییس هیات مدیره و آقای متین همتی براتی به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای مهدی بهارخواه به سمت عضو هیات مدیره و آقای جمهور بژگول به سمت عضو هیات مدیره و آقای امین همتی براتی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای امین همتی براتی و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063661
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن همتی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کانی ابزار کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای مهدی بهارخواه با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای جمهور بژگول با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین همتی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063662
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن همتی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کانی ابزار کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای متین همتی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بهارخواه با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمهور بژگول با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین همتی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت ۲ سال تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای امین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12050250
آگهی تغییرات شرکت تکسرام سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر،دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً،اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغازتا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی،درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دعوای ثالث، دعای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051624
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد نامه ی شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت و صدور سهام جدید حسب گزارش شماره ی xxx/۹۳ مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ هیات کارشناسان رسمی دادگستری از مبلغ یکصد و ده میلیارد ریال به مبلغ دویست و نود و چهار میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون ریال افزایش و ماده (۵) اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ دویست و نود و چهار میلیارد ریال و نهصد و هشتاد و یک میلیون ریال منقسم به دویست و نودو چهار میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار سهم عادی با نام یکهزار ریالی می باشد که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379796
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۱۶۰۰
بموجب نامه شرکت منضم بصورت جلسه و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه دنیای اقتصاد درج و منتشر می گردد.
۱ـ با توجه بنامه شماره ۹۲/۱/xxx۸ مورخ ۶/۱۱/۹۲ شرکت تکادو آقای علیرضا سعیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ را بجای آقای رضا اقبالی در هیئت مدیره معرفی نموده اند لذا مصوب شد نامبرده فقط بسمت عضویت هیئت مدیره قرار گیرد و مابقی افراد کماکان در سمتهای خود و صاحبان امضا کماکان ابقا می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280746
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۱۶۰۰
بموجب نامه xxx۹ ـ ک ـ ۹۲ مورخ ۱۷/۹/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۲/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه دنیای اقتصاد درج و منتشر می گردد.
۱ـ مجمع فوق العاده افزایش سرمایه از مبلغ xxx/xxx/۵۰ بمبلغ xxx/xxx/xxx ریال مورد تصویب قرار داد و از محل آورده نقدی و مطالبات حل شده بستانکاران مورد تصویب قرارداد ماده ۵ اساسنامه را بشرح ذیل اصلاح نمود. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی بنام یک هزار ریال تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211655
آگهی تغییرات در شرکت تکسرام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ ثبت اصفهان
۱ـ چون مرکز اصلی شرکت تکسرام در حوزه ثبتی این اداره بوده است لذا ثبت شرکتهای اصفهان پرونده را بموجب نامه شماره xxx/xxx۰/۹۲/xxx مورخ ۶/۷/۹۲ به این اداره ارسال نموده است که بشماره xxx۰ بثبت رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163364
آگهی اصلاحی در شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
پیرو آگهی شماره xxx/xxx۱/۹۲ـ ۲۱/۵/۹۲ به آگاهی می رساند: تاریخ صورت جلسات ۲۶ و ۲۹/۴/۹۲ صحیح می باشد و آقای محمد علی فتحی کوه بنه اصالتا عضو اصلی هیئت مدیره می باشد عبارت شرکت آتیه تکادو از متن آگهی حذف گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره (رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای جمهور بژگول یا آقای محمد علی فتحی کوه بنه) و با مهر شرکت معتبر است مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162262
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: متین همتی براتی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کانی ابزار کیهان بنمایندگی مهدی بهارخواه کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و جمهور بژگول کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تکادو بنمایندگی رضا اقبالی کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آتیه تکادو بنمایندگی محمد علی فتحی کوه بنه کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نایب رئیس یا آقای جمهور بژگول یا آقای محمد علی فتحی کوه بند) و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045409
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده_است: طبق تصویب هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای امین همتی براتی و یکی از اعضاء هیئت مدیره آقایان متین همتی براتی رئیس هیئت مدیره یا مهدی بهار خواه نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای جمهور بژگول عضو هیئت مدیره یا محمد علی فتحی کوه بنده عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ تکمیل شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975302
آگهی تاسیس شعبه شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ شعبه ای از شرکت فوق بنشانی تهران، خیابان دستگردی، خیابان فرید افشار، خیابان بانک شرقی پلاک ۲۶ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید و آقای متین همتی براتی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر شعبه انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953195
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: متین همتی براتی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کانی ابزار کیهان به نمایندگی مهدی بهار خواه کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی کد ملی xxxxxxxxx۲ کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و جمهور بژگول کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۵ و شرکت تکادو به نمایندگی رضا اقبالی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۵ و شرکت آتیه تکادو به نمایندگی محمد علی فتحی کوه بنه کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل (امین همتی براتی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946057
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: متین همتی براتی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کانی ابزار کیهان به نمایندگی مهدی بهار خواه کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی کد ملی xxxxxxxxx۲ کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و جمهور بژگول کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۵ و شرکت تکادو به نمایندگی رضا اقبالی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۵ و شرکت آتیه تکادو به نمایندگی محمد علی فتحی کوه بنه کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل (امین همتی براتی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716635
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عامشماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۹/۵/xxx۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: متین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهارخواه (بنمایندگی شرکت کانی ابزار کیهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵) به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و رضا اقبالی (بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و جمهور بژگول به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علی اسماعیلی (بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه بهبود ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و موسسه حسابرسی مالی ژرف بین نیکوروش شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222985
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۹/۵/xxx۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: متین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهارخواه (بنمایندگی شرکت کانی ابزار کیهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵) به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و رضا اقبالی (بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و جمهور بژگول به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علی اسماعیلی (بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه بهبود ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و موسسه حسابرسی مالی ژرف بین نیکوروش شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622307
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ متین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت رهنورد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهار خواه به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و جمهور بژگول به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و علی اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431428
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ متین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت رهنورد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهار‌خواه به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و جمهور بژگول به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و علی اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564023
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ امین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و متین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت رهنورد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهار خواه به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت فولاد سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808106
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ امین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و متین همتی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت رهنورد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهار‌خواه به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت فولاد سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11756946
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولید کاشی تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش بشناسه ملی رxxxxxxxxx۶۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11108761
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام ـ‌سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ اقای امین همتی براتی به عنوان نماینده شرکت آتیه تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ جایگزین آقای محمد کشانی و آقای متین همتی براتی به عنوان نماینده شرکت رهنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ جایگزین آقای علیرضا دژ پرور درخشان و آقای مهدی بهارخواه به عنوان نماینده شرکت فولاد سایا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ جایگزین آقای علی اسماعیلی برای بقیه مدت تصدی گردید. ۲ـ هیئت مدیره از بین خود علیرضا حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ را به سمت رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی به کدملیxxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا اقبالی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و متین همتی براتی به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۵ و مهدی بهارخواه به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۵ را به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل(آقای رضا اقبالی) و آقای امین همتی براتی و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221623
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای اصغر هشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و به جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11400718
آگهی تغییرات در شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت تکادو به نمایندگی آقای علیرضا حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت مرات پولاد به نمایندگی آقای رضا اقبالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت آینه تکادو به نمایندگی آقای محمد کشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت رهنورد به نمایندگی آقای علیرضا دژپرور درخشان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سایا به نمایندگی آقای علی اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه آذرین حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا حقیقی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد کشانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اقبالی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیر‌عامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۶/۵/xxx۷ هیئت مدیره مجددا به مدیر‌عامل تفویض گردید.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات