فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260289464 (فعال)
26
افراد
45
آگهی‌ها
7841
شماره ثبت
1369/12/28
تاریخ تأسیس

اشخاص فولاد مبارکه اصفهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در فولاد مبارکه اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14761569
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۹ مورخ ۶/۵/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان جامع و صورت گردش وجوه نقد به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸انتخاب گردید. روزنامه های دنیای اقتصاد ، صمت و تعادل به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲.شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹. شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵. شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671646
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx۵ مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ صادره از سازمان خصوصی سازی کلیه چکها ، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا نمایندگان آنها به تصویب هیات مدیره دارای اعتبار می‌باشد . همچنین هیات مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه و به پیشنهاد مدیرعامل ، حق امضای آقای حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت برای چک‌ها ، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات آور شرکت در غیاب مدیرعامل به آقای رضا یزدخواستی و در غیاب آقایان علی احمدیان ، بهمن عیاررضائی ، سید ضیاء ایمانی و محمود اکبری مزرعچه ( اعضای هیات مدیره ) به آقای طهمورث جوان بخت و در غیاب آقای طهمورث جوان بخت به آقای حمید مردانی بلداجی تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563427
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx مورخ ۱۹/۱/xxx۸ صادره از سازمان خصوصی سازی کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت فولاد مبارکه به حمیدرضا عظیمیان ( مدیرعامل ) شرکت به شرح زیر تفویض گردید : اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت ، در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ادعای جعل با انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها و تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14508886
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ ونامه شماره xxx۴۸ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۲ مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره xxxxxx/xxx xxx مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به اختیارات تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به xxxxxx میلیارد ریال ، هیات مدیره اقدامات لازم دراین خصوص را انجام وسرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ، ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : ماده ۵ اساسنامه ( اصلاحی ) : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال است ، که به xxxxxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451277
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۲ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ سازمان خصوصی سازی کلیه چک‌ها ، قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه حق امضای مدیرعامل برای چک‌ها و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت در غیاب مدیرعامل به آقای رضا یزدخواستی و حق امضای آقای علی احمدیان ، آقای بهمن عیاررضائی ، آقای سید ضیاء ایمانی و آقای محمود اکبری در غیاب ایشان به آقای امیرحسین نادری و در غیاب آقای امیرحسین نادری به آقای حمید مردانی بلداجی و با مهر شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436314
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد نامه شماره xxx۹۹ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی علی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی حمیدرضا عظیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی بهمن عیاررضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود اکبری مزرعچه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید ضیاء ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ( ۲۸/۰۴/xxx۸ ) انتخاب گردیدند . ضمنا تغییری در حق امضای مجاز شرکت ایجاد نگردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262845
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۶ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی بهمن عیاررضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمود اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی حمیدرضا عظیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود اکبری مزرعچه به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدضیا ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ (۲۸/۰۴/xxx۸) انتخاب گردیدند.کلیه چک ها، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها به تصویب هیئت مدیره.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: بندهای شش، هفت و هشت ماده ۳۷ اساسنامه و بند نه (۹) ماده ۳۷ اساسنامه غیر از اموال غیرمنقول و بندهای یازده و دوازده ماده ۳۷ اساسنامه و بند سیزده ماده ۳۷ اساسنامه به جز اموال غیر منقول ـ بندهای چهارده، شانزده و هفده ماده ۳۷ اساسنامه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156297
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد نامه شماره xxx۵۹ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547613
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۶ ونامه شماره xxx۱/۳۳ مورخ ۳/۵/xxx۶ سازمان خصوصی سازی: صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صمت به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502979
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۳/۴/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام سبحانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل، آقای محمود اسلامیان کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو اصلی، آقای بهمن عیار رضایی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو اصلی، آقای حمید مردانی بلداجی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۶ منصوب گردیدند. کلیه چک‌ها، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها به تصویب هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. همچنین بندهای زیر از بندهای مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه مربوطه به اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد: بند‌های شش، هفت و هشت ماده ۳۷ اساسنامه بند نه (۹) ماده ۳۷ اساسنامه غیراز اموال غیرمنقول بند‌های یازده و دوازده ماده ۳۷ اساسنامه بند سیزده ماده ۳۷ اساسنامه بجز اموال غیرمنقول بندهای چهارده، شانزده و هفده ماده ۳۷ اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367489
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۰/۴۱ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ صادره از دفتر نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی سازی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018292
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759924
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ با توجه به اختیارات تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۴ مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران و از محل سود انباشته وهمچنین واریز نقدی که طبق گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ و گواهی xxx۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ صادره از بانک ملی شعبه فولاد مبارکه تماما پرداخت گردید و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی اساسنامه: سرمایه شرکت به مبلغ هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال نقدی است که به xxxxxxxxx۰۰ سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده وتماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727561
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به جناب آقای دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تفویض گردید: «اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت، در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام و اخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعلحق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی و قطعی داوردرخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابلو دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.» ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727567
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیرسعد محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد و در سمت سایر اعضای هیات مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670177
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد مجوز شماره‌ی xxx xxxxxx/ xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار بدین وسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۷۵ ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478901
آگهی تغییرات شرکت فولاد مباركه اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چکها ـ قراردادها اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء آقای فرزاد ارزانی بیرگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و یکی از اعضاء و نیز در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء آقای امیر حسین نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و در غیاب امیر حسین نادری با امضاء آقای حمید مردانی بلداجی شماره ملی xxxxxxxxx۹ و با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367562
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه های دنیای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367565
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وآقای سید محمدرضا آیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حمید رضا عظیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای مهدی کرباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفراز اعضای هیات مدیره ویا نمایندگان انها به تصویب هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082212
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ به هیأت مدیره و با رعایت لایحه اصلاح قانون تجارت و نامه ی شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۳۶میلیارد ریال به xxx/۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته و واریز نقدی از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/۳۶ میلیارد ریال به xxx/۵۰ میلیارد ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال است که به xxx/xxx/xxx/۵۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده وتماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395646
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامحسن تقی نتاج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا آیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عظیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. ضمناً در حق امضای مجاز شرکت هیچ گونه تغییری صورت نپذیرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755949
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا آیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۴ انتخاب گردید. ضمنا درسمت سایر اعضای هیأت مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686195
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به ماده ۲ اساسنامه عبارات زیر اضافه گردید: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج و فرآوری سنگ آهن، دولومیت و تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله از آن پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686199
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهای مالی xxx۲ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس و حسابرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال xxx۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676557
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۱ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اشخاص ذیل به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
الف: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ سهامی عام.
ب: موسسه قرض الحسنه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبتی xxx۶۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹
ج: شرکت بتون مقاوم گیلان به شماره ثبتی xxx۹۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سهامی خاص
د: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان به شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ سهامی خاص
ه: شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون به شماره ثبتی xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ سهامی خاص
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606898
آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت نوین الکترود اردکان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۹/۰۵/۹۳ شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ در این اداره بثبت رسیده است و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱ ـ انجام فعالیتهای مجاز اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، صنعتی، معدنی و غیره معدنی و انجام پروژه های مرتبط با الکترود گرافیتی ۲ ـ سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی ۳ ـ احداث کارخانجات مرتبط با الکترود گرافیتی ۴ ـ انجام عملیات بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات کالا و مواد اولیه ۵ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید سهام ۶ ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۷ ـ کمک و مساعدت به مُوسسات فرهنگی و آموزشی ۸ ـ عملیات پیمانکاری تولید، تعمیرات، انتقال دانش فنی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: اردکان ـ خ شهید رجائی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی که کلا طبق گواهی xxx مورخ ۱۲/۰۵/۹۳ بانک انصار شعبه اردکان پرداخت گردیده است
۵ـ اولین مدیران شرکت: یک ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای فرشید اویسی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ دو ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای ابوالقاسم مختاری اردکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ سه ـ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای ماشاءالله سهراب نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ چهار ـ شرکت صنعتی معدنی چادرملو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴ با نمایندگی آقای محمود مصری نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۹ پنج ـ شرکت فولاد هرمزگان جنوب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای سیاوش مستشفی حبیب آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند از بین نامبردگان آقای فرشید اویسی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم مختاری اردکانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش مستشفی حبیب آبادی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر نامه ها ی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل: بشرح در اساسنامه و قانون تجارت
۷ـ بازرس اصلی و علی البدل: مُوسسه حسابرسی رایمند امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای روح اله گلمکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۸ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494201
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ مدیرعامل حق امضای خود را برای امضای چک تا مبلغ حداکثر یک میلیارد ریال در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی و تا سقف هفتاد میلیارد ریال صرفا جهت جابجایی بین حساب های شرکت به آقای فرزاد ارزانی تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1349493
آگهی افزایش سرمایه در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲/۱۱/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت فوق از مبلغ xxx/۲۵ میلیارد ریال بمبلغ xxx/۳۶ میلیارد ریال از محل سود انباشته بمبلغ xxx/۶ میلیارد ریال و از محل مطالبات سهامداران بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال و از محل واریز نقدی بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴۶ ریال و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ سی و شش هزار میلیارد ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx/۳۶ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. ضمنا مبلغ واریز نقدی بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ بانک ملی شعبه مجتمع فولاد مبارکه بحساب شرکت واریز گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۱/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275167
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردیده است: هیئت مدیره از بین خود محمد علی یزدان جو کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی xxxxxxxxx۶ و سرمایه گذاری استان یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی محسن پورسینا کد ملی xxxxxxxxx۴ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۴ انتخاب نمودند. ضمنا در حق امضاء مجاز شرکت و اختیارات مدیرعامل تغییر حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267758
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ ش. ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده:

۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

۲ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۳ـ اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می باشد:

الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: فولاد هرمزگان جنوب (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۶

ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن:

الف ـ موضوع اصلی

۱ ـ بهره برداری از کارخانه فولادسازی هرمزگان واقع در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بندرعباس، ۲ ـ انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

ب ـ موضوع فرعی

۳ ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود. ۴ـ کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی. ۵ ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند. ۶ ـ انجام هر گونه عملیات پیمانکاری، تولید، تعمیرات، آموزش و انتقال دانش فنی.

ج ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر بندرعباس به آدرس بندرعباس، کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید رجائی، شرکت فولاد هرمزگان جنوب و کدپستی xxxxxxxxx۹ است.

د ـ مدت شرکت: نامحدود

ه ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ (پانزده هزار میلیارد) ریال است که تماما پرداخت گردیده است.

ز ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

ح ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمد مسعود سمیعی نژاد نام پدر هادی شماره شناسنامه xxx کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مرتضی آقاجانی نام پدر قاسم شماره شناسنامه xxx۴ کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه (مهرجی) شماره ثبت xxx۵۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی حسین هاشمی تختی نژاد نام پدر احمد شماره شناسنامه ۲۱ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت فولاد متیل شماره ثبت xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی علی شریفی نام پدر محمد حسن شماره شناسنامه ۴۸ کد ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی علی اباذری سیوندی نام پدر حاج حسین شماره شناسنامه ۲۸ کد ملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره

ت ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

ی ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره باستناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرارگرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد. تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

ک ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ xxxxxxxxxxxx۹۹ ریال بعنوان جمع بدهیها به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ می باشد.

ل ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد

۴ ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245490
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴ و ۵/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمدعلی یزدان جو کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی بسمت مدیرعامل و غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ سرمایه گذاری استان یزد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنان بتصویب هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً بجز مدیرعامل سایر اعضای هیئت مدیره برای مواقع لزوم حق امضا خود را برای امضای چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضا قراردادها و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال به امیر حسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان به آقای حمید مردانی مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره ۵/۹/۹۲ میباشد.
۲ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051145
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ آقای بهمن مسعودی بعنوان مسعودی بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری استان یزد بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییر حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ تکمیل شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306670
آگهی اصلاحی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
پیرو آگهی شماره xxx۰۳ مورخ ۳/۶/xxx۰ ترازمالی سال xxx۹ شرکت صحیح و روزنامه انتخاب در مجمع فقط اطلاعات می‌باشد که در آگهی قید شده بشرح فوق اصلاح می‌گردد مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801029
آگهی تعیین حق امضا در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/xxx۰ اعضای هیئت مدیره (محمد علی یزدان جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره ـ هوشنگ عمرانی به کد ملیxxxxxxxxx۴ و کد پستیxxxxxxxxx۷ و محمد رجائی به کد ملیxxxxxxxxx۹ و کد پستیxxxxxxxxx۷ و غلامحسن تقی نتاج به کد ملیxxxxxxxxx۱ و کد پستیxxxxxxxxx۷ اعضای هیئت مدیره )حق امضاء خود را در مواقع لزوم برای امضاء چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضاء قراردادها و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال را به آقای امیرحسین نادری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کد پستی xxxxxxxxx۳ معاون اقتصادی و مالی و در غیاب ایشان به آقای حمید مردانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۴ مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/xxx۰ تکمیل گردید .

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11634884
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۲۲/۵/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ محمد مسعود سمیعی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل محمد علی یزدان‌جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسن تقی نتاج به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و محمد رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی کانونهای شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت یزد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و هوشنگ عمرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی کانونهای شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت کرمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات بند ۱ـ۲ـ (بجز آئین‌نامه معاملات و فروش و مالی)‌ـ ۴ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۹ (غیر از اموال غیر منقول)‌ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۳ (بجز اموال غیر منقول)‌ـ ۱۴ـ ۱۶ـ ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۲۲/۵/xxx۰ به مدیر‌عامل تفویض شد.

۲ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد.

۳ـ ماده ۴ اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: مرکز اصلی شرکت در اصفهان میدان آزادی، خیابان سعادت‌آباد کدپستی xxxxxxxxx۷ و محل کارخانه اصفهان کیلومتر ۷۵ جنوب غربی میدان آزادی خیابان سعادت‌آباد کدپستی xxxxxxxxx۷ و محل کارخانه اصفهان، کیلومتر ۷۵ جنوب غربی جاده مبارکه، صندوق پستی xxxxxx۶۱ می‌باشد.. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862060
آگهی افزایش سرمایه در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی‌عام، ثبت‌شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ و هیأت‌مدیره مورخ ۸/۴/xxx۰ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده، سود انباشته و واریز نقدی از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx/۲۵ سهم با نام عادی یکهزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11637000
آگهی تغییرات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ آقای صفر‌علی براتی بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به جای آقای حکم اله بابایی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11346942
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۹ که در تاریخ ۶/۹/xxx۹ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

هیئت مدیره شرکت به جز مدیر‌عامل برای مواقع لزوم حق امضاء خود را برای امضای چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضای قراردادها و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال به آقای امیر حسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان به آقای حمید مردانی مدیر‌امور مالی شرکت تفویض نمودند؛ امضا ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383038
آگهی تغییرات در هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/xxx۹ تغییرات زیر در هیئت مدیره شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به نمایندگی شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ۲ آقایان محمد مسعود سمیعی نژاد بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، حکم اله بابایی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد رجایی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره، غلامحسین حسینی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و محمد علی یزدان جو بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنها بتصویب هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیر عامل مشابه مدیر عامل قبل و بر طبق صورتجلسه مورخ ۸/۱۰/xxx۸ هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/xxx۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11302833
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سید حسین عرب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11632887
آگهی تغییرحق امضاء در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام،ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۱/۸۹ سایر اعضا هیات مدیره حق امضاء خود را به آقای امیرحسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان با امضاء آقای حمید مردانی مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130868
آگهی تغییرات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱) هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای موقع لزوم حق امضاء خود را برای امضای چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضای قرارداد و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال بشرح ذیل تفویض نمودند: ۱ـ آقای محمد رجایی مدیرعامل شرکت حق امضاء خود را به آقای مهندس مصطفی فیروز بخت معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت و در غیاب ایشان آقای محمد هلاکوهی معاون امور خرید شرکت تفویض نمود. ۲ـ سایر اعضاء هیئت مدیره شرکت حق امضاء خود را به آقای امیر حسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان به آقای جواد محمدی زاده مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند، بدیهی است مسئولیت امضاء کنندگان بصورت تضامنی خواهد بود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742972
آگهی تغییرات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۸۸ و ۸/۱۰/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با نمایندگی آقای سید محمدرضا نجم السادات و شرکت پارس سوئیچ بنمایندگی آقای محمد رجائی سهام عدالت با نمایندگی آقای غلامحسین حسینی بابوکانی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بنمایندگی آقای محمدعلی یزدان جو و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با نمایندگی آقای حکم اله بابائی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای سید محمدرضا نجم السادات را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حکم اله بابائی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رجائی (عضو هیئت مدیره) را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنها بتصویب هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح موارد مذکور در صورت جلسه مورخ ۸/۱۰/۸۸ هیئت مدیره می‌باشد. ضمناً آقای مسعود عزیزالهی خارج از اعضاء بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۸ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975863
آگهی تصویب ترازنامه و تغییرات دیگر در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۱۸/۳/۸۸ ۴/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سید حسین عربزاده به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. آقای حکم اله بابایی به عنوان نماینده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به جای آقای محمد بیات به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل آقای محمد رجایی و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مصطفی فیروزبخت معاون نیروی انسانی و یا آقای محمد هلاکویی معاون امور خرید به جای ایشان و در غیاب یکی از اعضای هیئت مدیره با امضای آقای حمید احمدی دارانی معاون اقتصادی مالی و یا آقای جواد محمدی زاده مدیر مالی و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً این تفویض تا مبلغ یکصد میلیارد ریال می‌باشد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11284040
آگهی تغییرات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۷/۵ و ۱۷/۹/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای محمد بیات بنمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، آقای سید محمد رضا نجم السادات بنمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران، آقای محمد رجائی بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، آقای محمد علی نجفی بنمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت و آقای محمد علی یزدان جو بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای سید محمد رضا نجم السادات را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رجائی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء دوم آقای مصطفی فیروز بخت معاون نیروی انسانی و یا آقای حمید احمد دارانی معاون اقتصادی و مالی و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل براساس موارد مذکور در صورت جلسه مورخ ۱۷/۹/۸۷ هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۷ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات