تکادو

شرکت تکادو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260289240 (فعال)
25
افراد
39
آگهی‌ها
7818
شماره ثبت
1369/12/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14798828
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، شرکت ایران کشتی بحر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت آزمون احیاء سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و سرمایه گذاری آتیه تکادو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14757990
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ و به استناد نامه شماره ۳۳ xxxxxx , xxx مورخ ۱۹/۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل آورده نقدی به میزان xxxxxxxxxxxx ریال ، مطالبات حال شده سهامداران به میزان xxxxxxxxxxxx ریال و سود انباشته به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت . ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال ( هفتصد و نود و هفت میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال ) منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شد . مبلغ واریزی طی گواهی بانک کشاورزی شعبه دانشجو کد xxx۸ اصفهان خیابان هزار جریب اصفهان به شماره گواهی xxx۵۵/xxx۸/۸۳ پرداخت گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550170
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شعبه در تهران به نشانی تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوی ساعی ۲ طبقه منفی ۱ پلاک ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204698
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی ، مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662213
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی صفوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قائم سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود شهشهانی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷) به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد دادوند به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصرعلی بابایی رنانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۲۶/۶/xxx۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء اوراق تعهدآور شرکت با امضاء آقای احمد دادوند (مدیرعامل) و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و در غیاب ایشان با امضاء ثابت آقای محمود شهشهانی پور و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618601
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. شرکتهای مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴)، مهندسی قائم سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶)، آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷) و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564907
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ نشانی شعبه شرکت به تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - کوی ساعی ۲ - پلاک ۳۱ - طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015030
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652085
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی صفوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.، آقای احمد دادوند به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) به عنوان عضو هیئت مدیره.، آقای محمود شهشهانی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷) به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای ناصرعلی بابایی رنانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد دادوند به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۸/۷/xxx۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای احمد دادوند و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای محمود شهشهانی پور عضو هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۲۶/۶/xxx۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330942
آگهی تغییرات شرکت تكادو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴و نامه ی شماره ی xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۵/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بدین وسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال صادر می گرددتا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430257
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی صفوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.، آقای احمد دادوند به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) به عنوان عضو هیئت مدیره.، آقای محمود شهشهانی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷) به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای ناصرعلی بابایی رنانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۲۶/۶/xxx۰ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء اوراق تعهدآور شرکت با امضاء آقای ناصر علی بابایی رنانی (مدیر عامل) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و در غیاب ایشان با امضاء ثابت آقای محمود شهشهانی پور و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403721
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴)، مهندسی قائم سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶)، آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷)و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368914
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxxxxx, xxx مورخ ۱۴/۶/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱/xxx۴در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات قانونی و مقرر در اساسنامه، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و از محل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxx۸۰ ریال و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۲۰ ریال طی گواهی شماره ی xxx مورخ ۱۰/۶/xxx۴ بانک کشاورزی شعبه دانشجوی اصفهان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغxxxxxxxxxxxxریال معادل سیصد و نود و هشت میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال است که به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم می گردد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605166
آگهی تغییرات شرکت تکادو سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۸۱۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) xxxxxxxxx۸۰بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. منصور آذری رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061417
آگهی تبدیل شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.و جایگزین اساسنامه قبلی شد.اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد:نام و شمارۀ ثبت شرکت:شرکت مرآت پولاد (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀxxx۹۲.موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت، به شرح زیر می باشد:الف ـ موضوع اصلی •طراحی، مهندسی، برنامه ریزی، نظارت، ساخت قطعات، تأسیسات، تجهیزات مکانیکی، ساخت کارخانجات و خطوط اولیه صنایع و معادن کشور به صورت کلید در دست EPCF و PC و EPC و BOT به تنهایی و همچنین به صورت کنسرسیوم های صنعتی، تجاری، مالی •ساخت اسکلت فلزی، آهنگری، تراشکاری، مدلسازی، ریخته گری، عملیات حرارتی، ماشین کاری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات صنعتی خطوط تولید صنایع و معادن کشور•انجام خدمات مهندسی، تعمیرات مستمر و اساسی واحدهای صنعتی و معدنی• استفاده از پتانسیل فنی و مهندسی شرکت های خارجی و کارشناسان بین المللی صنایع و معادن به صورت همکاری مشترک در ارتقاء تکنولوژی و مدیریت مهندسی صنایع و معادن در داخل کشور•تهیه و تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات صنعتی و معدنی به خصوص در رابطه با صنعت فولاد از داخل و خارج کشور در جهت اجرای پروژه های مربوطه•بازرسی فنی مواد اولیه قطعات و تجهیزات و تکنولوژی صنایع و معادن بخصوص در داخل و خارج از کشور•واردات و صادرات انواع مواد، مت ریال فلزی و غیرفلزی مرتبط با موضوع شرکت و همچنین تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مهندسی مورد نیاز صنایع و معادن•طراحی، مهندسی و ساخت قطعات سنگین فلزی مورد نیاز صنایع به طور عام.ب ـ موضوع فرعی •نصب و راه اندازی، خدمات و تعمیر و نگهداری و تکنولوژی و بهره برداری از صنایع و معادن کشور•انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در جهت رشد و ارتقاء صنایع و معادن کشور از جمله صنایع فولاد •سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و ایجاد شرکتهای جدید•انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده مفید و نافع باشد•ساخت انواع مدلهای قطعات صنعتی•طراحی، مهندسی و ساخت کارخانجات صنعتی به طور عام•انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه.مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:اصفهان ـ خیابان هزار جریب ـ خیابان آزادی ـ ساختمان ۸۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت فاقد شعبه می باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود.سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده:سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال است.که تماما پرداخت شده است.سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:شرکت تکادو به شماره ثبتxxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمود شهشهانی پور فرزند کریم به شناسنامه xxx به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت آتیه تکادو به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی سید حسین بدری فرزند محمد به شناسنامه xxx۹ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت زغالسنگ نگین طبس به شماره ثبت xxxxxxبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی بهزاد حقیقی فرزند غلامحسن به شناسنامه ۴۱ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت فرآوری پروده طبس به شماره ثبتxxx۷۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی حسین حسن پور مقدم فرزند اکبر به شناسنامه xxx به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت سایا به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی سیدحسن موسوی فرزند مصطفی به شناسنامه xxx به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل.شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، طبق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.اعلامیه خرید سهام.گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام.اصل ورقه سهام.تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.طبق ماده ۲۳ اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.طبق ماده ۵۲ اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:مجموع بدهی های کوتاه مدت به مبلغ xxx,xxx میلیون ریال.مجموع بدهی های بلند مدت به مبلغ xxx/۲ میلیون ریال. مجموع بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال xxx۷ به مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال. طبق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. ضمنا اساسنامه شرکت ودو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ و ۲۹/۱۲/xxx۱ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در اداره ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629193
آگهی تغییرات شرکت تکادو سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماده xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) xxxxxxxxx۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339849
آگهی تصمیمات در هیئت مدیره شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۷۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ جمشید پناهی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی حمیدرضا عدمیان کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود عجمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی بهادر شمس کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی سبحان اسکینی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. در امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187215
آگهی تغییرات در شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۰۸۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ: ۰۶/۰۷/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ سید قباد مرتضوی فارسانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تکادو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ سید جمال مرتضوی فارسانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مجتمع ترابری رهنورد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ جعفر قاسم زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات تفویضی در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۸ مجدداً به مدیرعامل تفویض می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169162
آگهی تصمیمات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/ و ۱۸/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی سید مصطفی صفوی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت قائم سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی علیرضا حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی احمد دادوند کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آزمون احیاء شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی محمود شهشهانی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی ناصر علی بابایی رنانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و ناصر علی بابایی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای محمود شهشهانی پور عضو هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۰ می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156116
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۲۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید.
۲ ـ شرکت تکادو (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ اصفهان با نمایندگی آقای ناصر علی بابائی رنانی بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مرآت پولاد (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ اصفهان با نمایندگی آقای علی عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ اصفهان با نمایندگی آقای بهزاد حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) شماره ثبت xxx۷۰ شناسه ملی xxxxxxxxxxxx اصفهان با نمایندگی آقای پرویز اخوان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ اصفهان با نمایندگی آقای مهدی بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
۳ ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره ثبت xxx۷۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ تهران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شماره ثبت xxx۱۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۵ ـ شعبه شرکت در اصفهان به آدرس جدید اصفهان ـ خ هزاره جریب ـ خ آزادی ـ ساختمان سایا طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت آقای بهزاد حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979187
آگهی تغییرات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: اساسنامه جدید شرکت ارائه شده توسط بورس مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758958
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تکادوسهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۷/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11987980
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۷/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736494
آگهی تصمیماتشرکت رهشاد سپاهان سهامی عامشماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱ و ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712353
آگهی تصمیمات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ که در تاریخ ۱/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۷ ماده ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815808
آگهی تصمیمات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ که در تاریخ ۱/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۷ ماده ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 446730

آگهی تصمیمات در شرکت صنایع عایق سپاهان سهامی خاص بشماره xxx۳۹ و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۷۴
برابر صورت جلسه مجمع هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی بهزاد حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تارابگین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی کورش امینایی باغبادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۳/۹۲ انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۷ مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9855557
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع عایق سپاهان سهامی خاص بشماره ۲۰۹۳۹ و شناسنامه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۹۷۴
برابر صورت جلسه مجمع هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی بهزاد حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تارابگین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی کورش امینایی باغبادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۳/۹۲ انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۷ مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617082
آگهی تصمیمات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۲۲/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ سید مصطفی صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مجتمع صنایع و معدن احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر علی بابایی رنانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و احمد دادوند به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و محمود شهشهانی پور به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای محمود شهشهانی پور عضو هیئت مدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری و اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۶/۶/۹۰ هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیا اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات‌ـ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10564212
آگهی تغییر محل شعبه شرکت تکادو، سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۹ شعبه شرکت در تهران به خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، شماره xxx۷، طبقه اول، پ ۳۱ انتقال یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073723
آگهی تغییرات در شرکت تکادو سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۸/۸۹ آقای علیرضا حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به جای آقای علی خیرالهی نماینده شرکت مهندسی قائم سپاهان به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ضمناً در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۸۹تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11855632
آگهی تغییرات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۷/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۳/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران و حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11899501
آگهی افزایش سرمایه شرکت تکادو سهامی عام بشماره ثبت ۷۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۸ که در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل اندوخته سرمایه افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن ممتاز می باشد و امتیاز سهم ممتاز حق رای دو برابر در مجامع عادی و فوق‌العاده است و تمامی سرمایه پرداخت شده است؛‌ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095710
آگهی تغییرات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۸ که در تاریخ ۳/۷/xxx۹ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده_است: تبصره ماده ۶ اساسنامه مربوط به سهام ممتاز و امتیازات آن حذف گردید و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۶ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی یک هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838794
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی مرات پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/xxx۹ و ۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمود شهشهانی پور بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و حسین بدری بنمایندگی آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و سید حسن موسوی بنمایندگی سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود شهشهانی پور را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن موسوی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۴/۸۷ هیئت مدیره و در سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجدداً به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال ۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889368
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۷/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی میتن خردمند و آقای مجید رضازاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۹/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10150650
آگهی تغییرات در شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۰/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱ شرکت‌های مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به نمایندگی آقای سیدمصطفی صفوی ایران کشتی بحر به نمایندگی آقای اکبر ترکان و سرمایه گذاری آتیه تکادو به نمایندگی آقای احمد دادوند و شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور و شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی آقای علی خیرالهی به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای سیدمصطفی صفوی را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اکبر ترکان را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای محمود شهشهانی پور و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات هیات مدیره براساس صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۲/۸۸ به مدیرعامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۹/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11538593
آگهی تغییرات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بنمایندگی آقای سید مصطفی صفوی بسمت رئیس و شرکت ایران کشتی بحر بنمایندگی آقای اکبر ترکان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان بنمایندگی آقای محمود شهشهانی پور و شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو بنمایندگی آقای حبیب اله خدام و شرکت مهندسی قائم سپاهان بنمایندگی آقای علی خیرالهی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء ثابت یکی از آقایان اکبر ترکان یا حبیب اله خدام بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۸۸ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11914885
آگهی تغییرات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۸۸ آقای اکبر ترکان خارج از اعضا به سمت مدیرعامل شرکت و آقای سید مصطفی صوفی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صفر علی براتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مهدی تاج و حبیب‌اله خدام و محمود شهشهانی پور به ست اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات