تولیدی برنا باطری

شرکت تولیدی برنا باطری (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260283970 (فعال)
14
افراد
23
آگهی‌ها
7290
شماره ثبت
1369/4/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14599646
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، اصغر صفاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، عباس سیدمقیم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل ، علیرضا فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید تقوی رکن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۸ ) انتخاب شدند . کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضای دو نفر ا ز اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14599650
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ ، عباس سیدمقیم به کدملی xxxxxxxxx۳ ، اصغر صفاپور به کدملی xxxxxxxxx۹ ، علی رضا فروغی به کدملی xxxxxxxxx۷ ، سعید تقوی رکن آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و صدف صرامی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۸ ) انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544206
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی ، آقای سیامک خلیلی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . تراز مالی سال ۹۶ به تصویب رسید . روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698619
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲، آقای عباس سید مقیم به کدملی xxxxxxxxx۳، آقای اصغر صفاپور به کدملی xxxxxxxxx۹، خانم مهری ملک پور تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی رضا فروغی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم صدف صرامی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام ثبت xxx۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس و حسابرس مستقل اصلی، آقای سیامک خلیلی سامانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698625
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ آقای مسعود صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباس سید مقیم به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای اصغر صفاپور به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مهری ملک پور تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی رضا فروغی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698630
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بخش مرکزی شهر اصفهان سیتی سنتر، پل شهید دستجردی جاده اصفهان شیراز، ساختمان سیتی سنتر، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424979
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام ثبت xxx۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس و حسابرس مستقل اصلی، آقای سیامک خلیلی سامانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود صرامی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر صفاپور با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس سیدمقیم با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ومدیرعامل خانم مهری ملک پور تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی رضا فروغی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا وبا مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731339
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ تصویب شد. آقای مسعود صرامی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس سیدمقیم کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای اصغر صفاپور کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم مهری ملک پور تهرانی xxxxxxxxx۰ و آقای علی رضا فروغی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی و خانم صدف صرامی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبود ارقام ثبت xxx۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس وحسابرس مستقل اصلی وآقای سیامک خلیلی سامانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300166
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس وآقای پژمان معتمدیان دهکردی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232972
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ مسعود صرامی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفاپور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس سید مقیم کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و غلامحسین حاتمی کد ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا فروغی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهری ملک پور تهرانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و پژمان معتمدیان دهکردی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۰۸/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880328
آگهی انتخاب بازرسان شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۷/۹۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009789
گهی انتخاب بازرسان شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۷/۹۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598326
آگهی افزایش سرمایه در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716388
آگهی افزایش سرمایه در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613165
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ موضوع شرکت ماده سه اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: تولید انواع باتری و انجام واردات و صادرات کالا و مواد و ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون های تست باتری. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11515425
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ موضوع شرکت ماده سه اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: تولید انواع باتری و انجام واردات و صادرات کالا و مواد و ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون‌های تست باتری. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037921
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مسعود صرامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفاپور به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس سید مقیم به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و غلامحسین حاتمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علیرضا فروغی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و مهری ملک پور تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سحر صرامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و علیرضا جعفری نسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد و اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۸/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11626678
آگهی اصلاحی در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۸/ث مورخ ۶/۵/۹۰ به آگاهی می‌رساند نوع شرکت در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده و صحیح آن سهامی عام می‌باشد. مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960037
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی خاص ، ثبت شده به شماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ـ مسعود صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفاپور به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس سیدمقیم به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وسعید کیانپور به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و علیرضا فروغی به کدملیxxxxxxxxx و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهری ملک‌پور تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و غلامحسین حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ و علیرضا جعفری نسب به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء‌اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367044
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی برنا باتری سهامی‌عام، ثبت شده به شماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۸۹ تراز و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان ترازنامه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علیرضا جعفری نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804992
آگهی اصلاحی در شرکت تولیدی برنا باتری سهامی عام، ثبت شده بشماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
پیرو آگهی تغییرات شماره‌ی xxx۴ ـ ۳۱/۴/۸۸ در بند ۱ آگهی نام عضو هیات مدیره آقای سعید کانپور قید شده که اشتباه و صحیح آن آقای سعید کیانپور می باشد. مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح میگردد.

رئیس اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری‌اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961854
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی برنا باتری سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان مسعود صرامی، عباس سید مقیم، اصغر صفاپور، سعید کانپور، علی رضا فروغی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، خانم مهری ملک پور تهرانی، آقای غلامحسین حاتمی بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای علیرضا جعفری نسب بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود صرامی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اصغر صفاپور را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس سید مقیم را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ صورت‌های مالی سال ۸۷ بتصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات