پترو شیمی اصفهان

شرکت پترو شیمی اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260279928 (فعال)
14
افراد
23
آگهی‌ها
6882
شماره ثبت
1368/9/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13914921
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی نسل فردا به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی تعیین گردید شرکت‌های صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹، شرکت فرو گاز اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸، شرکت فولاد ماهان سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت خدمات مدیریت و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584025
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: اجرای کلیه قوانین و مقررات صنعت نفت در موارد و زمینه‌های مختلف پرسنلی از جمله مقررات مربوط به انتصابات، ترفیعات و تعدیلات بازنشستگی، حقوق و مزایا. تصویب آئین نامه داخلی شرکت که بار مالی بالاتر از اختیارات مدیرعامل ایجاد ننماید. پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به موقع آن به هیات مدیره جهت تصویب. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و صورتهای مالی ۶ ماهه. تهیه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس اوراق بهادار و ارائه بهنگام آن. ارائه پیشنهاد و تهیه و تدوین ساختار نیروی انسانی، ساختار مالی و بودجه بندی، برنامه زمان بندی و پیگیری تامین منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت و طرح‌های توسعه‌ای و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب دانش فنی و مجری طرح در چارچوب اساسنامه و اختیارات مالی مدیرعامل و مصوبات هیات مدیره. مصالحه و توافق در خصوص وصول مطالبات معوقه شرکت و پرداخت دیون با رعایت صرفه و صلاح شرکت. مصالحه، سازش و انجام هرگونه اقدام مقتضی در دفاع از کلیه دعاوی حقوقی و کیفری له وعلیه شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440651
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081949
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدعلی ارندی فروشانی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت فروگاز اصفهان جانشین آقای حمید ستوده فر به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر ترکان نائب رئیس هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۶ انتخاب گردیدند. در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییر حاصل نگردید. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد، اوراق مالی، تعهدآور، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در خصوص برداشت از حسابهای بانکی شرکت، چکهای صادره تا سقف دو میلیارد ریال با دو امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره) و رئیس یا مدیر مالی شرکت و مازاد بر دو میلیارد ریال با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه، عضو موظف هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء معاون مجتمع خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537900
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرسی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537904
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹، شرکت فروگاز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸، شرکت فولاد ماهان سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای اصلی و شرکت تجارت آذین نقش جهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537907
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهروز ریخته گران اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا سهامی خاص به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حمید ستوده فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فروگاز به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فولاد ماهان سپاهان و آقای صفر علی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، تعهدآور، چکها، سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضای رئیس مجتمع خواهد بود. ـ برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف دو میلیارد ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره) و رئیس امور مالی شرکت و مازاد بر دو میلیارد ریال با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت همراه با مهر شرکت مجاز خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752460
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام به شماره‌ثبت ۶۸۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در هیات مدیره شرکت، اعضا هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند: آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمید ستوده فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آقای سید عبدالجلیل رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیات مدیره وآقای علی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۲۶/۸/۹۴ انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق مالی، تعهدآور، چکها، سفته ها وبروات وسایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره ودرغیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره ویک نفر از اعضا هیات مدیره وبا مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضا مدیرعامل ودرغیاب مشارالیه با امضا رئیس خواهد بود. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تاسقف دو میلیارد ریال با دو امضا مشترک مدیرعامل (درغیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره) ورئیس امور مالی شرکت، ومازاد بردو میلیاردریال با دو امضا مدیرعامل ورئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت همراه با مهر شرکت مجاز خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700183
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ۱صورتهای مالی وترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ـ ۲سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس وبازرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ـ ۳روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700189
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید. ماده۲ ـ موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوعات اصلی ـ احداث، راه اندازی وبهره برداری کارخانجات به منظور تولید، بازاریابی وفروش وصدور انواع محصولات پتروشیمی مانندبنزن، تولوئن، پارازایلین، ارتوزایلین، مخلوط زایلین ومحصولات مربوطه ومشتقات آنها وسایر فرآورده های صنعتی، شیمیائی، پتروشیمیائی، ارائه خدمات آزمایشگاهی وانجام کلیه عملیات و فعالیتهای مجاز فنی، مهندسی وبازرگانی، خدماتی، مالی اعتباری درارتباط با موضوع شرکت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282465
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹ و ۲۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی اسداله رستگار پور کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد ماهان سپاهان به نمایندگی محسن پور سینا کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیده ستوده فر کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امامی کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل که بصورت کتبی به ایشان ابلاغ می شود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124073
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت خودرو سازی ماهور اسپادانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت فولاد ماهان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت تجارت آذین نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و فیروز صفه سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056506
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید آقای محمد هاشم زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری بجای آقای رحمت اله علیرحیمی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028322
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
باستناد نامه شماره‌ی xxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۱/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۱/۹۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758795
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهانسهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ آقای محسن علیانی عضو هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به جای آقای محمد ابراهیم یاوری برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و قراردادها بامضای مدیرعامل و در غیاب وی بامضای رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای موظف هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی شرکت (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یا هریک از اعضای هیئت مدیره) مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مجاز خواهد بود. امضای ذیل ثبت از تاریخ ۱۶/۷/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717925
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ آقای محسن علیانی عضو هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به جای آقای محمد ابراهیم یاوری برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و قراردادها بامضای مدیرعامل و در غیاب وی بامضای رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای موظف هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی شرکت (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یا هریک از اعضای هیئت مدیره) مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مجاز خواهد بود. امضای ذیل ثبت از تاریخ ۱۶/۷/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694122
آگهی تغییر حق امضاء در شرکت پتروشیمی اصفهانسهامی عام، شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/xxx۱ کلیه اسناد اوراق مالی و تعهدآور، سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضاء موظف هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است برداشت از حساب های بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی شکرت (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره) مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مهر شرکت معتبر است آقای محمد ابراهیم یاوری نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل و آقای رحمت اله علیرحیمی به نمایندگی صندوق بازنشستگی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668779
آگهی تغییر حق امضاء در شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام، شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/xxx۱ کلیه اسناد اوراق مالی و تعهدآور، سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضاء موظف هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است برداشت از حساب‌های بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی شکرت (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره) مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مهر شرکت معتبر است آقای محمد ابراهیم یاوری نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل و آقای رحمت اله علیرحیمی به نمایندگی صندوق بازنشستگی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11374832
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا بشماره ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی بهروز ریخته گران اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ وکدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فیروز صفه سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی ابراهیم استکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیسه هیئت مدیره و شرکت فولاد ماهان سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محسن علیانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت تجارت آذین نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آیت‌اله جوشن به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کشوری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مرتضی خالقی فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضاء موظف هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است برداشت از حسابهای بانکی شرکت در هر مورد تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضاء مشترک مدیرعامل و در غیاب (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره) و رئیس امور مالی شرکت مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مجاز خواهد بود. ۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه مجریان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. ۳ـ پیرو آگهی شماره xxx۰/ث مورخ ۲۸/۵/xxx۸ به اشتباه روزنامه‌های شرکت اطلاعات و دنیای اقتصاد درج شده که صحیح آن اطلاعات یا دنیای اقتصاد می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081702
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده_است: آقای بهروز ریخته گران اصفهانی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم استکی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن علیانی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سلیمان فهیمی بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا سروش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی خالقی فر بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضاء مشترک مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد_بود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387039
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام بشماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی بسمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره و یا یکی از سهامداران یا نمایندگان آنها که در مجمع حاضر می‌باشند و با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند خواهد_بود. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی خواهد_شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11619445
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ آقایان سید عباس حسینی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی مستاجران بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای منصور معظمی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سلیمان فهیمی بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا سروش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضای مشترک مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت) و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و حدود اختیارات وی براساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت خواهد بود، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11677467
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱) شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین و صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲) روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۳) صورتهای مالی سال xxx۷ به تصویب رسید.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۵/xxx۸تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات