دارو سازی فارابی

شرکت دارو سازی فارابی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260279270 (فعال)
13
افراد
21
آگهی‌ها
6816
شماره ثبت
1368/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14192707
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند شرکت پارس دارو (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴ و شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۸ وشرکت داروپخش (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۶ و شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192725
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر شکری (به شماره کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی شرکت پارس دارو (به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) بعنوان رئیس هیئت مدیره،و دکتر محمد نادری علیزاده (به شماره کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین (به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳)به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا جعفری نسب (به شماره کدملی xxxxxxxxx۷)به نمایندگی شرکت داروپخش (به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) به عنوان منشی هیئت مدیره وولی اله حاجی هاشمی (به شماره کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) و علیرضا خسروانی (به شماره کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا مدت انتخاب منشی یکسال تعیین گردید.چک، سفته و اسناد تعهدآور با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. -سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح مصوبه مورخ ۱۹/۲/xxx۴ هیئت مدیره می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077100
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جعفری نسب (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از طرف شرکت داروپخش (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و به سمت منشی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۷) انتخاب گردیدند. سایر تصمیمات متخذه طی صورتجلسه مورخ ۸/۱۰/۹۵ هیئت مدیره شرکت همچنان به قوت خود باقی است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058884
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نادری علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۷) انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مصوبه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/xxx۶ می‌باشد. در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529696
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. * روز نامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. * صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476013
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۹۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۱/۳/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به گواهی شماره ۴۲/xxx۰/۵۳ مورخ ۳۰/۲/۹۶ بانک تجارت شعبه چهارراه نظر مبنی بر واریز جمعا مبلغ xxxxxxxxx ریال و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران، سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (چهارصد میلیارد ریال) نقدی است که به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451830
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین بدخشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۷/۰۳/xxx۷) انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح مصوبه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ (ضمیمه صورتجلسه) می‌باشد. در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279941
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت پارس دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت دارو پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279951
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین صادقیان رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پارس دارو سهامی عام به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به سمت مدیرعامل، آقای هادی دریس محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داروپخش سهامی عام به سمت منشی هیئت مدیره، آقای ولی اله حاجی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین سهامی عام و آقای علیرضا خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدت انتخاب منشی یک سال تعیین گردید. کلیه چک‌ها، سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح مصوبه مورخ ۱۹/۲/xxx۴ هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406592
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي فارابي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی وحسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187287
آگهی تغییرات شرکت‌دارو‌سازی فارابی سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابوالفضل اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یکتادوست حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۲/۳/۹۵) انتخاب گردیدند و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. ـ چک، سفته و اسناد تعهدآور با امضای دو عضو هیئت مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و نیز امضای آقای علیرضا تحسیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مصوبه مورخ ۱۹/۲/۹۴ هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187289
آگهی تغییرات شرکت‌دارو‌سازی فارابی سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح تصویب گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تنظیم ایین نامه های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری، بازرگانی و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ـ استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت براساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هیئت مدیره و همچنین تنبیه، ترفیع و تشویق آنان. ـ تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت به جزء اعضاء هیئت مدیره و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه. ـ پرداخت هزینه های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه ای. ـ تنظیم پیش بینی بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای براساس تعهدات تولیدی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمناً هرگونه افزایش در بودجه های تصویبی تا سقف ۱۵% مجاز است و بیش از آن بایستی همراه با گزارش توجیهی آن به تصویب هیئت مدیره برسد. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی معتبر ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. ـ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. ـ انعقاد هر نوع قرارداد جهت تداوم فعالیت شرکت در قالب ایین نامه معاملات شرکت. ـ هرنوع اصلاح و یا تغییر در قراردادهای منعقده که انجام آن ضروری باشد تا حد ۳۰% مبلغ قرارداد. ـ خرید مواد اولیه و بسته بندی محصولات شرکت، مصالح ساختمانی، تأسیساتی، ماشین آلات، لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی، ملزومات اداری، خرید خدمات و تأمین سایر مایحتاج شرکت در قالب بودجه های مصوب. ـ پیشنهاد تخصیص اعتبار و یا وام از بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی طرح های مصوب و نیز تعیین برنامه تولید محصولات شرکت. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده و وکیل و مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر. ـ اقامه دعوی هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی و یا مصالحه با حفظ صرفه و صلاح شرکت. ـ تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. ـ مبادله امانی مواد اولیه و جانبی و بسته بندی و سایر مصالح ساختمانی و تأسیساتی با سایر شرکتها.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746738
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت پارس دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت دارو پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746740
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلامحسین صادقیان رنانی به نمایندگی شرکت پارس دارو سهامی عام به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا تحسیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذارس صبا تامین سهامی عام به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شمس بیدهندی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین سهامی عام و علیرضا خسروانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام و آقای هادی دریس محمودی به نمایندگی شرکت دارو پخش سهامی عام به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. در ضمن هادی دریس محمودی به سمت منشی هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردید. ـ چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و نیز امضای آقای عبدالعلی رجایی بروجنی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح مصوبه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389650
آگهی تغییرات شرکت داروسازی فارابی سهامی عام شماره ثبت ۶۸۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ سرمایه شرکت از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115302
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده به شماره۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی به کدملیxxxxxxxxx۳۲ و موسسه حسابرسی متین خردمند به کدملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب به سمت بازسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۸/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656686
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۸و۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان غلامحسین صادقیان رنانی به نمایندگی شرکت پارس دارو xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا تحسیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی دریس محمودی به نمایندگی شرکت دارو پخش با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عبدالعی رجایی بروجنی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا (دو عضو هیئت مدیره ) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه ۱۸/۴/۹۱ هیئت مدیره می باشد سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و ترازمالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501206
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی هیئت‌مدیره مورخ ۸و۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان غلامحسین صادقیان‌رنانی به نمایندگی شرکت پارس دارو xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی میرزاکوچک‌شیرازی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا تحسیری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای هادی دریس‌محمودی به نمایندگی شرکت دارو پخش با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عبدالعی رجایی‌بروجنی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا (دو عضو هیئت‌مدیره ) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه ۱۸/۴/۹۱ هیئت‌مدیره می‌باشد سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ترازمالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11508791
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت داروسازی فارابی سهامی‌عام، ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی مورخ ۲/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11333037
آگهی اصلاحی در شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۹ مورخ ۲۳/۴/۸۹ به آگاهی می‌رساند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است که در آگهی اشتباهاً در غیاب مدیرعامل باامضاء عضو هیئت مدیره درج گردیده که بشرح فوق اصلاح شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838936
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات