سرمایه گذاری توکا فولاد

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260272518 (فعال)
38
افراد
48
آگهی‌ها
6124
شماره ثبت
1367/3/17
تاریخ تأسیس
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در سال 1367 با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه تاسیس گردید و هدف بنیادین و فلسفه وجودی شرکت در ابتدا ، پشتیبانی فولاد مبارکه اصفهان در زمان ساخت بود ولی خوشبختانه این ایده چنان شکوفا شد که پس از راه اندازی مجتمع فولاد مبارکه در سال 1371 نه تنها از حجم پروژه های شرکت کاسته نشد بلکه شرکت در برنامه های توسعه، تامین تدارک مواد اولیه و تجهیزات و انجام پروژه های تخصص فولاد مبارکه، فعالیتهای خود را گسترش داد.
منبع : وب سایت شرکت

اشخاص سرمایه گذاری توکا فولاد

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توکا فولاد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمدرضا کچویان فینی
محمدرضا کچویان فینی
از 1391/3/7
علی حقیقت
علی حقیقت
از 1391/8/9
محمد مهدی مفتح
محمد مهدی مفتح
از 1391/8/9
محسن پدرام
محسن پدرام
از 1391/8/9
سید عباس هوایی
سید عباس هوایی
از 1391/8/9
علی بیات باکوبا
علی بیات باکوبا
از 1391/11/2
سید علی‌رضا حسینی طباطبائی
سید علی‌رضا حسینی طباطبائی
از 1392/3/11
فاطمه السادات هاشمی
فاطمه السادات هاشمی
از 1392/4/6
مرتضی طلایی
مرتضی طلایی
رییس هییت مدیره از 1392/10/1
حمید احمدی دارانی
حمید احمدی دارانی
از 1392/10/1
داود رادمهر
داود رادمهر
از 1392/10/25
احمد کارگهی
احمد کارگهی
از 1392/11/30
مهدی ربانی
مهدی ربانی
از 1392/1/11
رضاعلائی کلجاهی
رضاعلائی کلجاهی
از 1393/7/28
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
از 1389/9/8
مجید رضاپور
مجید رضاپور
از 1389/9/8
محسن لرزاده
محسن لرزاده
از 1389/9/8
رضا محمدی یزدی
رضا محمدی یزدی
از 1389/4/24
علی‌رضا آل امین
علی‌رضا آل امین
از 1389/12/23
کورش صالحی
کورش صالحی
از 1389/12/23
مرتضی داداش
مرتضی داداش
از 1389/12/23
محمدکشانی
محمدکشانی
از 1389/12/23
محمدرضا حیدری
محمدرضا حیدری
از 1389/12/23
مهرداد محقق زاده
مهرداد محقق زاده
از 1390/3/3
غلام‌رضا جوانمردی
غلام‌رضا جوانمردی
از 1395/7/24
جواد عشقی نژاد
جواد عشقی نژاد
از 1395/7/24
محمدتقی صمدی
محمدتقی صمدی
از 1395/7/24
نصرت اله افتخاری
نصرت اله افتخاری
از 1395/5/5
محمدحسین صادقی
محمدحسین صادقی
از 1395/5/5
هرمز هیرمن پور
هرمز هیرمن پور
از 1395/5/5
حسن آقابابایی مبارکه
حسن آقابابایی مبارکه
از 1395/5/5
رحمت اله رفعت جو
رحمت اله رفعت جو
از 1395/5/5
محمدعلی کریمی
محمدعلی کریمی
از 1395/5/5
طهمورث جوانبخت
طهمورث جوانبخت
رییس هییت مدیره از 1397/4/23
عباس اکبری محمدی
عباس اکبری محمدی
از 1397/4/23
پرویز اخوان
پرویز اخوان
از 1397/4/23
عبدالرضا جمالی
عبدالرضا جمالی
از 1397/10/11
امیر اسد اله زمانی راد
امیر اسد اله زمانی راد
از 1397/10/11

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14685651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرس و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب مجمع رسید . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14471402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبدالرضا جمالی کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت حمل ونقل توکا جایگزین پرویز اخوان گردید . امیر اسداله زمانی راد کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا جایگزین آقای عباس اکبری محمدی و پرویز اخوان کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره کماکان مدیرعامل شرکت و همگی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۳/xxx۹ انتخاب گردیدند . ضمنا در امضاء مجاز شرکت و اختیارات مدیرعامل تغییری ایجاد نگردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208752
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ طهمورث جوانبخت به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، جواد عشقی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، پرویز اخوان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، عباس اکبری محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، داود رادمهر به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، پرویز اخوان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۳/xxx۹ انتخاب گردیدند.کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094942
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. شرکتهای حمل و نقل توکا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519230
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۲۸/۳/xxx۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد وصمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463028
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ , نامه‌ی شماره‌ی xxxxxx/xxx xxx مورخ ۱۰/۳/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار و به موجب اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۳ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده به میزان xxxxxxxxxxxx ریال و آورده نقدی به میزان xxxxxxxxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx xxx۳ مورخ ۸/۳/xxx۶ بانک انصار شعبه حکیم نظامی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال نقدی است که به xxxxxxxxx۰ سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردید و تماما پرداخت شده_است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴۲ , xxx مورخ ۲۶/۱/xxx۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۱ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ به تصویب رسیده_است. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214005
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره احمدکارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا عضو هیئت مدیره داود رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) عضو هیئت مدیره آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره احمدکارگهی نایب رئیس هیئت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید و اختیارات ایشان بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ میباشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت میباشد. کلیه چکها – قراردادها – اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216406
آگهی تغییرات خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهرستان مبارکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۶۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ و نامه شماره ۲۰/۰۲/xxx۶/۱۴/xxx۳ - ۰۷/۰۹/xxx۵ فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه - پاوا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت توکا سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و هرمز هیرمن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسن آقابابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل ایثار گران فعال مبارکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای محمدحسین صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ که بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای رحمت اله رفعت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نصرت اله افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ بررسی و تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت درج دعوتنامه و آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181987
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توكا فولاد شركت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
بدین وسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ریال صادر می گردد تا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487114
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توكا فولاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۱۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۴/۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار و به موجب اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۳ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت ، که میزان xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و میزان xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته و میزان xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل آورده نقدی می باشد که به موجب گواهی شماره ی xxx/۹۴/xxx۷ مورخ ۱۵/۴/۹۴ بانک ملت شعبه نیکبخت مبارکه واریز گردید و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال نقدی است که به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی منقسم و تماما پرداخت شده است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755950
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx اشعار می دارد که: شماره ملی آقای مهدی ربانی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص)عضو اصلی هیئت مدیره xxxxxxxxx۷ می باشد.مراتب به شرح فوق اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و حمل ونقل توکا(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳و سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و سرمایه گذاری نیروهای مسلح ساتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۳ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی طلایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره و آقای احمد کارگهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی ربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره و آقای داود رادمهر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و آقای رضاعلایی کلجاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا(سهامی خاص)عضوهیئت مدیره و خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت دبیر جلسات هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ می باشد.کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است، کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیارات تفویض شده به هیات مدیره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۲ در خصوص عملی نمودن افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته از مبلغ دویست و شصت میلیارد ریال به مبلغ ششصد و ده میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ آورده نقدی طی گواهی شماره xxx/۹۳/xxx۷ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ بانک ملت شعبه نیکبخت مبارکه واریز و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید:
سرمایه شرکت مبلغ ششصد و ده میلیارد ریال نقدی است که به ششصد و ده میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی ربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد کارگهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳) انتخاب گردیدند.
در سمت سایر اعضا و صاحبان امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412884
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد کارگهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مذکور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362355
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ آقای داود رادمهر به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۱/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339846
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی محمد مهدی مفتح کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، توکا بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی xxxxxxxxx۲ صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی سید علیرضا حسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، سرمایه گذاری توسعه توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل، فاطمه سادات هاشمی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت دبیر هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208848
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۷/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159206
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه مورخ ۲۹/۳/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید، امضای ذیل در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104928
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۲ خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء بعنوان دبیر جلسات هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه چکها و قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیر هیئت مدیره خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره فاطمه سادات هاشمی فشارکی و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094471
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ آقای سید علیرضا حسینی طباطبایی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967101
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ آقای علی بیات ماکو کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408010
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ آقای علی بیات ماکو کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت توکابتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419755
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت توکابتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815332
آگهی تفویض اختیارات مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۱ بند با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11933350
آگهی تفویض اختیارات مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۱ بند با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666712
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴ و ۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و کریم حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. آقای محمد رضا کچویان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به جای آقای احمد ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و آقای محمد هلاکوهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر عامل برای مدت باقی مانده جایگزین آقای محمد رضا کچویان گردید و در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624789
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴ و ۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و کریم حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. آقای محمد‌رضا کچویان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به جای آقای احمد ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی‌مانده انتخاب شدند و آقای محمد هلاکوهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر‌عامل برای مدت باقی‌مانده جایگزین آقای محمد‌رضا کچویان گردید و در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622240
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/xxx۱ آقای علی حقیقیت بنمایندگی شرکت توکا بتن سهامی خاص بجای آقای کورش صالحی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب گردید و در دیگر سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۲/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10443957
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/xxx۱ آقای علی حقیقیت بنمایندگی شرکت توکا بتن سهامی خاص بجای آقای کورش صالحی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب گردید و در دیگر سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۲/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 520606

آگهی انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682717
آگهی انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880042
آگهی تبدیل شرکت در شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۰ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ نام شرکت به شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام تبدیل و اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره قرائت و بتصویب رسیده است و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

۲ـ متن اعلامیه تبدیل شرکت بشرح زیر است: الف. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ اصفهان و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۴ که به شرکت سهامی عام تبدیل می‌گردد. ب. موضوع شرکت و فعالیتهای آن: فعالیتهای اصلی: ۱. طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات و ماشین آلات ۲. ذوب و ریخته‌گری انواع فلزات و آلیاژها ۳. انجام عملیات حرارتی و ماشین کاری و تکمیل ۴. مطالعه، طراحی، مشاوره و نظارت طرحهای صنعتی و متالوژیکی ۵. انجام کلیه امور فنی و صنعتی مرتبط با موضوع شرکت فعالیت فرعی: ۱. انحام کلیه امور تجاری، اقتصادی و مالی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت ۲. تاسیس شرکت و خرید سهام شرکتی و یا مشارکت در شرکتها و اخذ نمایندگی و واگذاری نمایندگی موسسات و کارخانجات ج. مرکز اصلی شرکت: اصفهان میدان آزادی خیابان سعادت آباد ساختمان بوعلی طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تلفن xxxxxx۰‌ـ xxx۱ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. د. شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است هـ. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدی است که به ده میلیون سهم عادی بانام یک هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد ز. هویت کامل رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مصطفی فیروز بخت فرزند کمال بشماره شناسنامه xxx صادره از اصفهان متولد ۱۵/۵/۳۲ و شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ رئیس هیئت مدیره آقای مهام اجلالی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه xxx۷ صادره از تهران متولد ۸/۱۰/۳۸ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام جعفری فرزند میرزا عبدالحسین بشماره شناسنامه ۲۴ صادره از بروجن متولد ۵/۱/۳۸ بشماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ عضو هیئت مدیره آقای سید مهرزاد میر‌هادی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه xxx صادره از اصفهان متولد ۱/۷/۴۴ بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ عضو هیئت مدیره آقای عبدالمهدی اجلالی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه xxx صادره از کرمان متولد ۳۰/۷/۲۸ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ح‌ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخصا (یا وکیل یا قائم مقام قانونی) اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهم خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. ط‌ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مطابق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ی‌ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: براساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مبلغ xxx۰۷ میلیون ریال می‌باشد. ک‌ـ نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای شرکت در آن درج می‌گردد: روزنامه اولیاء، اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقل و غیر منقول آن در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459010

آگهی افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۴ و
شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵ و ۱۸/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ دویست و شصت میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دویست و شصت میلیارد ریال نقدی است که به دویست و شصت میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780648
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵ و ۱۸/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ دویست و شصت میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دویست و شصت میلیارد ریال نقدی است که به دویست و شصت میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11972363
آگهی تغییرات در شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/xxx۰ آقای محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد محقق‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد زاگرس چهار محال بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمناً در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431172
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸ و ۲۳/۱۲/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضای هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمد‌رضا حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌‌گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی علیرضا سائلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توکا بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی کورش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی مرتضی داداش به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی محسن پدرام به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668544
آگهی تغییرات در شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۶ و ۸/۹/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای مجید رضا پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محسن لر زا ده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای محمدرضا کسائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای مجید رضا پور را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن لر زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهرزاد میر هادی خارج از اعضای هیئت مدیره را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340538
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۴ و ۲۴/۵/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱) شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای مصطفی فیروز بخت و شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان و شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای بهرام جعفری و آقایان عبدالمهدی اجلالی و مهام اجلالی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای مصطفی فیروز بخت را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهام اجلالی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمهدی اجلالی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴) تراز مالی سال xxx۸ شرکت نامبرده تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۷/xxx۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918528
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۳۰۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۸۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ و ۹/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به نمایندگی آقای علی اکبر زندیه و شرکت توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی آقای مهدی مقصودی و شرکت راهبران فولاد اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به نمایندگی آقای مجید رامین فر و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲به نمایندگی آقای مرتضی جعفری و آقای رضا محمدی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و کدپستی xxxxxxxxx۴به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای علی اکبر زندیه را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مهدی مقصودی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی جعفری را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مذکور در صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۸ می‌باشد. ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11602685
آگهی تغییرات در شرکت حمل‌ونقل توکا سهامی عام، ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۸/۴/۸۹ و ۲۷/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱)شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای مرتضی آقاجانی و شرکت فولادمتیل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای احمد کارگهی و شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای سیدعباس هوائی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای منوچهر هادی و شرکت توکابتن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای مصطفی داوری به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۲) هیات مدیره از بین خود آقای مرتضی آقاجانی را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای احمد کارگهی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر هادی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. ۴) ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963353
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۸/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۸/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656226
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/xxx۸ آقای حمیدرضا رضائی حسین آبادی بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای آقای احمد کارگهی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و در سایر سمتها و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات