سیمان سپاهان

شرکت سیمان سپاهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260259140 (فعال)
30
افراد
43
آگهی‌ها
4761
شماره ثبت
1350/1/29
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان سپاهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان سپاهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14742431
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان کردستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ، علی اصغر صادقی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، غلامرضا فرساد امان الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آذر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره ، عباسعلی معینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان شرق ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، جعفر موذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۱۲/۰۹/xxx۹ ) انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اوراق ، مراسلات ، اسناد عادی ، اداری ، شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی • ارائه پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت اعم از رده‌های میانی و مدیران بلافصل و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و پاداش و سایر شرایط استخدامی . • تهیه و ارائه بودجه سالیانه ( جاری و سرمایه‌ای ) شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره • پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره • به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها • تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب قبلی هیئت مدیره • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، صلح و سازش ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . • تهیه و تصویب صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالیانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره • پیشنهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری یشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره بر اساس وضعیت نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره اجرای تصمیمات هیئت مدیره در حدود قوانین جاری کشور . مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و مدیران درجه یک مطابق آئین نامه مصوب واگذار نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651986
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و نامه شماره‌ی xxx۳۶ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ رییس کل محترم سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا پیراسته فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، علی اصغر صادقی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، غلامرضا فرساد امان الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و عباسعلی معینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۱۲/۰۹/xxx۹ ) انتخاب شدند . کلیه چکها ، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضای یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459559
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۳ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رییس هیئت مدیره و علی اصغر صادقی علویجه با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و غلامرضا فرسادامان الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . براساس مفاد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی ارائه پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت اعم از رده‌های میانی و مدیران بلافصل و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و پاداش و سایر شرایط استخدامی . تهیه و ارائه بودجه سالیانه ( جاری و سرمایه‌ای ) شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب قبلی هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، صلح و سازش ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تهیه و تصویب صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالیانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری یشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره بر اساس وضعیت نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره اجرای تصمیمات هیئت مدیره در حدود قوانین جاری کشور مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و مدیران درجه یک مطابق آئین نامه مصوب واگذار نماید . حق امضای اوراق و اسناد : کلیه چکها ، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا ، امضا یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413611
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۹ مورخ ۳/۱۰/xxx۷ صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ، شرکت سرمایه گذاری آذر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ، شرکت سیمان شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ، شرکت سیمان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۸ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب مجمع رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999738
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۲/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به xxx۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید، طی گواهی بانکی شماره ۱/xxx۹/۳ مورخ ۷/۱/۹۷ بانک صادرات شعبه میدان آزادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال است که به xxxxxxxxx۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام عادی تقسیم و تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987620
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان - شریعتی - کوچه شاه زمانی [۱۷] - کوچه (شاه زمانی) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770612
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت سیمان سپاهان در تاریخ ۳۱ شهریورماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244574
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ علی محمد بد با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت رییس هیات مدیره و مهدی اکبری یگانه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمد حسن رضایی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح موارد زیر بتصویب هیئت مدیره رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی ارائه پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (استخدام، عزل و تعیین حقوق و مزایای معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود). تهیه و ارائه بودجه سالیانه (جاری و سرمایه‌ای) شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب قبلی هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تصویب صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالیانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره بر اساس وضعیت نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره اجرای تصمیمات هیئت مدیره در حدود قوانین جاری کشور مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و مدیران درجه یک مطابق آئین نامه مصوب واگذار نماید ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهداور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا، امضا یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213746
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد نامه شماره xxx۷۳، xxx مورخ ۹/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ - شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ - شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ - شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ - شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138390
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن رضائی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۵/۹/۹۵ انتخاب شدند. ترکیب و سمت سایر اعضای هیأت مدیره تا پایان دوره مأموریت کمافی السابق بدون تغییر باقی می‌ماند. کلیه اوراق، اسناد تعهد آور و چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027800
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد نامه شماره. ۵۹ xxxxxx , xxx مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ جهت افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال و واریز نقدی به مبلغ ۳. xxx. xxx. xxx ریال از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx۰ میلیارد ریال نقدی است منقسم به ۲. xxx. xxx. xxx سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668675
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408695
آگهی اصلاحی شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
عطف به آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴، موارد ذیل در آگهی مذکور درج نگردیده که مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد:

بر اساس مفاد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بر اساس ماده xxx قانون تجارت شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح موارد زیر بتصویب هیئت مدیره رسید:

نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی

ارائه پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره (‌استخدام، عزل و تعیین حقوق و مزایای معاونین و مدیران بلافصل مدیر عامل با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود) .

تهیه و ارائه بودجه سالیانه ( جاری و سرمایه ای ) شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره

پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق آئین نامه های مصوب هیئت مدیره

به امانت گذاردن هر نوع سند ،‌مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها

تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره

رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب قبلی هیئت مدیره

اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها و مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند،تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر .

تهیه و تصویب صورتهای مالی میان دوره ای و سالیانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره

پیشنهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری

یشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره بر اساس وضعیت نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری

پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره

اجرای تصمیمات هیئت مدیره در حدود قوانین جاری کشور

مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و مدیران درجه یک مطابق آئین نامه مصوب واگذار نماید.

امضای کلیه چکها ،‌اوراق و قراردادهای تعهد آور به شرح موارد زیر می باشند:

کلیه چکها ،‌اوراق و قراردادهای تعهد آور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

برداشت از حساب جاری شماره ۳۸/xxx۰ و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۷۶/xxx۶ شرکت (بعنوان حساب پشتیبان) نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره از یک طرف و امضای یکی از اشخاص زیر به عنوان امضای دوم همراه با مهر شرکت و به ترتیب مقرر در ذیل صورت پذیرد:

۱- آقای علی محمد بد ریاست هیئت مدیره

۲- آقای علیرضا عسکری مارانی نایب رئیس هیئت مدیره

۳- آقای محمد اسعدی مدیر عامل

۴- آقای منصور نجفی قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانه

۵- آقای رضا طالبی معاون تحقیق و توسعه و پروژه ها

۶- آقای علیرضا دیانی معاون بازرگانی

۷- آقای سید سعید هاشمی مدیر امور مالی

امضا قراردادها تا سقف xxxxxxxxx۰ ریال با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی معتبر می باشد

نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا ، امضا یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیر عامل اسامی و سمت آنها را معرفی می نماید معتبر خواهد بود.

شxxxxxxxxxxxxxxx           مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326275
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۷۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین یزدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۹/xxx۵ انتخاب شد. کلیه اوراق، اسناد تعهد آور و چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138833
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷، شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه منتهی به ۳۱شهریورماه xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138834
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷بسمت رئیس هیئت مدیره، جناب آقای علیرضا عسکری مارانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره،آقای احمد صمیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای محمد رضا منتظری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663173
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا منتظری با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ضمنا در ترکیب و سمت اعضا سایر اعضای هیات مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. و امضای قراردادها تا سقف ۵/۱ میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون امور مالی (آقای اکبر حمزه) و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266332
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سپاهان (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد برداشت از حساب جاری xxx۰ و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت xxx۶ نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان (به عنوان حساب پشتیبان) با امضا اشخاص نامبرده و به ترتیب مقرر به شرح زیر صورت می پذیرد.
۱ـ آقای علی محمد بد به کدملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره
۲ـ علیرضا عسگری مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره
۴ـ محمد اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل
۵ـ منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیر کارخانه
۶ـ علیرضا دیانی به کدملی xxxxxxxxx۹ معاون خرید
۷ـ رضا طالبی به کدملی xxxxxxxxx۶ معاون تحقیق و توسعه و پروژه ها
۸ـ سیدسعید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیر امور مالی برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی دیگر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق به عنوان امضاء دوم متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای سه نفر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است.
امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237266
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۸/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ شرکت نامبرده به تصویب رسیده. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119005
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی‎ عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد: آقای محمد اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه چکها، اوراق و قراردادها تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه و نزد بانک صادرات از یک طرف با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و از طرف دیگر با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری (اکبر حمزه) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است امضا قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری معتبر است نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می نماید معتبر خواهدبود. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936681
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۸ و ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علی محمدبد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی عباس صفاکیش با کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی احمد صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد فتوگرافی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان به شماره حسابهای ۳۰/xxx۰ جاری و ۱۵/xxx۰ سپرده کوتاه مدت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره از یک طرف و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر است امضاء قرارداد تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی اداری و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757179
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸ و ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علی محمدبد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پردیس سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا عسکری‌مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان کردستان سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی عباس صفاکیش با کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری آذر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی احمد صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمد فتوگرافی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان به شماره حسابهای ۳۰/xxx۰ جاری و ۱۵/xxx۰ سپرده کوتاه مدت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره از یک طرف و امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا معاون مالی اداری شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر است امضاء قرارداد تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی اداری و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666609
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهانسهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای عبدالحمید صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به جای آقای مجتبی حقیقت جو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمناً در سایر سمتها و حق امضا تغییری حاصل نشد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10868967
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای عبدالحمید صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان به جای آقای مجتبی حقیقت‌جو بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمناً در سایر سمتها و حق امضا تغییری حاصل نشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627390
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/xxx۰ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۳/xxx۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ نقدی آن طی گواهی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۱۰/۳/xxx۱ بانک صادرات شعبه میدان آزادی اصقهان واریز گردید و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال است که به یک میلیارد و هشتصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135088
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۸/xxx۰ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۳/xxx۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ نقدی آن طی گواهی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۱۰/۳/xxx۱ بانک صادرات شعبه میدان آزادی اصقهان واریز گردید و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال است که به یک میلیارد و هشتصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 535781

آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان با شماره حسابهای ۳۰/xxx۰ حساب جاری، ۱۵/xxx۰ سپرده کوتاه مدت و بانک صادرات شعبه میدان آزادی اصفهان با شماره های xxxxxxxxxxxx۴ با عنوان حساب جاری و xxxxxxxxxxxx۴ با عنوان سپرده کوتاه مدت از یک طرف با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و از طرف دیگر با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری (محمدرضا حسن پور) متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضاء قراردادها تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری معتبر می باشد. نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می نماید و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987068
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان با شماره حسابهای ۳۰/xxx۰ حساب جاری، ۱۵/xxx۰ سپرده کوتاه مدت و بانک صادرات شعبه میدان آزادی اصفهان با شماره‌های xxxxxxxxxxxx۴ با عنوان حساب جاری و xxxxxxxxxxxx۴ با عنوان سپرده کوتاه مدت از یک طرف با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و از طرف دیگر با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا معاون مالی اداری (محمدرضا حسن‌پور) متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضاء قراردادها تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری معتبر می‌باشد. نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 400700

آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۱
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۱/۸/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۱/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11857310
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۱/۸/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۱/۹/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772488
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۴۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ ۹/۳ و ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای محمدعلی سهمانی‌اصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان ـ سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید خالقی‌مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان ـ سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر ـ سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و آقای پیطر فامیل‌امیر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل در بند ۱۴ بشرح صورتجلسه هیئت‌مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843221
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید: برداشت از حساب جاری xxx۰ و حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت xxx۶ نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء یکی دیگر از صاحبان امضای حسابها به شرح ذیل (حجت‌اله صیدی رئیس هیئت‌مدیره، مجتبی حقیقت‌جو نایب رئیس هیئت‌مدیره، عباس صفاکیش عضو هیئت‌مدیره، حمیدرضا سارانی مدیر کارخانه، شهرام سلسبیلی معاون مهندسی تحقیق و برنامه‌ریزی و خرید و منصور معماریان مدیر امور مالی) به عنوان امضاء دوم متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مذکور با امضاء سه نفر از صاحبان امضاء حسابها به شرح فوق متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773118
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ آقای مجتبی حقیقت‌جو به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام جایگزین آقای محمدحسن رضایی‌عراقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمناً در سایر سمتها و حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11080427
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ۲۹/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن‌حق به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای دوره‌ مالی شش ماهه منتهی به۳۱/۶/xxx۰ انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. سال مالی شرکت از اول مهر هر سال آغاز و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۸/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847138
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عامثبت شده به شماره۴۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ آقای محمد فتوگرافی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه و نزد بانک صادرات از یک طرف با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و از طرف دیگر با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا معاون مالی اداری (شمس‌اله محمدی) متفقا و با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی و اداری و با مهر شرکت معتبر است و نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید و با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مذکور می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۸/۲/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072582
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۸/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ کلیه اوراق و قراردادهای تعهدآور و چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه و نزد بانک صادرات، از یک طرف با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و از طرف دیگر با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و یا معاون مالی اداری (شمس اله محمدی) متفقا و با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و یا امضای یکی از اعضای هیات مدیره و یاامضای یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا اختیاراتی به شرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۸/xxx۹ به مدیرعامل تفویض گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275618
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۶ و ۱۴/۷/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ شرکت سرمایه گذاری آذر به نمایندگی آقای احمد صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به نمایندگی آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سیمان کردستان به نمایندگی آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان فارس و خوزستان به نمایندگی آقای محمدحسن رضایی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری پردیس به نمایندگی آقای علیرضا عسگری مارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای حجت اله صیدی را بسمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدحسن رضایی عراقی را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید عطاء اله سیدان خارج از اعضای هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب اعضای هیات مدیره کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال امضای ثابت مدیرعامل (رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره) و امضا معاون مالی و اداری شرکت (آقای شمس اله محمدی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا پرداختهای مازاد بر سقف فوق الذکر با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و پرداختهای مربوط به حقوق و دستمزد، عوارض، مالیات و کلیه پرداختهای دولتی و دیگر هزینه هایی که دارای ماهیت مشابه می‌باشند از سقف تعیین شده (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) مستثنی می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11494898
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۴/۷/xxx۹ اساسنامه جدید شرکت مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار شامل۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۹/۷/xxx۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10395495
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام بشماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ آقای شمس اله محمدی به عنوان معاونت مالی و اداری به جای آقای محمود یگانگی عباسی انتخاب گردید و مقرر گردید در غیاب اعضاء هیئت مدیره کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد تعهدآور تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیرعامل (رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره) و با امضای معاونت مالی و اداری آقای شمس اله محمدی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و پرداخت‌های مازاد بر سقف فوق الذکر با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پرداخت‌های مربوط به حقوق و دستمزد، عوارض، مالیات و کلیه پرداخت‌های دولتی و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت نیز از سقف تعیین شده (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) توسط معاونت مالی و اداری مستثنی می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10935601
آگهی انتخاب مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان سهامی عام،ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۷/۵/xxx۹ آقای سید عطاءالله سیدان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به جای آقای حسین آربیع به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید و در سمت بقیه اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۸۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822575
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمان سپاهان سهامی عام, ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10970380
آگهی تغییرات در هیئت‌مدیره شرکت سیمان سپاهان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۷۶۱و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۷/۸۸ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان احمد صمیمی به نمایندگی از شرکت سهامی‌خاص آذر به جای آقای مصطفی ضرغامی و آقای محمدحسن رضایی‌عراقی به نمایندگی ازشرکت سهامی‌عام سیمان فارس خوزستان به جای آقای نادر غفاری به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.

۲ـ آقای محمدعلی سهمانی‌اصل به نمایندگی شرکت سهامی‌عام مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.

۳ـ سقف تعیین شده یک میلیارد ریال در ارتباط با کلیه چکها و اسناد تعهدآور‌که درغیاب هیئت‌مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل (رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره) و امضاء معاون مالی و اداری شرکت آقای محمود یگانگی‌عباسی معتبر بوده به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارتقاء یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ۷/۸/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894611
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای مهدی بیرجندی به سمت علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات