تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه

شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260253412 (فعال)
20
افراد
26
آگهی‌ها
4189
شماره ثبت
1362/7/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14673956
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمود تفضلی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، حیدرعلی کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، قدرت اله جعفری کچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، محمد قاسمی امامزاده ء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، سعید کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، رضا مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره ، وحید کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و عماد الدین کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - ترازنامه شرکت منتهی به عملکرد سال مالی xxx۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673957
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمود تفضلی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ، حیدرعلی کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، قدرت اله جعفری کیچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، سعید کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، محمد قاسمی امامزاده ء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و رضا مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چکها سفته‌ها و بروات و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای ثابت مدیرعامل و رضا مومنی ( مسئول امور مالی ) باتفاق امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . - مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169567
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: هیئت مدیره شرکت تعداد ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین سهامداران انتخاب می شوند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169575
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود تفضلی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۹، حیدرعلی کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲، قدرت اله جعفری کچی به کدملی xxxxxxxxx۳، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به کدملی xxxxxxxxx۶، سعید کبیری به کدملی xxxxxxxxx۳، محمد قاسمی امامزاده ء به کدملی xxxxxxxxx۵، رضا مومنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان کاظم امین رعیای جزه به کدملی xxxxxxxxx۱ و عباس شمسیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره شرکت (تا تاریخ ۰۹/۰۴/xxx۸) انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود تفضلی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حیدرعلی کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، قدرت اله جعفری کچی به کدملی xxxxxxxxx۳، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به کدملی xxxxxxxxx۶، سعید کبیری به کدملی xxxxxxxxx۳، محمد قاسمی امامزاده ء به کدملی xxxxxxxxx۵ و رضا مومنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۰۹/۰۴/xxx۸) انتخاب شدند. ـ کلیه اورا ق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چکها سفته ها و بروات و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای ثابت مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (رضا مومنی) به اتفاق امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535738
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به عملکرد سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی ایساتیس کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان محمود تفضلی هرندی با کدملی xxxxxxxxx۹ ف حیدرعلی کبیری با کدملی xxxxxxxxx۲، قدرت اله جعفری کچی با کدملی xxxxxxxxx۳، عباس ابراهیمی مزرعه نوی با کدملی xxxxxxxxx۶، سعید کبیری با کدملی xxxxxxxxx۳، محمد قاسمی امامزاده ء با کدملی xxxxxxxxx۵، کاظم امین رعیای جزه با کدملی xxxxxxxxx۱، مهدی امین رعایا امنیه به کدملی xxxxxxxxx۸، رضا مومنی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس شمسیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535741
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود تفضلی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حیدرعلی کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، قدرت اله جعفری کچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، سعید کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، کاظم امین رعیای جزه به شماره ملی xxxxxxxxx۱، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محمد قاسمی امامزاده ء به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مهدی امین رعایا امنیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا مومنی به سمت عضو هیئت مدیره و مسئول مالی شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چکها سفته‌ها و بروات و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای ثابت مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (رضا مومنی) به اتفاق امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535743
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده ۰۹/۰۴/xxx۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه شرکت و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی است منقسم به xxxxxx۷۵ سهم xxx۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865473
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780075
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد، ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به ده میلیون و نهصد و سی و دو هزار و سیصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305119
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۱۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان محمود تفضلی هرندی با کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ حیدرعلی کبیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ قدرت اله جعفری کچی با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ عباس ابراهیمی مزرعه نوی با کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ سعید کبیری با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمد قاسمی امام زادهء با کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ کاظم امین رعیای جزه با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی امین رعایا امنیه با کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ رضا مومنی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدرسول حسینی مشکنانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمود کبیری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305132
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۱۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج محمود تفضلی هرندی را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حیدرعلی کبیری را بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قدرت اله جعفری کیچی،سعیدکبیری،کاظم امین رعیای جزه ،عباس ابراهیمی مزرعه نوی ،محمدقاسمی امامزاده،مهدی امین رعایا امینه ،رضا مومنی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چکها ـ سفته ها و بروات و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء ثابت مدیرعامل و مسئول مالی شرکت باتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.آقای رضا مومنی عضو هیئت مدیره بعنوان مسئول مالی شرکت برای امضاء اسناد تعهدآور شرکت منصوب گردید. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628763
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۳/۹۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۱ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۹ سهم ده هزار ریالی با نام که تماماً به صورت نقد پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571654
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای محمدزمانی کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096686
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و ریسندگی و بافندگی و تکمیل قائم بافت جزه سهامی‎ عام بشماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمود تفضلی هرندی با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حیدرعلی کبیری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قدرت اله جعفری کیچی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و کاظم امین الرعیا به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سعید کبیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و محمد قاسمی امام زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید رسول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و غلامعلی شمسیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمود کبیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رضا کاظمی مطلق به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و مسئول مالی آقای رضا مومنی به اتفاق رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرس کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و محمد زمانی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637308
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قائم بافت جزه سهامی عام ثبت شده به شماره۴۱۸۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای احمد جبرائیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000327
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قائم بافت جزه سهامی عام ثبت شده به شماره۴۱۸۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای احمد جبرائیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566756
آگهی تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۲۵/۱/xxx۱ آقای غلامعلی شمسیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به جای آقای حسن امین‎الرعایا به سمت عضو اصلی هیات‎مدیره و آقای حیدرعلی کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند؛ ضمناً در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11247318
آگهی تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۲۵/۱/xxx۱ آقای غلامعلی شمسیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به جای آقای حسن امین‎الرعایا به سمت عضو اصلی هیات‎مدیره و آقای حیدرعلی کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند؛ ضمناً در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 443951

آگهی اصلاحی و تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۰ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای احمد جبرائیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمناً پیرو آگهی تصمیمات xxx۰/ث مورخ ۳۱/۳/۹۰ نام آقایان غلامعلی شمسیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و فضل اله شجاعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره سهواً از قلم افتاده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545556
آگهی اصلاحی و تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۹۰ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای احمد جبرائیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمناً پیرو آگهی تصمیمات xxx۰/ث مورخ ۳۱/۳/۹۰ نام آقایان غلامعلی شمسیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و فضل‌اله شجاعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره سهواً از قلم افتاده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9821433
آگهی اصلاحی در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده به شماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
پیرو آگهی تصمیمات xxx۰/ث مورخ ۳۱/۳/xxx۰ به آگاهی می‌رساند نام آقای کاظم امین رعیای جزه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره در آگهی مذکور سهواً از قلم افتاده است مراتب بدین نحو اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502185
آگهی تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان محمود کبیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود تفضلی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن امین الرعیاجزه به کدملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حیدرعلی کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عباس ابراهیمیمزرعه نوی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و سعید کبیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و قدرت اله جعفری کیچی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و سید رسول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء ثابت مدیرعامل و مسئول مالی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای نعمت اله علیخانی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/xxx۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332305
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه سهامی عام
به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۳/۸۹ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای عباس حیدری کبریتی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۳/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11547041
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵ و ۱۶/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ آقایان محمود تفضلی هرندی، حیدر علی کبیری،‌ حسن امین الرعایا، سعید کبیری، عباس ابراهیمی، احمد کبیری، بیژن نظری، قدرت اله جعفری کیچی، غلامعلی شمسیان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان سید رسول حسینی و سید عباس حسینی فشارکی بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و شرکت حسابرسی سپاهان تراز و آقای عباس حیدری کبریتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود تفضلی هرندی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن امین الرعایا را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حیدر علی کبیری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره و باامضاء رئیس امور مالی (آقای رضا مومنی) و امضاء ثابت مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز نامه سال مالی ۸۷ بتصویب رسید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات