گلتاش

شرکت گلتاش (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260244573 (فعال)
25
افراد
42
آگهی‌ها
3601
شماره ثبت
1361/5/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794224
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شعبه شرکت در تهران به نشانی جدید تهران محله فتح خیابان شهید حسن باقری بزرگراه ۶۵ متری فتح پلاک xxx طبقه همکف شرکت صنایع بسته بندی ایران به کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14527069
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) به سمت رئیس هیئت مدیره ، یزدان کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، مهدی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بیمه پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) ، سروش نامدارپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی عام ) و سیدروح اله حسینی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیات مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده ( ۳۷ ) اساسنامه ، ردیفهای ۱ و ۴ ( به استثناء مدیران و مسئولان رده اول ) ، ۶ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14517880
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال ، از محل سود انباشته و صدور سهام جدید افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیر اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ xxx۰ میلیارد ریال ( هزار میلیارد ریال ) است که به یک میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498009
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۷/۰۹/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) به سمت رئیس هیئت مدیره ، یزدان کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نمایندگی شرکت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، مهدی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بیمه پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) ، سروش نامدارپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی عام ) و سید روح اله حسینی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ xxx۷/۱۱/۲۰ ) انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه ، ردیفهای ۱ و ۴ ( به استثناء مدیران و مسئولان رده اول ) ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۷ ، ۶ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش را به مدیرعامل تفویض نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498021
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۷/۱۰/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ xxx۷/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ( سال مالی منتهی به xxx۸/۰۹/۳۰ ) انتخاب گردیدند . شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ، شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ، شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ، شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ، شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ، شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273226
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ آقای سید روح اله حسینی کیا به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید و جایگزین آقای حمید صفای نیکو گردید. آقای امیر شفیعی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مرواید هامون بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای حبیب همدانی رجا کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر بسمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای سروش نامدارپور کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا بسمت عضو هیأت مدیره و آقای عبدالرحیم ذاکری سنطی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر بسمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره ردیفهای ۱و۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲،۱۱،۱۰،۷،۶ و۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099831
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید صفای نیکو کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ انتخاب گردید. در سمت سایر اشخاص تغییری حاصل نشد. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیأت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979870
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر شفیعی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مرواید هامون بسمت رئیس هیات مدیره آقای حبیب همدانی رجا کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر بسمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سروش نامدارپور کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا بسمت عضو هیات مدیره آقای عبدالرحیم ذاکری سنطی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر بسمت عضو هیات مدیره آقای ایمان ملاجعفری کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر بسمت عضو غیرموظف هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979871
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۳۰ آذرماه xxx۶، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷) انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631213
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ و نامه شماره xxx - xxxxxx , xxx - ۲۷/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل اندوخته توسعه و تکمیل به مبلغ xxx میلیارد ریال و سود انباشته به مبلغ xxx میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585354
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ نشانی شعبه شرکت در تهران به نشانی شهرک اکباتان - خیابان شهید عموئیان (بیمه پنجم) - کوچه حسینی_پلاک ۱۳ - طبقه ۵ - واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585357
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ آقای عبدالرحیم ذاکری سنطی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) جایگزین آقای حسن واعظی گردید. در سمت سایر اعضای هیات مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - هیات مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده (۳۷) اساسنامه ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول) ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل به شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363311
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به نمایندگی احمد خمسه زاده قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به نمایندگی حبیب همدانی رجا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، شرکت مرواید هامون (سهامی خاص) به نمایندگی امیر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به نمایندگی سروش نامدارپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) حسن واعظی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده (۳۷) اساسنامه ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل به شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353108
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹، شماره ثبت xxx۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، شماره ثبت xxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121224
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد خمسه زاده قزوینی به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و علی صفوی نژاد بعنوان رئیس هیات مدیره و حبیب همدانی رجا بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و سروش نامدارپور بعنوان عضو موظف هیات مدیره و حسن شاهرخی بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693069
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰ آذرماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433021
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای رامین جعفرزاه اندبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی علی صفوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیات مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی سروش نامدارپوربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حسن شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حبیب همدانی رجا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱و۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145394
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی جمشید فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی علی صفوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی سروش نامدارپوربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حسن شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حبیب همدانی رجا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده ( ۳۷) اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ ( به استثناء مدیران و مسئولان رده اول) ، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145399
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ وشرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵، به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰ آذرماه xxx۳، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردای اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145401
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان در استان اصفهان به آدرس خیابان توحید، ساختمان پدیده، طبقه اول واحد شمال غربی شماره xxx، پلاک ۲۲,xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664985
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
تابعیت کشور ایرانی است، مرکز اصلی شرکت شهر اصفهان در استان اصفهان است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664987
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعبه شرکت در استان اصفهان ـ شهرک صنعتی مبارکه، خیابان هفتم فاز اول، پلاک ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت حبیب همدانی رجا به کدملی xxxxxxxxx و شعبه شرکت در تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، شرکت پاکسان کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت حبیب همدانی رجا به کدملی xxxxxxxxx افتتاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634971
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
باتوجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۲ و نامه ی شماره ی xxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد:
سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال نقدی منقسم به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385000
آگهی اصلاحی شرکت گلتاش شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
پیرو آگهی های شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ و xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ به آگاهی می رساند نوع شرکت اشتباها سهامی خاص درج گردیده که صحیح آن سهامی عام می باشد و مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382382
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جمشید فروزش بنمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی صفوی نژاد بنمایندگی شرکت مروارید هامون سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سروش نامدارپور بنمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حبیب همدانی رجا بنمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای حسن شاهرخی بنمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر سهامی خاص بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۳ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ردیفهای ۱ و ۴ (باستثنا مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش به مدیرعامل تفویض نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380697
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
۲ـ تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ تصویب شد.
۳ـ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052260
آگهی افزایش سرمایه در شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
باستناد مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲/۲/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۷/۲/۹۲ و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ سرمایه شرکت از طریق محل اندوخته و صدور سهام جدید از مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال بملبغ نود میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ نود میلیارد ریال نقدی است که به نود میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: الف: موضوعات اصلی ۱ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات شوینده پاک کننده بهداشتی و آرایشی و مواد صنعتی مرتبط ۲ انجام کلیه امور خدمات بازرگانی موضوع شرکت و نیز انجام امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت ب: موضوعات فرعی: انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته_باشد و در چار چوب قوانین و مقررات موضوع کشور جمهوری اسلامی بوده و مفید و نافع باشد ۲ انجام امور مربوط به تامین مالی در چار چوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شرکت ۳ سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و ایجاد شرکت‌های جدید ۴ انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی پیرو آگهی شماره xxx۹۸ مورخ ۳/۱۲/۹۱ کد ملی آقای سروش نامدار پور xxxxxxxxx۴ صحیح می‌باشد مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994336
آگهی تصمیمات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲ و ۲۹/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای جمشید فروزش با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مروارید هامون سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی علی صفوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی مدیریت آقای حبیب همدانی رجاء با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سروش نامدار پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای رضا عظیمی شهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً هیئت مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه ردیف های ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول) ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930883
آگهی تصمیمات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی جمشید فروزش به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی علی صفوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی حبیب همدانی رجا به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی سروش نامدار پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت به پخش (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی رضا عظیمی شهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بجای هوشنگ بالازاده نیری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (باستثناء مدیران و مسئولات رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074837
آگهی تصمیمات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی جمشید فروزش به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی علی صفوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی حبیب همدانی رجا به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی سروش نامدار پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت به پخش (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی رضا عظیمی شهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بجای هوشنگ بالازاده نیری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (باستثناء مدیران و مسئولات رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906152
آگهی تصمیمات در شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت به پخش (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی هوشنگ بالازاده نیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی جمشید فروزش کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حبیب همدانی رجا کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی علی صفوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سروش نامدار پور کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیف های ۱ و ۴ (به استثنا مدیران و مسئولان رده اول) ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11388994
آگهی تصمیمات در شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت به پخش (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی هوشنگ بالازاده نیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی جمشید فروزش کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حبیب همدانی رجا کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی علی صفوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سروش نامدار پور کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیف‌های ۱ و ۴ (به استثنا مدیران و مسئولان رده اول) ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547933
آگهي تصميمات در شركت گلتاش سهامي عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علی صفوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت به پخش (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی بهروز پور محمدی رودسری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حبیب همدانی رجاء به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سروش نامدار پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی کاظم محقق به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیف های ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11669933
آگهی تصمیمات در شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علی صفوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت به‌پخش (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی بهروز پور محمدی رودسری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حبیب همدانی رجاء به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سروش نامدار پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی کاظم محقق به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیف‌های ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیر‌عامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 509369
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۱۲/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040932
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۱۲/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931584
آگهی تصمیمات در شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵و ۱۷/۱۲/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر بنمایندگی آقای حبیب همدانی رجاء بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر بنمایندگی آقای مرتضی رضی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران بنمایندگی آقای مهرداد نجمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام بنمایندگی آقای علی صفوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت پخش سهامی عام بنمایندگی آقای بهروز پور محمدی رودسری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و غیر‌موظف هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سپه سهامی عام و شرکت به پاک سهامی عام بسمت اعضا علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی فریوران هدف بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۳۰/۹/۸۹ تصویب شد. ضمنا هیئت مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول) ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758899
آگهی تغییرات در شرکت گلتاش سهامی عام، ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به نمایندگی آقای سعید طالبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به نمایندگی آقای علی صفوی‌نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت به پخش به نمایندگی آقای حبیب همدانی رجا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به نمایندگی آقای مرتضی رضی‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به نمایندگی آقای محسن کهین‌پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868033
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۱۲/xxx۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی فریوران و آقای جواد بستانیان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921601
آگهی تغییرات در شرکت گلتاش سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ با عنایت به استعفا آقای جمشید فروزش (مدیرعامل‌) هیئت مدیره‌ آقای حبیب همدانی رجاء (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل‌ برای بقیه مدت دو سال انتخاب کردند.

۲ـ هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیف‌های ۱ و ۴ (باستثناء مدیران و مسئولان رده بالا ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴) و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۰/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093020
آگهی تغییرات در شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۸ آقای مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام جایگزین آقای محمد مهدی میر مطهری بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ضمنا در سمت بقیه اعضاء هیئت مدیره و حق امضا تغییر حاصل نشد. آدرس شعبه شرکت به تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، کارخانه پاکسان، کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488728
آگهی تغییرات در شرکت گلتاش ثبت شده به شماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/xxx۸ و ۱/۱۲/xxx۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به نمایندگی آقای سعید طالبی و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به نمایندگی آقای یداله سلطان زاده و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به نمایندگی آقای علی صفوی نژاد و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به نمایندگی آقای محمد مهدی میر مطهری و شرکت به پخش سهامی عام به نمایندگی آقای محسن کهین پور به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سپه سهامی عام و شرکت به پاک سهامی عام به سمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی فریوران و آقای جواد بستانیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲- هیئت مدیره از بین خود آقای محمد مهدی میر مطهری را به سمت رئیس هیئت مدیره،‌ آقای یداله سلطان زاده را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سعید طالبی و محسن کهین پور و علی صفوی نژاد به سمت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و آقای جمشید فروزش خارج از اعضا را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه ردیفهای ۱ و ۴ (به استنا مدیران و مسئولان رده اول) و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند.

۳- روزنامه اطلاعات و نسل فردای اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴- صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید.

۵- اساسنامه جدید شرکت مطابق فرمت ارائه شده از طرف سازمان بورس اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۲/xxx۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات