کاشی نیلو

شرکت کاشی نیلو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260224667 (فعال)
21
افراد
43
آگهی‌ها
2596
شماره ثبت
1353/2/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14545086
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
به استناد نامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ دادستان عمومی و انقلاب نجف آباد : آقای علیرضا احمدی به شماره xxxxxxxxx۶ و عباس موذن صفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به وکالت از ایشان به عنوان دارندگان امضای مجاز شرکت کاشی نیلو به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷ معرفی می‌گردند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931377
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۸ , xxx مورخ ۶/۴/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت سفیر تجارت اسپادانا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت پارس فکور مواد (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت تولیدی کوشش پلاستیک هخامنش (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت پیشگامان سرامیک برسام (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای کیوان حمزه زاده توفیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی و آقای محمودرضا سامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. * موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایستاتیس محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931378
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای کیوان حمزه زاده توفیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای امیرحسن کمالی سروستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تولیدی کوشش پلاستیک هخامنش (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمودرضا سامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا (سهامی خاص) - آقای محمود شیخ عطار بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پارس فکور مواد (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره - خانم راحیل سرجهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پیشگامان سرامیک برسام (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای فرامرز پورقاسمی نجف آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده. * کلیه اسناد واوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612501
آگهی تغییرات شرکت كاشي نيلو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایستاتیس محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462814
آگهی تغییرات شرکت كاشي نيلو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اقای حسن زمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ اقای علیرضاباطنی به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ اقای مهدی زمانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا سهامی خاص به عنوان عضو هیئت مدیره ـ اقای علی بلوچی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال تا تاریخ ۱۷/۰۶/۹۵ انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت باامضاء متفق مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر میباشد وکلیه مکاتبات عادی باامضاء منفرد مدیرعامل ویارئیس هیئت مدیره معتبر است. ـ اقای علیرضا باطنی مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهدبود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413352
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سفیرتجارت اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ آقای حسن زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی بلوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سماحه بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳را به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره با برای مدت دو سال انتخاب نمود. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۲ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413354
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سفیرتجارت اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی خانم زهرا بدیعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی بلوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل (آقای علی بلوچی) و رئیس هیئت مدیره (آقای حسن زمانی) و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره (خانم زهرا بدیعی) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129666
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۵ و ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ حسن زمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا بنمایندگی زهرا بدیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی زمانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سماحه بدیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051243
آگهی اصلاحی در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx/۴۹/۹۲ مورخ ۰۸/۰۲/۹۲ به آگاهی می‌رساند: خانم سماحه بدیعی عضو علی البدل هیئت مدیره می‌باشند که در آگهی اشتباها سمانه بدیعی درج گردیده مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045567
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: حسن زمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی زهرا بدیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و مهدی زمانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سمانه بدیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل (علی بلوچی) و رئیس (حسن زمانی) و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۲/xxx۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016620
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: حسن زمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی زهرا بدیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و مهدی زمانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل (علی بلوچی) و رئیس (حسن زمانی) و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972048
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسن زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا بنمایندگی زهرا بدیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و علیرضا باطنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مهدی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل (میثم لاهیجانیان) و رئیس هیئت مدیره (حسن زمانی) و در غیاب هر یک از ایشان باامضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است ، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875981
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسن زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا بدیعی بنمایندگی از شرکت سفیر تجارت اسپادانا سهامی خاص به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) و میثم لاهیجانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و مهدی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل (علی بلوچی) و رئیس هیئت مدیره (حسن زمانی) و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11183313
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسن زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا بدیعی بنمایندگی از شرکت سفیر تجارت اسپادانا سهامی خاص به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) و میثم لاهیجانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و مهدی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل (علی بلوچی) و رئیس هیئت مدیره (حسن زمانی) و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908158
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای میثم لاهیجانیان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره جایگزین آقای علی بلوچی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند در نتیجه ۱ـ حسن زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا به نمایندگی زهرا بدیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و علیرضا باطنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مهدی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل (میثم لاهیجانیان) و رئیس هیئت مدیره (حسن زمانی) و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11201191
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای میثم لاهیجانیان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره جایگزین آقای علی بلوچی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند در نتیجه ۱ـ حسن زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا به نمایندگی زهرا بدیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و علیرضا باطنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مهدی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل (میثم لاهیجانیان) و رئیس هیئت مدیره (حسن زمانی) و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 891599
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۸/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای اصغر آهنی ها به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) شماره ثبت xxx۶۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ طبق حکم شماره xxx۹ـ۹۱ـ۷۸ مورخه ۲/۸/۹۱ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل و آقای علی کیایی سرکله به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو (سهامی عام) شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ طبق حکم شماره xxxxxxـ۷۸ مورخه ۲۸/۳/۹۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمدرضا ذاکری زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ طبق حکم شماره xxxxxxـ۷۸ مورخه ۲۴/۳/۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.
۲ـ اختیارات مشروحه در متن صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار شد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11234375
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۳/۸/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای اصغر آهنی‌ها به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی‌عام) شماره ثبت xxx۶۳ شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ طبق حکم شماره xxx۹ـ۹۱ـ۷۸ مورخه ۲/۸/۹۱ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل و آقای علی کیایی‌سرکله به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو (سهامی‌عام) شماره ثبت xxx۶ شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ طبق حکم شماره xxxxxxـ۷۸ مورخه ۲۸/۳/۹۰ به سمت عضو موظف هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا ذاکری‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین شماره‌ثبت xxxxxx شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ طبق حکم شماره xxxxxxـ۷۸ مورخه ۲۴/۳/۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد.

۲ـ اختیارات مشروحه در متن صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار شد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 871016
آگهی اختیارات مدیرعامل در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
اختیارات مدیرعامل شرکت بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ مشتمل بر ۲۶ بند می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11490636
آگهی اختیارات مدیرعامل در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
اختیارات مدیرعامل شرکت بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ مشتمل بر ۲۶ بند می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754726
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلوسهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862848
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی‌البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749827
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عامشماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و زهرا بدیعی بنمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660515
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و زهرا بدیعی بنمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی‌البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425242
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علیرضا باطنی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و زهرا بدیعی بنمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی‌البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698777
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین هیزمی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران و احمد خجسته کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کاشی و سرامیک الوند و حمید صدری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت خاک چینی ایران سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192899
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین هیزمی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران و احمد خجسته کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کاشی و سرامیک الوند و حمید صدری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت خاک چینی ایران سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664565
آگهی تصمیمات در شرکت نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ نام شرکت به کاشی نیلو (سهامی عام) تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و صنایع خاک چینی ایران سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ حسابرس مستقل و بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081452
آگهی تصمیمات در شرکت نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده عادی مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ نام شرکت به کاشی نیلو (سهامی عام) تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و صنایع خاک چینی ایران سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ حسابرس مستقل و بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612155
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین هیزمی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و احمد خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حمید صدری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی و معاون مالی و اداری برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تفویض اختیار هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11166028
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین هیزمی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و احمد خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حمید صدری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی و معاون مالی و اداری برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تفویض اختیار هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547359
آگهي افزايش سرمايه شركت نيلو سهامي عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۲۲/۱۲/xxx۰ سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی مطالبات حال شده و اندوخته طرح و توسعه و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت شده است. ضمناً مبلغ افزایش از طریق واریز نقدی بموجب گواهی شماره xxx/۷۰/۱/۷۲ ـ ۲۱/۱۲/xxx۰ بانک صادرات شعبه شهید اکبری به حساب شرکت واریز گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10703172
آگهی افزایش سرمایه شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۲۲/۱۲/xxx۰ سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی مطالبات حال شده و اندوخته طرح و توسعه و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت شده است. ضمناً مبلغ افزایش از طریق واریز نقدی بموجب گواهی شماره xxx/۷۰/۱/۷۲‌ـ ۲۱/۱۲/xxx۰ بانک صادرات شعبه شهید اکبری به حساب شرکت واریز گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478334

آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام
ثبت شده بشماره xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین هیزمی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و احمد خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و کلیه اوراق و مکاتبات و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676147
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین هیزمی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و احمد خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و کلیه اوراق و مکاتبات و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396716
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نیلو سهامی‌عام، ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731001
آگهی تغییرات در شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴/۸۹ تغییر زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ اساسنامه جدید شرکت مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955700
آگهی اصلاحی در شرکت نیلو سهامی عام، ثبت شده بشماره ۲۵۹۶، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
پیرو آگهی تاسیس تغییرات شماره xxx۷ مورخ ۲۵/۵/۸۹ در روزنامه رسمی شماره xxx۸۰ مورخ ۱۱/۶/۸۹ به آگاهی می‌رساند نام شرکت اشتباهاً تعاونی نیلو سهامی عام درج شده که صحیح آن شرکت نیلو سهامی عام می‌باشد. مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812581
آگهی تغییرات در شرکت تعاونی نیلو سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیات مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ و ۳/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به نمایندگی آقای حسین هیزمی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به نمایندگی آقای محمدرضا مرتضوی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و شرکت معدنی املاح ایران به نمایندگی آقای محمدجواد احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای حسینعلی دانش پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به نمایندگی آقای احمد خجسته به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و حسابرسی کارای فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای حسین هیزمی آرانی را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای حسینعلی دانش پناه را به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و هیات مدیره اختیارات قانونی خود را به شرح مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض نمودند که پیوست صورتجلسات هیات مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981910
آگهی تغییرات در شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ آقای حسینعلی دانش پناه بنمایندگی شرکت صبا تامین سهامی عام جایگزین آقای سید محمد خاتون آبادی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای حسین هیزمی آرانی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسینعلی دانش پناه را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقایان محمد جواد احمدی و محمدرضا مرتضوی نژاد و احمد خجسته بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره فوق‌الذکر به مدیرعامل تفویض گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10472620
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱) آقای حسین هیزمی آرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد خاتون آبادی به نمایندگی از شرکت صبا تامین سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد جواد احمدی به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا مرتضوی نژاد به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد خجسته به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل در بند ۱۴ بند به شرح مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه پیوست صورت جلسه هیئت مدیره فوق از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد و ایشان مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/xxx۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129608
آگهی تغییرات در شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱ - هیئت مدیره از بین خود آقای فیروز دوست محمدی را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا ربانی اصفهانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا حسن لاریجانی را به سمت مدیرعامل شرکت و آقایان احمد خجسته و محمد رضا مرتضوی نژاد به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755248
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات