فولاد امیر کبیر کاشان

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260206130 (فعال)
21
افراد
42
آگهی‌ها
1971
شماره ثبت
1374/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14837298
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز قنواتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و جهانگیر وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۳و حمید قانونی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره و غلامرضا قمیشی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازموسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبتxxx۶۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره و حسن بالازاده به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت پرشین بتون مقاوم گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره و شهرام عالی وند به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل(خارج شرکت) برای بقیه مدت تا تاریخ ۰۷/۰۶/xxx۹ انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت (از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاو عقود اسلامی) با امضاء ۲ نفر از ۴ نفر رئیس هیأت مدیره (آقای عزیز قنواتی شماره ملی:xxxxxxxxx۱)، نایب رئیس هیأت مدیره (آقای جهانگیر وکیلی شماره ملی: xxxxxxxxx۵)، عضو هیأت مدیره (اقای حمید قانونی شماره ملی: xxxxxxxxx۷) و مدیرعامل (آقای شهرام عالی وند شماره ملی xxxxxxxxx۶) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14824053
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام عالی وند ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۷/۰۶/xxx۹ منصوب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء ۲ نفر از ۳نفر رئیس هیئت مدیره (آقای جهانگیر وکیلی شماره ملی:xxxxxxxxx۴۵) مدیرعامل (آقای شهرام عالی وند شماره ملی: xxxxxxxxx۶) و عضو هیئت مدیره آقای حمید قانونی شماره ملی xxxxxxxxx۷ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشدمدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647284
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۷ ، حساب سود و زیان شرکت و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ( با نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه دنیای اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14512717
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید . ۱ عزل و نصب کلیه پرسنل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ایشان طبق آیین نامه‌های مصوب شرکت . تبصره ۱ هرگونه استخدام پرسنل پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره و مطابق با چارت سازمانی مصوب شده در هیئت مدیره انجام خواهد_پذیرفت . ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد کلیه بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر و تبدیل و فسخ و یا اقاله آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت . ۵ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها با هماهنگی هیئت مدیره ۶ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره . ۷ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری ، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها و دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ازجمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول و رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر وزیان ناشی از جرایم امور مشابه دیگر . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461757
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جهانگیر وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، عزیز قنواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، غلامرضا قمیشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ، حسن بالازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و حمید قانونی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره از تاریخ ۰۷/۰۶/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از بین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر کدام آقای حمید قانونی ( عضو هیئت مدیره ) و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305817
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153414
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد مبارکه اصفهانxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای عزیز قنواتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۷/xxx۷ انتخاب گردید.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر شامل مدیرعامل یا رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت متعبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070754
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به پایان اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624909
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ و به استناد نامه شماره xxxxxx/xxx xxx مورخ ۳۱/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۵/xxx۶ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال نقدی است منقسم به xxx میلیون سهم هزار ریالی که تماما پرداخت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515661
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332799
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه پرسنل (به غیر از معاونین) و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ایشان طبق آئین نامه‌های مصوب شرکت. تبصره ۱: هر گونه استخدام پرسنل پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره و مطابق با چارت سازمانی مصوب شده در هیئت مدیره انجام خواهد_پذیرفت. تبصره ۲: در خصوص معاونین با ارائه رزومه و پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام خواهد_شد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد کلیه بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و یا اقاله آن، که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها با هماهنگی هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها و دادسراها و مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233439
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای حمید قانونی از سمت مدیرعاملی شرکت عزیز قنواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۶/۹۷ منصوب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ۲ نفر از بین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148473
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه پرسنل به غیراز معاونین و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ایشان طبق آیین نامه‌های مصوب شرکت. تبصره ۱: هرگونه استخدام پرسنل پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره و مطابق با چارت سازمانی مصوب شده در هیئت مدیره انجام خواهد_پذیرفت. تبصره ۲: در خصوص معاونین با ارائه رزومه و پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام خواهد_شد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد کلیه بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و یا اقاله آن، که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها با هماهنگی هیئت مدیره. رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، صلح و سازش پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها و دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077505
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جهانگیر وکیلی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهران شمس کرچکانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان غلامرضا قمیشی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و حمید قانونی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و حسن بالازاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ هر یک بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حمید قانونی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ۲ نفر از بین رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077517
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991554
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون اداری به نمایندگی آقای نادر حسین زاده ننه کران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به نمایندگی آقای محمدرضا یرمو شمس آبادی بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه به نمایندگی آقای حمید قانونی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۶/۶/xxx۵) انتخاب گردیدند. در سایر سمت اعضا هیات مدیره تغییر حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از بین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925890
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779566
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ حسن بالازاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۶/۶/۹۵) انتخاب شد و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558976
آگهی تغییرات شرکت فولاد امير كبير كاشان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروان امینی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۶/۶/۹۵) انتخاب شد و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354692
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166279
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۹۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود اکبری مزرعچه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۶/۶/۹۵) انتخاب شد و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384054
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۳ هیئت مدیره شرکت:
طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره فوق الذکر به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712823
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت فولاد امیر‌کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۴/۸/xxx۳ هیئت مدیره شرکت
آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (سهامی خاص) عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا یرمو شمس آبادی فرزند عبده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا عطوفی فرزند استاد عباس با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره آقای کوروش مهدیون فرزند طیب اله با کد ملی xxxxxxxxx۴ از طرف شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره، غلامرضا قمیشی فرزند محمد حسین با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای حمید قانونی فرزند عباس با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل شرکت منصوب شد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701424
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ هیات مدیره شرکت و صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۱ـ آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون سهامی خاص عضو و به سمت رئیس هیات مدیره ۲ـ آقای محمدرضا یرمو شمس آبادی فرزند عبده با کدملی xxxxxxxxx عضو و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهام عام ۳ـ آقای غلامرضا عطوفی فرزند استاد عباس با کدملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه به عنوان عضو هیات مدیره ۴ـ آقای سیروان امینی فرزند رحمان با کدملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص به عنوان عضو هیات مدیره ۵ـ موسسه قرض الحسنه توانمندسازی بازنشسته گان نیروهای مسلح برای مدت دو سال از تاریخ ۲۶/۰۶/xxx۳ انتخاب شدند و آقای محمدکشانی فرزند علی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل شرکت منصوب شد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556993
آگهی تغییرات شرکت فولاد امید کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳
۱ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد.
۲ـ آقای سید علی محتشمیان فرزند سید تقی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف موسسه توانمندسازی بازنشسته گان نیروهای مسلح عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش مهدیون فرزند طیب اله با کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فیروز دولت آبادی فرزند ابراهیم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد کشانی فرزند علی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536535
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
الف: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۳/۹۳ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبتی xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبتی xxx۹۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ب: برابر صورت جلسه مورخ ۲۸/۳/xxx۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت
اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند:
الف: شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام بشماره ثبتی xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
ب: موسسه قرض الحسنه توانمندسازی نیروهای مسلح بشماره ثبتی xxx۶۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹
ج: شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص بشماره ثبتی xxx۹۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
د: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه سهامی خاص بشماره ثبتی ۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
ه: آقای کورش مهدیون فرزند طیب اله با کد ملی xxxxxxxxx۴
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266358
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۰۹/۰۹/xxx۲ هیئت مدیره شرکت. طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109483
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر‌کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۵/۴/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، موسسه حسابرسی ایران مشهود شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020770
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و اختیارات تفویضی به هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت. ۱ آقای فرشید اویسی فرزند غلامحسین کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای محمد مهدی مفتح فرزند محمد کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۴ آقای سیروان امینی فرزند رحمان کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف پرشین بتون مقاوم گیلان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۵ آقای مهدی هنر جو فرزند اسداله کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد کشانی فرزند علی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960200
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اشخاص ذیل بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. الف: شرکت فولاد مبارکه سهامی عام شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۴ ب: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهام عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ج: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ د: شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۱ ه: شرکت پرشین بتون مقاوم سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۴
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11372153
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱‌ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ اشخاص ذیل بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. الف: شرکت فولاد مبارکه سهامی عام شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۴ ب: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهام عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ج: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ د: شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۱ ه: شرکت پرشین بتون مقاوم سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۴

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753385
آگهی تفویض اختیارات هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱/۶/۹۱ هیئت مدیره شرکت براساس ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و برابر ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیئت مدیره ۸ بند از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707537
آگهی تفویض اختیارات هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱/۶/۹۱ هیئت مدیره شرکت براساس ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و برابر ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیئت مدیره ۸ بند از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689233
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عامشماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۳۱/۴/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمون سامانه بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748432
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۳۱/۴/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه حسابرسی آزمون سامانه بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648648
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
پیرو آگهی شماره xxx۱ـ ۴/۳/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت آقای محمد رستمی صفا به نمایندگی از طرف گروه صنعتی صفا بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش مهدیون عضو و نایب رئیس و آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از طرف سازمان توسعه معادن و فلزات بسمت عضو و رمضان سلیمانی به نمایندگی از طرف سازمان توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی طالقانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صفا بسمت عضو و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲۷/۲/۹۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520103
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
پیرو آگهی شماره xxx۱ ۴/۳/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت آقای محمد رستمی صفا به نمایندگی از طرف گروه صنعتی صفا بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش مهدیون عضو و نایب رئیس و آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از طرف سازمان توسعه معادن و فلزات بسمت عضو و رمضان سلیمانی به نمایندگی از طرف سازمان توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی طالقانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صفا بسمت عضو و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲۷/۲/۹۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615914
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۷/۲/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده.
۱ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اشخاص ذیل بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. الف. شرکت سرمایه گذاری صفا ب. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ج. موسسه قرض الحسنه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح د. گروه صنعتی صفا ه. آقای کوروش مهدیون.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561368
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۷/۲/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده.

۱ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ اشخاص ذیل بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. الف. شرکت سرمایه‌گذاری صفا ب. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ج. موسسه قرض الحسنه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح د. گروه صنعتی صفا ه. آقای کوروش مهدیون.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763271
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۷/۷/۹۰ مجمع عمومی عادی سالیانه

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس اصلی و موسسه دایا رایانه بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572692
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مورخ ۱۴/۷/xxx۹ مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده

الف. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند.

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری صفا ۲ـ شرکت توسعه صنعت خاور آذین ۳ـ شرکت فولاد متیل ۴ـ گروه صنعتی صفا ۵ـ آقای کورش مهدیون

ب. روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993828
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (سهامی عام)ثبت شده بشماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۴/xxx۹ مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و آقای مهربان پروز بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات