کشت وصنعت آب شیرین

شرکت کشت وصنعت آب شیرین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260200698 (فعال)
14
افراد
23
آگهی‌ها
1831
شماره ثبت
1378/7/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14546109
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کار و کارگر جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد . اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : احسان درستکار کدملی xxxxxxxxx۳ , سید جواد تکیه آرانی کدملی : xxxxxxxxx۸ و عباس دارائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم راحمی نوش آبادی کدملی : xxxxxxxxx۹ و شرکت ایثار فجر کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و مهدی حلاجی مجرد کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین محمدزاده xxxxxxxxx۸ به عنوان اصلی هیأت مدیره و آقای حسن مهدوی راوندی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا شاطریان کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۹ انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14546111
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احسان درستکار کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل , سید جواد تکیه آرانی کدملی : xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و عباس دارائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیأت مدیره و ابراهیم راحمی نوش آبادی کدملی : xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت ایثار فجر کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی اکبر آقا مسجدی آرانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیأت مدیره و مهدی حلاجی مجرد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و حسین محمدزاده xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455524
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۴۲/xxx مورخ ۱۳/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376999
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریاxxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافتxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین روزنامه کثیرالانتشار روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مرتبط به شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی xxx۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139081
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. اختیارات مدیرعامل: ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲- ارائه پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب در آن هیئت مدیره. ۳- ارائه پیشنهاد در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. ۴- ارائه پیشنهاد ساختار سازمانی،شرایط استخدامی و میزان حقوق ودستمزد به هیئت مدیره. ۵- ارائه پیشنهاد بودجه سالیانه به هیئت مدیره جهت تصویب. ۶- ارائه پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۹- انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۱۰- پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۱- تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. که تا سقف ۵ میلیارد ریال در اختیارات مدیرعامل می باشد. ۱۲- پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا در جهت منافع و اهداف شرکت. ۱۳- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات اعتراض به رای ،درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۴- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۱۵- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و ۹ ماهه به حسابرس قانونی و سازمان بورس ایران. ۱۶- ارائه پیشنهاد دعوت مجامع عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره. ۱۷- ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیئت مدیره. ۱۸- ارائه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ۱۹- ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927044
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، موسسه دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مرتبط به شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561331
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. احسان درستکار کدملی: xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی و سید جواد تکیه آرانی کد ملی: xxxxxxxxx۸ وعباس دارائی نژاد کد ملی: xxxxxxxxx۹ و ابراهیم راحمی نوش آبادی کدملی: xxxxxxxxx۹ واکبرآقا مسجدی آرانی کدملی: xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت ایثارفجر و مهدی حلاجی مجرد فرزند علی اکبر ش ش: xxx متولد: کاشان تاریخ تولد: ۲۴/۰۵/xxx۲ کد ملی: xxxxxxxxx۱ و احسان عالمی کدملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی و محمد آرامش کدملی: xxxxxxxxx۳ و عباس محمدی کدملی: xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء علی البدل تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561350
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس دارائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس، سید جواد تکیه آرانی کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس و اکبرآقا مسجدی آرانی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت ایثارفجرکاشان بعنوان عضو و منشی هیئت مدیره، ابراهیم راحمی نوش آبادی کدملی xxxxxxxxx۹، احسان عالمی کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی حلاجی مجرد کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و احسان درستکار کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل شرکت و عضوبه مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006598
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۵۹ , xxx مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نیک روشان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12449771
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت آب شيرين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۴ موسسه حسابرسی نیک روشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و خدمات مالی کوشامنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید.روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213353
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۸۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عباس دارائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر وفائی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایثار فجر کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد آرامش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان منشی هیئت مدیره و سید جواد تکیه آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و ابراهیم راحمی نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مهدی معدن چی زاج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و احسان درستکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213356
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. اقایان عباس دارائی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و احسان درستکار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و شرکت ایثار فجر کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و محمد آرامش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید جواد تکیه آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم راحمی نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی معدنچی زاج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و عباس محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا عابدینی ونی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی ابدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942534
آگهی تبدیل شرکت کشت و صنعت آبشیرین از سهامی خاص به سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۸/xxx۱ که در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ واصل گردیده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ـ اساسنامه شرکت سهامی عام مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای ۸۸ و ۸۹ تصویب و به تائید حسابدار رسمی شرکت رسیده است. ۴ـ اعلامیه تبدیل شرکت مشتمل بر نکات ذیل به تصویب رسیده است. ۴ـ الف) نام شرکت: شرکت کشت و صنعت آبشیرین شماره ثبت xxx۱ ۴ـ ب) ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، زراعت، گلخانه، گیاهان دارویی و پروژه های آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره، مطالعه و طراحی و ثبت اختراع در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اجرای عملیات مکانیزه کشاورزی (زراعی و باغی)، تسطیح، تهیه ادوات و ماشین آلات کشاورزی مربوطه و انجام کلیه امور مربوط به دامپروری، دامداری، پرورش آبزیان، طیور، صنایع جانبی و تبدیلی کشاورزی ـ مواد غذایی، امور دام و مسائل مربوط به آن و انجام کلیه امور بازرگانی مربوط به واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی های داخلی، خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و موسسات و شرکتهای حقوقی داخلی و خارجی، تامین منابع مالی، خرید، فروش و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و اوراق بهادار و فعالیتهای سازمان بورس اوراق بهادار و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت و مجاز طبق قانون تجارت. ۴ـ ج ـ مرکز اصلی شرکت: کاشان، خیابان ۲۲ بهمن، روبروی سازمان تامین اجتماعی، انتهای کوچه شهید عرفاتی، کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ ـ د ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx/۱ ریالی تماما پرداخت شده است. ۴ـ ه ـ اعضاء هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز: آقایان احسان درستکار (عضو و رئیس هیئت مدیره) و امیر وفائی نژاد به نمایندگی از شرکت ایثار فجر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ (عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ) و سید جواد تکیه (عضو و مدیرعامل شرکت) و عباس دارائی نژاد (عضو و منشی هیئت مدیره) و محمد آرامش (عضو اصلی هیئت مدیره) و ابراهیم راحمی (عضو اصلی هیئت مدیره) و علی اصغر حسینی نژاد (عضو اصلی هیئت مدیره) و آقایان مهدی حلاجی مجرد و مهدی معدنچی زاج به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ـ و ـ شرط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی برای اشخاص حقیقی، خود شخص یا وکیل قانونی و برای اشخاص حقوقی نماینده یا نمایندگان به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی و حق رای هر سهامدار برای هر سهم یک رای طبق ماده ۱۹ اساسنامه می باشد. ۴ـ ز ـ اندوخته قانونی و اختیاری شرکت برابر ماده ۵۱ اساسنامه می باشد. ۴ـ ح ـ خالص دیون شرکت در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۸ ریال بوده است. ۴ـ ط ـ روزنامه های جمهوری اسلامی و اطلاعات جهت چاپ آگهی شرکت تعیین شد. صورت دارائی و اموال منقول و غیر منقول آن که به تائید کارشناسان رسمی شرکت رسیده در مرجع ثبت شرکتهای ثبت کاشان و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721177
آگهی تبدیل شرکت کشت و صنعت آبشیرین از سهامی خاص به سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۹/۸/xxx۱ که در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ واصل گردیده نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید.

۲ـ اساسنامه شرکت سهامی‌عام مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای ۸۸ و ۸۹ تصویب و به تائید حسابدار رسمی شرکت رسیده است.

۴ـ اعلامیه تبدیل شرکت مشتمل بر نکات ذیل به تصویب رسیده است.

۴ـ الف) نام شرکت: شرکت کشت و صنعت آبشیرین شماره ثبت xxx۱

۴ـ ب) ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، زراعت، گلخانه، گیاهان دارویی و پروژه‌های آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره، مطالعه و طراحی و ثبت اختراع در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اجرای عملیات مکانیزه کشاورزی (زراعی و باغی)، تسطیح، تهیه ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی مربوطه و انجام کلیه امور مربوط به دامپروری، دامداری، پرورش آبزیان، طیور، صنایع جانبی و تبدیلی کشاورزی ـ مواد غذایی، امور دام و مسائل مربوط به آن و انجام کلیه امور بازرگانی مربوط به واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی‌های داخلی، خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و موسسات و شرکتهای حقوقی داخلی و خارجی، تامین منابع مالی، خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها و اوراق بهادار و فعالیتهای سازمان بورس اوراق بهادار و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت و مجاز طبق قانون تجارت.

۴ـ ج ـ مرکز اصلی شرکت: کاشان، خیابان ۲۲ بهمن، روبروی سازمان تامین اجتماعی، انتهای کوچه شهید عرفاتی، کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ ـ د ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx/۱ ریالی تماما پرداخت شده است.

۴ـ ه ـ اعضاء هیئت‌مدیره و صاحبان امضاء مجاز:

آقایان احسان درستکار (عضو و رئیس هیئت‌مدیره) و امیر وفائی‌نژاد به نمایندگی از شرکت ایثار فجر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰ (عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره ) و سید جواد تکیه (عضو و مدیرعامل شرکت) و عباس دارائی‌نژاد (عضو و منشی هیئت‌مدیره) و محمد آرامش (عضو اصلی هیئت‌مدیره) و ابراهیم راحمی (عضو اصلی هیئت‌مدیره) و علی‌اصغر حسینی‌نژاد (عضو اصلی هیئت‌مدیره) و آقایان مهدی حلاجی‌مجرد و مهدی معدنچی‌زاج به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۴ـ و ـ شرط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی برای اشخاص حقیقی، خود شخص یا وکیل قانونی و برای اشخاص حقوقی نماینده یا نمایندگان به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی و حق رای هر سهامدار برای هر سهم یک رای طبق ماده ۱۹ اساسنامه می‌باشد.

۴ـ ز ـ اندوخته قانونی و اختیاری شرکت برابر ماده ۵۱ اساسنامه می‌باشد.

۴ـ ح ـ خالص دیون شرکت در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۸ ریال بوده است.

۴ـ ط ـ روزنامه‌های جمهوری اسلامی و اطلاعات جهت چاپ آگهی شرکت تعیین شد.

صورت دارائی و اموال منقول و غیر منقول آن که به تائید کارشناسان رسمی شرکت رسیده در مرجع ثبت شرکتهای ثبت کاشان و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937588
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۳۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مورخ۲۵/۸/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ شرکت به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس محمدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ آقایان مهدی حلاجی مجرد و مهدی معدنچی زاج بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت لغایت۱۶/۲/xxx۳ انتخاب شدند.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11548722
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۳۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مورخ۲۵/۸/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ شرکت به تصویب رسید.

۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس محمدی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۴ـ آقایان مهدی حلاجی‌مجرد و مهدی معدنچی‌زاج بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره شرکت برای مدت لغایت۱۶/۲/xxx۳ انتخاب شدند.

اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885357
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۲/۷/xxx۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با انتشار xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx۰ ریالی در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت که افزوده مذکور از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت شرکت (مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری) تهاتر و از طریق مطالبات حال شده شرکت صورت گرفته که به تبع آن ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید.
ماده۵: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx۰ ریالی تمام پرداخت شده می باشد.
مراتب در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل ثبت اولیه تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595514
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۲/۷/xxx۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با انتشار xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx۰ ریالی در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت که افزوده مذکور از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت شرکت (مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری) تهاتر و از طریق مطالبات حال شده شرکت صورت گرفته که به تبع آن ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید.

ماده۵: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx۰ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد.

مراتب در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل ثبت اولیه تکمیل و امضاء گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628992
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۶/۲/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/xxx۱:
۱ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسسه اصلاح گر رایانه بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس محمدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای احسان درستکار عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای امیر وفائی نژاد عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس دارائی نژاد منشی و آقایان محمد آرامش و ابراهیم راحمی و علی اصغر حسینی نژاد بسمت اعضاء اصلی و آقای سید جواد تکیه عضو و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950263
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۶/۲/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/xxx۱:

۱ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ موسسه اصلاح‌گر رایانه بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس محمدی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ آقای احسان درستکار عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای امیر وفائی نژاد عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس دارائی نژاد منشی و آقایان محمد آرامش و ابراهیم راحمی و علی‌اصغر حسینی نژاد بسمت اعضاء اصلی و آقای سید جواد تکیه عضو و مدیر‌عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر‌عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652365
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۳۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه و آقای عباس محمدی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684029
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۸۳۱ شماره شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
الف: به استناد صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/xxx۹ مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین‌شد.

۳ـ موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه و آقای عباس محمدی به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ب: برابر صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/xxx۹ مجمع عمومی فوق‌العاده مرکز اصلی شرکت ازمحل قبلی در کاشان به بلوار مطهری ـ نبش کوچه شهید عباسپور ـ جنب بانک ملی منتقل و ماده مربوطه (۴) در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223952
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۸۳۱ شماره شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مورخ ۱۹/۱/۸۹ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ شرکت به تصویب رسید.

۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ آقایان عباس محمدی و احسان شب‌خوان به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴ـ آقای احسان درستکار عضو و رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیر وفایی‌نژاد عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس دارایی نژادمنشی هیئت‌مدیره و آقایان ابراهیم راحمی و اصغر حسینی‌نژاد و سید جواد تکیه بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و آقای محمد آرامش عضو و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات