لوله سان اصفهان

شرکت لوله سان اصفهان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10260192198 (فعال)
12
افراد
21
آگهی‌ها
1614
شماره ثبت
1383/6/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14941890
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1614 و شناسه ملی 10260192198
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران گلچین 1283547139 بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور گلچین1950457729 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم صدیقه بردبار 2571670026 بسمت عضو هیئت مدیره و خانم منیر حیدری جونی1280996536 بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید سدیدی به شماره ملی 2511276887بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و بانکی تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است. و سایر اوراق اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980919691944234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14941889
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1614 و شناسه ملی 10260192198
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران گلچین به شماره ملی 1283547139 و آقای منصور گلچین به شماره ملی 1950457729 و خانم صدیقه بردبار به شماره ملی 2571670026 و خانم منیر حیدری جونی به شماره ملی 1280996536 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی دهقان به کدملی 1284788504 و آقای حبیب اله بهرامی کدملی 1288640447 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980919123593500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215250
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران گلچینxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور گلچینxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم صدیقه بردبار xxxxxxxxx۶بسمت عضو اصلی هیات مدیره و خانم منیر حیدری جونی xxxxxxxxx۶بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای الیاس بردبار xxxxxxxxx۱به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) تا تاریخ ۲۶/۲/xxx۸ انتخاب شدند. ضمناً (مدیرعامل) مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و بانکی تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است. و سایر اوراق اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ت

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نجف آباد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843491
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان - شهرستان نجف آباد - بخش مرکزی - شهر نجف آباد-سعدی-خیابان سعدی-بن بست شهیدمحسن موسی عرب-پلاک ۸۶-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786830
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه تعهدی شرکت قبلا پرداخت گردیده است. طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال (طی گواهی بانک صادرات ایران شعبه حکیم نظامی به شماره xxx/۹۶ مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی است منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی با نام عادی که تمامأپرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786825
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال (طی گواهی بانک صتدرات ایران شعبه حکیم نظامی به شماره xxx/۹۶ مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی است منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی با نام عادی که تمامأ پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551770
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران گلچین کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره و منصور گلچین کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و صدیقه بردبارکدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و منیر حیدری جونی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و آرش بنا زاده کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. و سایر اوراق اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا (مدیرعامل) مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482706
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ آقای منصور گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای مهران گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹، خانم صدیقه بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم منیر حیدری جونی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حبیب اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482705
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ آقای منصور گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهران گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم صدیقه بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم منیر حیدری جونی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482698
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۰ بند ۱۸ اساسانامه که بدین شرح می‌باشد «با توجه به لزوم دفاع از پرونده هایی که له یا علیه شرکت در مراجع قضایی، غیر قضایی و شبه قضایی ممکن است مطرح گردد بدین وسیله هیئت مدیره به مدیرعامل در این راستا اختیارات تام اعطا مینماید تا با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور از حقوق شرکت دفاع نماید» وظایف ذیل به مدیرعامل در این زمینه تفویض گردید: حضور در تمامی جلسات رسیدگی و در تمام مراحل دادرسی با کلیه‌ی اختیارات از جمله: وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی ۲ وکالت در مصالحه وسازش ۳ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴ وکالت در تعیین جاعل ۵ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶ وکالت در توکیل ۷ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸ وکالت در دعوای خسارت ۹ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱ وکالت در ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث ۱۲ وکالت در دعوای تقابل و دفاع در قبال آن ۱۳ وکالت در ادعای اعسار ۱۴ وکالت در قبول یا رد سوگند مدیرعامل در تمامی موارد فوق اجازه تعیین وکیل دادگستری با حق توکیل نیز دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232022
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر عضو می باشد وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277214
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور گلچین کدملی xxxxxxxxx۹ و مهران گلچین کدملی xxxxxxxxx۹ و صدیقه بردبار کدملی xxxxxxxxx۶ و منیر حیدری جونی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و مرتضی دهقان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حبیب اله بهرامی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت در ج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408977
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم منیر حیدری جونی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کورش اعرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیت مدیره و سهامداران برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره منتفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277232
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۱۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصور گلچین بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهران گلچین بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و صدیقه بردباربسمت عضو هیئت مدیره و منیر حیدری جونی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد مالی و اوراق بهادار وتعهدات شرکت با امضاء دو نفر (مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره) متفقا وبامهر شرکت معتبر میباشد. واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا وبامهر شرکت معتبر میباشد.مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034187
آگهی تغییرات در شرکت لوله سان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است. آقایان مهران گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ را بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عرب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت عضو هیئت مدیره شرکت و کوروش اعرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا ذیل ثبت و در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065418
آگهی تصمیمات شرکت لوله سان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۱ که در تاریخ ۲۸/۶/xxx۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای مهران گلچین کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور گلچین کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عرب‌زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای اسدالله نیکویی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی دهقان کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۰ بتصویب رسید.

امضا ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753411
آگهی تصمیمات شرکت لوله سان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۱ که در تاریخ ۲۸/۶/xxx۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
۱ـ آقای مهران گلچین کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور گلچین کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عرب زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای اسدالله نیکویی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی دهقان کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است.
۴ـ تراز مالی سال xxx۰ بتصویب رسید.
امضا ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663944
آگهی تغییرات در شرکت لوله سان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

آقایان مسعود عرب‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۰ را بسمت رئیس هیئت مدیره و مهران گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء ذیل ثبت و در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385464

آگهی تغییرات در شرکت لوله سان اصفهان سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.
آقایان مسعود عرب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۰ را بسمت رئیس هیئت مدیره و مهران گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء ذیل ثبت و در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ مسئول ثبت شرکت های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208960
آگهی تغییرات در شرکت لوله سان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۶/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۹ که در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ واصل شد تغییرات زیر در شرکت لوله سان اصفهان بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعمل آمده است:

۱ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقایان منصور گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx و مهران گلچین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و مسعود عرب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۳ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای اسداله نیکویی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی دهقان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴ـ هیئت مدیره از بین خود آقای منصور گلچین را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران گلچین را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عرب زاده را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399487
آگهی تغییرات در شرکت لوله سان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۶/xxx۸ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۸ که در تاریخ ۵/۷/xxx۸ واصل شد تغییرات زیر در شرکت لوله سان اصفهان بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعمل آمده_است. ۱ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای اسداله نیکویی و آقای مرتضی دهقان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال با رعایت ماده xxx قانون تجارت انتخاب شدند. ۳ هیئت مدیره از بین خود آقای منصور گلچین را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود عرب زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهران گلچین را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۴ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات