انبارهای عمومی اصفهان

شرکت انبارهای عمومی اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260186995 (فعال)
18
افراد
20
آگهی‌ها
1480
شماره ثبت
1354/11/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14741156
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل حسابها ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت در سال xxx۷ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی امجد تراز ( حسابداران رسمی ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز ( حسابداران رسمی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201645
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۴/xxx۷ عباس لباف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شهناز سلیمانزاده نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس و منشی هیات مدیره و علی امین صدری به شمار ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و امیر حسین فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیات مدیره و مهدی حکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و سید سعید صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد قاضی عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، چکها، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت امضا می گردد و در صورت غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165371
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ عباس لباف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شهناز سلیمانزاده نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علی امین صدری به شمار ملی xxxxxxxxx۴ و امیر حسین فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیر و مهران امین صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲و محمد شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی سال ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856738
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حکاری کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، بجای آقای داریوش دلفانی کدملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۸/۷/۹۷ انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور در شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درصورت غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702012
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ و بازگشت به آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx صادره به تاریخ ۲۲/۶/۹۶ موارد ذیل در آگهی مذکور اشتباه درج شده_است که بدینوسیله اصلاح میگردد: تاریخ صحیح جلسه ۲۵/۵/۹۶ می‌باشد. شماره ملی صحیح آقای داریوش دلفانی xxxxxxxxx۹، شماره ملی صحیح آقای سیدسعید صفوی همامی xxxxxxxxx۲ و شماره ملی صحیح آقای سیدمحمد قاضی عسکر xxxxxxxxx۸ می‌باشد. نام شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی شهریار به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614820
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ ۱۴/۰۷/xxx۵ عباس لباف بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و خانم شهناز سلیمانزاده نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و منشی هیات مدیره و مسعود میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و امیرحسین فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی داریوش دلفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی سید سعید صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی سید محمد قاضی عسکر به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۸/۰۷/xxx۷) انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورشرکت وهمچنین چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجارتی توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت امضاء گردد و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539691
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ مجمع عمومی موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت در سال xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117960
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت در سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. عباس لباف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شهناز سلیمان زاده نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، امیرحسین فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی داریوش دلفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی سید سعید صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی سید محمد قاضی عسکر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی و علی فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۵ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز (حسابداران رسمی) به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116032
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ عباس لباف بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس و منشی هیات مدیره، خانم شهناز سلیمانزاده نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مسعود میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱، امیرحسین فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیات مدیره محمد شاهمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان مدیرعامل، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی داریوش دلفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی سیدسعید صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی سیدمحمد قاضی عسکر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورشرکت وهمچنین چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجارتی توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت امضاء گردد و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765672
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ آقای سیدسعید صفوی همامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای مهدی حکاری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شناسه xxxxxxxxx۰۶ برای باقی مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۵) به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. طبق ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اسناد، نامه‌ها، قراردادها، چک‌ها، صورت حسابها واوراق تعهدآوربا امضای مدیرعامل باتفاق یکی ازاعضاء هیات مدیره ویا دونفرازصاحبان امضاء مجاز شرکت که ازطرف هیات مدیره تعیین شده_باشند و با مهر شرکت معتبراست. در سایر موارد تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765670
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ آقای سیدمحمد قاضی عسکر دارای کدملی xxxxxxxxx به جای آقای الیاس رمضانی سراجاری xxxxxxxxx۵ برای الباقی مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۵) به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. طبق ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اسناد، نامه‌ها، قراردادها، چک‌ها، صورت حسابها واوراق تعهدآوربا امضای مدیرعامل باتفاق یکی ازاعضاء هیات مدیره و یا دونفرازصاحبان امضاء مجاز شرکت که ازطرف هیات مدیره تعیین شده_باشند و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در سایر موارد تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413526
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس لباف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۵ انتخاب گردید و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره حق امضاء تغییر حاصل نشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413527
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شاهمرادی چادگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل شرکت خارج از اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۵ انتخاب گردید. در سمت سایر اعضاء هیات مدیره تغییر حاصل نشد. هیات مدیره اختیارات بندهای شماره ۱ و ۷ و ۸ و ۲۱ الی ۲۶ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض می نماید. طبق ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اسناد، نامه ها، قراردادها، چک ها، صورت حسابها و اوراق تهعدآور با مهر شرکت و امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین شده باشند معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375013
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز (حسابداران رسمی) بشماره شناسه xxxxxxxxx۰۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجدتراز(حسابداران رسمی) بشماره شناسه xxxxxxxxx۷۵ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند.روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بعدی شرکت تعیین گردید.تراز مالی ۹۳ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428765
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمد شریفی بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ ۲۶/۵/۹۵ انتخاب گردید ودر سمت سایر اعضا هیئت مدیره و حق امضا تغییری حاصل نشد ضمنا هیئت مدیره اختیارات بندهای شماره۱و۷و۸و۲۱الی ۲۶ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728264
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۴۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. ـ خانم شهناز سلیمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقایان عباس لباف به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مسعود میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، امیرحسین فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای سیاوش پارسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای مهدی حکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای الیاس رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی و آقای عبدالحسین ملک تجار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ را به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728266
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین فرصت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز سلیمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس لباف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی هیئت مدیره، آقای محمد شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) و آقای مسعود میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت معاون مدیرعامل، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به نمایندگی سیاوش پارسیان، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به نمایندگی مهدی حکاری و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به نمایندگی الیاس رمضانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب نمودند. ـ مدیرعامل و معاون، مجری مصوبات هیئت مدیره می باشند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی توسط مدیرعامل و معاون همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106653
آگهی تصمیمات در شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی و فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و محمد حسین واحدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. سمرایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال بمبلغ ده میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال نقدی است منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریال بانام عادی که تماماً پرداخت گردیده ضمنا پیرو آگهیهای xxx۰/ث ـ ۳/۵/۹۰ و xxx۵۷/ث ـ ۲۳/۷/۹۱ و xxx۳۵/ث ـ ۳۰/۷/۹۱ شناسه ملی صحیح شرکت xxxxxxxxx۹۵ می باشد که در آگهیهای مذکور اشتباه درج گردیده است مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733628
آگهی تغییرات در شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۱۲/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای عبدالحسین ملک تجار به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن دهدشتی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۷ و آقای شهریار ملک تجار به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین فرصت به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۰ و خانم شهناز سلیمان زاده نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۰ و شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی ایران بنمایندگی آقای علی اصغر وکیلی و شرکت انبارهای عمومی مجتمع شهریار بنمایندگی آقای عباس پور ندیم و آقایان پرویز امین و علی فرصت بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxx۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای عبدالحسین ملک تجار را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن دهدشتی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی قیومی محمدی خارج از هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048086
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۳/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای محمد حسین واحدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات