صنایع کاشی اصفهان

شرکت صنایع کاشی اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260176520 (فعال)
14
افراد
20
آگهی‌ها
3532
شماره ثبت
1353/3/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14545276
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
به استناد نامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ دادستان عمومی و انقلاب نجف آباد : آقای علیرضا احمدی به شماره xxxxxxxxx۶ و عباس موذن صفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به وکالت از ایشان به عنوان دارندگان امضای مجاز شرکت صنایع کاشی اصفهان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ معرفی می‌گردند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956682
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا نعمتی شیخ احمدلو کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نوراله قاسمی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی فاتح گستران پیشرو سبلان و آقای امیرحسن کمالی سروستانی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل به نمایندگی شرکت بازرگانی سپاهان خاور آسیا و خانم مریم کیانی هرچگانی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدجواد اسدی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل، مهر شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهدبود. قسمتی از اختیارات ماده ۳۹ را به شرح صفحات پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868781
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
به استناد نامه شماره xxx۳ , xxx مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو به کدملی xxxxxxxxx۳، شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹، خانم مریم کیانی هرچگانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای محمد جواد اسدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سپاهان خاور آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733183
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۶/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11226587
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۶/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642988
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۱ و ۲۱/۳/xxx۱تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای محمود نیلفروشان دردشتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا سعادت جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سپاهان خاور آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای بهزاد عباسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای شادمان امینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای احمد پارسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و همچنین کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و چک و سفته و بروات توسط مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادها (غیر از قرارداد استخدام کارکنان که از اختیارات تفویض شده به مدیرعامل است) پس از کسب مجوز هیئت مدیره و اسناد تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی توسط مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هئیت مدیره است و هیئت مدیره اختیارات خود را که در ماده ۳۹ اساسنامه بشرح صورت جلسه پیوست به مدیرعامل تفویض نمودند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11389080
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۱ و ۲۱/۳/xxx۱تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای محمود نیلفروشان دردشتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا سعادت جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سپاهان خاور آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای بهزاد عباسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای شادمان امینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء‌ اصلی هیئت مدیره و آقای احمد پارسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و همچنین کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و چک و سفته و بروات توسط مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادها (غیر از قرارداد استخدام کارکنان که از اختیارات تفویض شده به مدیرعامل است) پس از کسب مجوز هیئت مدیره و اسناد تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی توسط مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هئیت مدیره است و هیئت مدیره اختیارات خود را که در ماده ۳۹ اساسنامه بشرح صورت جلسه پیوست به مدیرعامل تفویض نمودند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 520594

آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام
ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ و همچنین به استناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۱۱/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علی بلوچی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا سعادت جو به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و آقای امیر انباردار به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای بهزاد عباسی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سپاهان خاور آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد پارسی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد به شرح صورتجلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ به مدیرعامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11100947
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ و همچنین به استناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۱۱/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علی بلوچی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا سعادت جو به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و آقای امیر انباردار به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای بهزاد عباسی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سپاهان خاور آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد پارسی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد به شرح صورتجلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ به مدیرعامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 414352

آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۵/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957299
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۵/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۹/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11177466
آگهی تغییر حق امضاء در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق و اسناد مالی و حسابهای بانکی در استان اصفهان با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء قائم مقام مدیرعامل آقای سعید علی خاصی باتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10855552
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ آقای حسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ـ سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مصوبات صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ به قوت خود باقی است . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840607
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام ، ثبت شده بشماره ۱۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛‌ ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804953
آگهی تصویت ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744393
آگهی تغییرات در شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۶۰و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۱۰/۸۸ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سپاهان خاور آسیا، سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین، سهامی‌عام و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، سهامی‌عام و آقایان علی بلوچی و حمیدرضا سعادت‌جو بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره وآقای احمد پارسی بسمت عضو علی‌‌البدل هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال و موسسه دقیق‌تراز سپاهان بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عبدالعظیم ایزدی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

امضای ذیل ثبت در تاریخ۴/۱۱/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503000
آگهی تغییرات در شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۶۰و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۸/۸۸ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای علی بلوچی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ آقای محسن احمدی‌باصیری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ آقای شهامرز وحیدی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ آقای حمیدرضا سعادت‌جو به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ آقای حسینعلی دانش‌پناه به نمایندگی شرکت سیمان شمال به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای احمد پارسی عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره به سمت منشی هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی ازا عضاء هیئت‌مدیره ‌و با مهرشرکت معتبراست و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهرشرکت معتبراست و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهرشرکت معتبرمیباشد. ضمناً اضافه اختیارات مدیرعامل مندرج در اساسنامه هیئت‌مدیره و طبق ماده۵۱ اساسنامه اختیارات تفویض شده قبل به مدیرعامل را تنفیذ نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۱/۸/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728345
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا و آقای رضا معصوم‌زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846215
آگهی تغییرات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره۱۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۶/۱/۸۸ آقای حبیب جدیدی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن احمدی‌باصیری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نائب ریئس هیئت‌‌مدیره و آقای حسینعلی دانش‌پناه به نمایندگی شرکت سیمان شمال بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای شهامرز وحیدی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن کاویانی به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیر عامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره است و بقیه اختیارات مدیرعامل به شرح لیست پیوست صورتجلسه است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۲/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950431
آگهی تغییرات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۹/۸۷ ۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی‌عام) ۲ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی‌خاص) ۳ـ شرکت سیمان شمال (سهامی‌عام) ۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (سهامی‌عام) ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی‌عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و آقای احمد پارسی بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۲/۸۷ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات