گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260171510
24
افراد
31
آگهی‌ها
28332
شماره ثبت
1352/8/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر گروه صنعتی سپاهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه صنعتی سپاهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی سپاهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه صنعتی سپاهان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14842173
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 28332 و شناسه ملی 10260171510
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهرادمشار با شناسه ملی 10840017999 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی10100468600 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. پ980716967203207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14739707
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا جابرانصاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به جای محمد علی جابرانصاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525433
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی محمد علی جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضا ) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای احمد جریان ( مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوشنگ قلی زاده ( قائم مقام مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا « چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا » چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد xxx۰/۴ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا سقف xxxxxxxxx ریال به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525455
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهرادمشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ وحید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی و مهراد جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720709
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیات مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا «چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا» چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد ۴/xxx۰ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573464
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280362
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیات مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کد ملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا " چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد xxx۰/۴ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سید حمید رضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشدو کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968936
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل آقای محمد حسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان علی البدل هیئت مدیره آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا " چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968942
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.) محمدعلی جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸) امیرحسین جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۱) وحید جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۳) سیدمهدی اسمعیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۱) علی اکبر جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وشرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ومحمدحسین جابرانصاری xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582592
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي سپاهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ و مجوز شمارهxxx- xxxxxx/xxxمورخ۳۰/۸/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxxسهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ مذکور تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306409
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال گردیدند .روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617687
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساخته های فلزی اصفهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ وآقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸و آقای وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضاء اصلی وآقای حمید نوید با کدملی xxxxxxxxxو شرکت سرمایه گذاری حقیقت با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617689
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی ورییس هیأت مدیره آقای حمید نوید با کدملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رییس هیأت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای حمید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای امیرحسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای وحید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حقیقت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ می باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می باشد و ضمنا" چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617690
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533485
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی ‌عام شماره ثبت ۲۸۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از محل سود انباشته تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ـ ـ ـ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186569
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردید.
۲ ـ امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته شرکت با مضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و یا دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186571
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992132
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۱ دارندگان حق امضا عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و نعمت اله غلامی دارای ک مxxxxxxxxx۹ (مدیرعامل) و هوشنگ قلیزاده دارای ک مxxxxxxxxx۰ (مدیرمالی) که کلیه اوراق و اسناد عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی ممهور به مهر شرکت و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا ممهور به مهر شرکت معتبر بوده باستثنای چک های صادره از حسابهای بانکی برای مبلغ بیش ازxxx میلیون ریال که امضا یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی دیگر از صاحبان امضا معتبر می باشد و ضمنا چک های جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضا دو نفر از دارندگان حق امضا ممهور به مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730913
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: محمدرضا جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ساخته های فلزی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شاپور حقیقت خوانساری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و نعمت اله غلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا(نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد باستثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی که برای مبالغ بیش از دویست میلیون ریال امضای یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی از صاحبان امضاء معتبر می باشد. امضای چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373235
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: محمدرضا جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شاپور حقیقت خوانساری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و نعمت اله غلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا (نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد باستثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی که برای مبالغ بیش از دویست میلیون ریال امضای یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد. امضای چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717100
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۳۳۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx۴ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ساخته های فلزی اصفهان به کدملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت اعضاء اصلی و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت اعضاء علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337104
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به کدملی xxxxxxxxx۴ و وحید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی‌اکبر جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به کدملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت اعضاء اصلی و سعید جابرانصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری حقیقت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715165
آگهی تصمیماتدر شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۳۲۵۳۳۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت گروه صنعتی سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد رضا جابر انصاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ قلیزاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی مظفری با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نعمت اله غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رضا نوید با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ به مدیرعامل تفویض گردید و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043426
آگهی اصلاحی در شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
پیرو آگهی به شماره xxx۰/ ت ۳۲ مورخ ۳/۳/۹۱ نام شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606427
آگهی اصلاحی در شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
پیرو آگهی به شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۳/۳/۹۱ نام شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583810
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605289
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987603
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652899
آگهی تغییرات در شرکت بار آهن سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۱۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت گروه صنعتی سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی آقای محمدرضا جابر انصاری و شرکت آهن و فولاد اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی آقای نعمت اله حیدری و شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی آقای مرتضی مظفری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان رحیم صبوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محسن غازی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمدرضا جابر انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای نعمت اله حیدری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحیمی دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است

۴ـ تراز مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171363
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید جابرانصاری به عنوان نماینده شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان در هیئت مدیره تعیین گردید. محمدرضا جابرانصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله غلامی خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) جزء دارندگان حق امضاء می‌باشند. امضای کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی شرکت با دو امضاء از دارندگان حق امضاء و مهر شرکت معتبر می‌باشد به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی شرکت که برای مبالغ بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی از صاحبان امضاء لازم است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12008169
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۸۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا جابرانصاری و حمید نوید و علی‌اکبر جابرانصاری و وحید جابرانصاری و شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان (سافا) به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و سعید جابرانصاری و شاپور حقیقت‌خوانساری به سمت اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات