آلیاژ کار اصفهان

شرکت آلیاژ کار اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260148984 (فعال)
8
افراد
17
آگهی‌ها
887
شماره ثبت
1362/3/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14656180
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز ( نیپک ) xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه xxxxxxxxx۷۸ سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ارفع سازان کرمان xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مفتول مس چشمه xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت مدیرعامل از بین اعضاء برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638450
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و گزارش حسابرسی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب واقع شد . موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ تعیین شد . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین نمود . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ایرج اصلانی کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت ساخت فرآورده‌های صنایع غیر آهنی مفرغ ساز ( نیپک ) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت ارفع سازان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت مفتول مس چشمه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305864
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تعیین شدند. ـ صورتهای مالی و گزارش حسابرسی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا را جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805190
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در شهرستان فلاورجان بخش مرکزی دهستان اشترجان روستا منطقه صنعتی اشترجان شهرک صنعتی اشترجان خیابان نهم خیابان اصلی پلاک xxx طبقه همکف و کدپستی xxxxxxxxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796349
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی و ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز (نیپک) xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مفتول مس چشمه xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل از بین اعضاء برای مدت ۲ سال تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636562
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و گزارش حسابرسی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تأیید و تصویب مجمع واقع شد. - موسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت جهت دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - آقای ایرج اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸، شرکت ساخت فرآورده‌های صنایع غیرآهنی مفرغ ساز (نیپک) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱، شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت مفتول مس چشمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094122
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی احراز ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تعیین کرد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا را جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003379
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعدالله شعبانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده جدید شرکت نیپک جهت باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید و سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره (تاتاریخ ۱۶/۱۲/۹۵) بدین شرح تعیین شد: آقای مجید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز (نیپک) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مفتول مس چشمه به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیر عامل و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618728
آگهی تغییرات شرکت الياژ كار اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سلطانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید شرکت ارفع سازان کرمان جهت باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553530
آگهی تغییرات شرکت الياژ كار اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و گزارش حسابرسی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369749
آگهی تغییرات شرکت الیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و گزارش حسابرسی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب مجمع واقع شد. مجمع موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت دوره مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ تعیین کرد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. شرکت ساخت فرآورده های صنایع غیرآهنی مفرغ ساز (نیپک) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱آقای ایرج اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت مفتول مس چشمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369778
آگهی تغییرات شرکت الیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ارجمندی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مهندسی ساخت وفرآوری مفرغ ساز (نیپک) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا میرزایی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی xxxxxxxxx نماینده شرکت مفتول مس چشمه به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273336
آگهی تغییرات شرکت الیاژ کار اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ماده ۶۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سال مالی از اول فرودین ماه شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458589
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷
بموجب نامه شماره ۳۶/۹۳ مورخ ۲۴/۱/۹۳ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ با کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی xxxxxxxxx۱ با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991443
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷
بموجب نامه شماره xxx۳/۹۱ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت منضم به صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. ماده ۶۵ اصلاحی سال مالی شرکت از فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه هر سال می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618612
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ‌کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷
بموجب نامه xxx۳/۹۱/ک مورخ ۱۰/۲/۹۱ منضم بصورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی xxxxxxxxx۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385713
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ‌کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷
بموجب نامه xxx۳/۹۱/ک مورخ ۱۰/۲/۹۱ منضم بصورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی xxxxxxxxx۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات