هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260145470 (فعال)
16
افراد
32
آگهی‌ها
852
شماره ثبت
1347/1/14
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14621533
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید . - صورتهای مالی مشتمل برترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ ، صورت‌های سود ( زیان ) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . - روزنامه‌های اطلاعات و نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545202
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی مرتضی عابدپور دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدرضا غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدخزاعی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی علی فوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی کریم بابایی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت انجام پذیرد . ضمنا مدیرعامل شرکت ، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14407711
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366455
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321921
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ آقای فتح اله معین نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عابدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت هتل های بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فوجی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی اداری و آقای جلال فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت انجام پذیرد.ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048588
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی xxx۶ و صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945257
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ - آقای فتح اله معین نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عابدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرمالی اداری و آقای جلال فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد عبدالعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت انجام پذیرد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599344
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. - صورتهای مالی مشتمل برترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543456
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای محمدعلی ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی فتح اله معین نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی جلال فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی مرادی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حامد عبدالعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت انجام پذیرد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300517
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مطابق با اساسنامه بورس اوراق بهادار با عنوان سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284938
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245541
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851283
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل برترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795415
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هتلهای بین المللی پارسیان xxxxxxxxx۱۴ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سیاحتی ومراکز تفریحی پارسیان xxxxxxxxx۲۰ و شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن xxxxxxxxx۴۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692273
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فتح اله معین نجف آبادی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ابوطالبی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مرادی اصفهانی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی اداری و آقای جلال فرهادی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد خزاعی نیا xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683025
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و تصفیه شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یک هزار ریالی بانام عادی که تماما پرداخت شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403910
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل برترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی وحسابرس شرکت انتخاب گردید.روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623967
آگهی تغییرات شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270977
آگهی تصمیمات شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴ و ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی فتح اله معین نجف آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هتل های بین المللی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی یونس یحیی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یونس یحیی بسمت مدیرعامل و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی مرادی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر مالی اداری و هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی حیدر شمس فلاورجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمد خزاعی نیا کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106731
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664592
آگهی تصمیمات در شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فتح اله معین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شادمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علی مرادی بنمایندگی شرکت هتل های بین المللی پارسیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و غلامعلی کاویانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و منصور نجفی با کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814673
آگهی تصمیمات در شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فتح اله معین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شادمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علی مرادی بنمایندگی شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و غلامعلی کاویانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و منصور نجفی با کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648881
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۴/۴۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598175
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۴/۴۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297952
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۲/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۳/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636515
آگهی تغییرات در شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱/xxx۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/xxx۰ در شرکت هتلهای پارسیان به نمایندگی آقای غلامرضا ابراهیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بجای شرکت سرمایه‌گذاری انرژی گستر سینا بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۲/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548193
آگهی تصمیمات در شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: حسین شادمان به نمایندگی بنیاد علوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و فتح‌اله معین به نمایندگی بنیاد مستضعفان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا ابراهیمیان به نمایندگی از طرف شرکت انرژی گستر سینا به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و غلامعلی کاویانی به نمایندگی سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و منصور نجفی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10024613
آگهی اختیارات مدیرعامل شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان، سهامی عام، ثبت شده به شماره ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه فوق در ۳۰ بند به مدیرعامل تفویض شد ضمنا نوع شرکت سهام عام صحیح می‌باشد که در آگهی xxx۶۱ مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ اشتباها سهامی خاص درج شده که به شرح فوق اصلاح و اعلام می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515303
آگهی اصلاحی در شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۲ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
پیرو اگهی تغییرات به شماره‌های xxx۴/ ث مورخ ۱۳/۵/۸۸ و xxx۷/ ث مورخ ۹/۴/۸۹ و xxx۱/ ث مورخ ۱۳/۴/۸۹ در آگهی‌های فوق الذکر نوع شرکت به اشتباه سهامی خاص درج گردیده که صحیح آن سهامی عام می‌باشد مراتب بدینوسیله اعلام واصلاح می‌گردد رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823858
آگهی تغییرات در شرکت هتل کوثر اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۴/۸۹ نام شرکت طبق موافقت نامه تهران بشماره xxxxxx۴ مورخ ۱۱/۳/۸۹ شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان تغییر یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9563780
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت هتل کوثر اصفهان، سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462078
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت هتل کوثر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات