قند نقش جهان

شرکت قند نقش جهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260138918 (فعال)
23
افراد
32
آگهی‌ها
792
شماره ثبت
1345/6/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784889
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719141
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهدی کامرانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید . بقیه اعضاء در سمت‌های خود ابقاء گردیدند . کلیه اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروآت قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یک از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت ، معتبر خواهد_بود . کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550293
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۹ انتخاب گردید . کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت ، معتبر خواهد_بود . سمت و امضا‌های مجاز قبل به قوت خود باقی می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375726
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- مهدی کامرانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی فریدون نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید محمد تقی مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی فرهنگی و ورزشی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره، محمد صادق بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) از تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- کلیه اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از آقایان مصطفی فریدون نژاد (نایب رئیس هیئت مدیره)، سید محمد تقی مرندی (عضو هیئت مدیره)، محمد صادق بخشی (عضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295744
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۶۱,xxx مورخ ۲۶/۶/xxx۷ اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت را در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214966
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835779
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763389
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷) انتخاب شدند. بقیه اعضای هیات مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره به قوت خود باقی می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763390
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کامرانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا بوژمهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی ورزشی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی، آقای سید محمدتقی مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، آقای محمد صادق بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیامک سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045261
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه گزاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی ورزشی سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی آذرین حساب (به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب نمود. تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12863427
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۴ و نامه شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۳۰/۱/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از محل طرح و توسعه و مطالبات نقدی حال شده و واریز نقدی واز طریق صدور سهام جدید از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یکصد و سی و نه میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و سی و نه میلیارد ریال نقدی است منقسم به یکصد و سی ونه میلیون سهم یک هزار ریالی عادی بانام که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615378
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد نور صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳، به سمت رییس هیات مدیره و محمدعلی مداحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و سیدمرتضی حسام نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، به سمت عضو هیات مدیره و عبداله رحیم لوی بنیس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره وحبیب اله تحویل پور فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیات مدیره و سیامک سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تعیین گردید. تمامی اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل با دو امضاء هیات مدیره و مهر شرکت، همچنین به لحاظ سهولت در پرداختها حساب تنخواه مدیران با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل شرکت خواهد بود.ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336112
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۷۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد ونسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745309
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان xxxxxxxxx۵۶، شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و موسسه خیریه همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745310
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید مرتضی حسام نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شهرداری اصفهان به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سید نصرت اله طاهری تخته چوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، جناب آقای محمد نور صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان، آقای حسن سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی و آقای مجتبی کاروان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای سیامک سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) به مدت دو سال انتخاب شدند. ـ تمامی اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت، همچنین به لحاظ سهولت در پرداختها حساب تنخواه مدیران با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل شرکت خواهد بود. ـ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592352
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893158
آگهی تصمیمات شرکت قند نقش جهان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی سید نصرت اله طاهری تخته چوبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شهرداری اصفهان به نمایندگی سید مرتضی حسام نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سید حسین بدخشیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و توسعه کشت و صنعت ملی به نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه خیریه همدانیان به نمایندگی مجتبی کاروان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره و حساب تنخواه مدیران با امضا مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل شرکت ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره می باشد و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11832241
آگهی تصمیمات شرکت قند نقش جهان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی سید نصرت اله طاهری تخته چوبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شهرداری اصفهان به نمایندگی سید مرتضی حسام نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سید حسین بدخشیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و توسعه کشت و صنعت ملی به نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه خیریه همدانیان به نمایندگی مجتبی کاروان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره و حساب تنخواه مدیران با امضا مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل شرکت ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره می‌باشد و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641699
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قند نقش جهان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11649573
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قند نقش جهان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623598
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قند نقش جهان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11388732
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قند نقش جهان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 576778
آگهی تصمیمات در شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ آقای عباس نعیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید؛ ضمناً در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532583
آگهی تصمیمات در شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ آقای عباس نعیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید؛ ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512391

آگهی افزایش سرمایه در شرکت قند نقش جهان
سهامی عام
ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۸ و ۱۲/۱۱/۹۰ از محل سود انباشته به مبلغ پنجاه میلیارد ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه به مبلغ پانزده میلیارد ریال سرمایه شرکت از مبلغ سی و پنج میلیارد ریال به مبلغ یک صدمیلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی است که به یکصدمیلیون سهم هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503152
آگهی افزایش سرمایه در شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸ و ۱۲/۱۱/۹۰ از محل سود انباشته به مبلغ پنجاه میلیارد ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه به مبلغ پانزده میلیارد ریال سرمایه شرکت از مبلغ سی و پنج میلیارد ریال به مبلغ یک صدمیلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی است که به یکصدمیلیون سهم هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075495
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۲/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۳/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904298
آگهی تفویض اختیار به مدیرعامل شرکت قند نقش جهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۹ اختیارات به شرح صورتجلسه فوق الذکر به مدیرعامل شرکت تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۷/۸۹ تکمیل گردید .

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804321
آگهی تغییرات در شرکت قند نقش جهان سهامی عامثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/و ۲۹/۲/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱) موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای سید مرتضی صفوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت سیمان اصفهان به نمایندگی آقای مجتبی کاروان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی آقای مهرداد رومی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به نمایندگی آقای سید نصرت اله طاهری تخته چوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۵ و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی آقای مسعود نستار بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای پژمان معتمدیان دهکردی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲) هیئت مدیره از بین خود آقای مهرداد رومی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید نصرت اله طاهری تخته چوبی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی کاروان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره و همچنین به لحاظ سهولت در پرداخت‌ها حساب تنخواه مدیران با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳) روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴) تراز مالی سال۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330226
آگهی اصلاحی در شرکت قند نقش جهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۹و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
پیرو آگهی تغییرات به شماره‌ xxx۱/ث ـ ۱۱/۳/۸۸ مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۴۸ ـ ۲۴/۴/۸۸ صحیح نام و نام خانوادگی بازرس علی‌البدل آقای خسرو لطفی زاده می‌باشد. مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690274
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۲/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا و آقای خسرو لطفی نژاد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۳/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11648929
آگهی اختیارات مدیرعامل در شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۸۷ اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۲/xxx۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات