مهندسی نصیر ماشین

شرکت مهندسی نصیر ماشین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260132760 (فعال)
25
افراد
40
آگهی‌ها
1392
شماره ثبت
1373/4/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14720177
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت مشتمل بر : ترازنامه ، صورت سود و زیان ، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی ( اصلی ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های ابرار اقتصادی و ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673190
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx xxx/xxxxxx مورخ ۱۳/۳/۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۷ در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به ترتیب مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سود انباشته و xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانکی شماره ۷۰ , xxx مورخ ۷/۳/۹۸ بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقای شمالی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی با نام عادی است و تماما پرداخت شده_است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638683
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ آقای محمود محمدزاده چاپشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور ، گیربکس و اکسل سایپا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد حاجی سید جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین اکبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت آونگ تجارت اورنگ ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۹ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581183
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
و نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار دراجرای ماده xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14475103
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شعبه شرکت به نشانی یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - نرسیده به میدان کلانتری - پلاک xxx - طبقه ۳ –واحد ۸ - کدپستی : xxxxxxxxx۱ انتقال یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250064
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی موتور،گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ وابراهیم بروجردی کدملی xxxxxxxxx۶ و علی پورکنی صالحان کدملی xxxxxxxxx۹و احمد حاجی سیدجوادی کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت آونگ تجارت اورنگ (مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عباس فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور،گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و ابراهیم بروجردی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و علی پورکنی صالحان کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و احمد حاجی سیدجوادی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و امیرحسین اکبریان به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی از طرف شرکت آونگ تجارت اورنگ (مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175062
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره (آقایان ابراهیم بروجردی و یا احمد حاجی سید جوادی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139617
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ، صورت سود و زیان ، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه های ابرار اقتصادی و ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012320
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ عباس فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت رئیس هیات مدیره، ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، احمد حاجی سیدجوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره، بیژن مجیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۹/۸/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812981
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۰/۰۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۹۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به ترتیب مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سود انباشته و xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۰۸/۰۹/۹۶ و نامه شماره xxx , xxx مورخ ۰۵/۰۷/۹۶ بانک صادرات شعبه گلپایگان افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی است که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751445
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا پرچکانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم بروجردی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پوررکنی صالحان شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد حاجی سیدجوادی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و فرشید الوند شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تولیدی گداز قطعه کیا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۸/xxx۷ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619576
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186551
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقای ابراهیم بروجردی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی پورکنی صالحان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد حاجی سیدجوادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186591
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای کامران مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و احمد حاجی سید جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و حمید کربلایی رضا به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141161
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه خدمات مدیریت آئین تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124924
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه خدمات مدیریت آئین تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758848
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد نامه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال (معادل هشتاد و هفت میلیارد و یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و بیست هزار ریال) نقدی است منقسم به xxxxxx۲۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419809
آگهی تغییرات شرکت مهندسي نصير ماشين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149588
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای کامران مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای فرهاد پزشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا تدبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155574
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی گداز قطعه کیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱، شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، علی پور رکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای احمد حاجی سیدجوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کامران مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۰۵/۱۱/۹۵ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155580
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، احمد حاجی سیدجوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا تدبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۰۵/۱۱/۹۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و سایر نامه های و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140781
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای کامران مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت موتور، گیبرکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، آقای علیرضا تدبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱، آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای فرهاد پزشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763674
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
آدرس شعبه از خیابان سپهبد قرنی ـ خیابان شاداب غربی ـ کوچه شهریور پلاک ۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به آدرس خیابان ولیعصر ـ بالاتر از بلوار میرداماد ـ خیابان قبادیان غربی ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۲ ـ مجتمع نور ـ طبقه چهارم ـ واحد ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628598
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشت و دام بهینه پرور گلپایگان به شماره ثبت ۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۶۳۶۱ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۰۳/۰۵/xxx۳ که طی تاییدیه xxx۵ مورخه ۰۵/۰۶/xxx۳ از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گلپایگان واصل شده تغییرات زیر در شرکت حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
ـ آقای مسعود ساسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی (از تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۲ به مدت سه سال) تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605748
آگهی اصلاحی
عطف به روزنامه رسمی شماره xxx۸۶ مورخه ۵/۴/۹۳ صفحه ۲۶ و پیرو آگهی بشماره ۵۵/xxx۷/۹۳/xxx مورخه ۱۳/۳/۹۳ شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آگهی مربوطه کن لم یکن می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600572
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی‌‌‌عام) بشماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۳ و سایر مدارک تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، گردش سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و مادامیکه بازرس جدید انتخاب نشده، بازرس قبلی می بایست در سمت خود انجام وظیفه نماید.
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529025
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشت و دام بهینهپرور گلپایگان بشماره ثبت ۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۶۳۶۱ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عادی مورخه ۲۶/۱۱/۹۲ و صورتجلسه هیئتمدیره مورخه ۲۶/۱۱/۹۲ و سایر مدارکی که طی تائیدیه شماره xxx۸ مورخه ۳۱/۲/۹۳ از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گلپایگان واصل شده تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
ـ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال (ثابت) و آخرین تعداد اعضاء ۷ نفر میباشد.
ـ آقای علیپور رکنی صالحان به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای ابراهیم بروجردی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامیعام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای داود فراست به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئتمدیره و آقای فرهاد پزشکی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علیالبدل هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.
ـ خانم سحر پور رکنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم هانی هانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ آقای علیپور رکنی صالحان به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای ابراهیم بروجردی به سمت نائبرئیس و آقای داود فراست به سمت منشی هیئتمدیره انتخاب شدند.
ـ ضمناً با تصویب هیئتمدیره آقای داود فراست به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
ـ کلیه چکها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاءدار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و مهر شرکت و (در غیاب رئیس ـ نائبرئیس حق امضای خواهد داشت) و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494168
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
شرکت فولاد ریزی قائم سپهر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بنمایندگی آقای علی پور رکنی صالحان کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای کریم بیرانوند کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش انتخاب برتر سهامی خاص شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی آقای امیر حسین اکبریان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی از تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آدرس سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: http://irsherkat.ssaa.ir
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507448
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ و سایر مدارک شرکت تغییرات زیر حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بمبلغ ۵۵ میلیارد ریال از طریق افزایش تعداد سهام از محل سود و زیان انباشته بمبلغ ۵ میلیارد ریال و از محل اندوخته طرح توسعه بمبلغ ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
آدرس سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: http://irsherkat.ssaa.ir
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472360
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۸/۷۶ شماره ثبت xxx۶۵ در قم بثبت رسیده است و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ مرکز اصلی شرکت از قم به گلپایگان به آدرس شهرک صنعتی سایپا کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافته است و در مورخ ۲۵/۲/۹۳ شماره ثبت xxx۲ در این اداره بثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382444
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت ۱۰۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرکز قانونی شرکت به آدرس جدید: استان اصفهان ـ شهر گلپایگان ـ شهرک صنعتی سایپا کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.
تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت استان اصفهان ـ شهر گلپایگان است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا بتصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگان دایر یا منحل نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117148
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی‌عام) بشماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۴/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه ـ صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویّ رسید.
ـ آقای علی اصغر رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ آقای کامران مهرانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ آقای مهدی امیرمقدمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انتخاب برتر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ آقای علی پوررکنی صالحان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای فاتح ژیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ از تاریخ ۲/۴/۹۲ لغایت ۲/۴/۹۴ به مدت دو سال شمسی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.
ـ موسسـه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی موسـسه و موسـسه حـسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شـناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و مادام که بازرس جدید انتخاب نشده بازرس قبلی می بایست در سمت خود انجام وظیفه نماید.
ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
ـ آقای کامران مهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) آقای علی پوررکنی صالحان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) آقای علی اصغر رضایی به سمت عضو اصلی و مدیرعامل ـ آقای مهدی امیرمقدمی به عنوان عضو هیئت مدیره (غیرموظف) آقای فاتح ژیان به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهاءدار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700597
آگهی تغییرات در شرکت فولاد ریزی قائم سپهر سپاهانسهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸ و ۷/۵/۹۱ که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.
۱ـ ماده ۲۳ اصلاحی اساسنامه: شرکت به وسیله هیئت مدیره مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر اعضای اصلی شرکت که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره می گردد ضمنا شرکت می تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید.
۲ـ آقای علی پور رکنی صالحان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مهندسی نصیر ماشین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کامیار درخشان هوره بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت توسعه گران گوهر فن سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کلانتری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11353891
آگهی تغییرات در شرکت فولاد ریزی قائم سپهر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸ و ۷/۵/۹۱ که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ ماده ۲۳ اصلاحی اساسنامه: شرکت به وسیله هیئت مدیره مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر اعضای اصلی شرکت که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره می‌گردد ضمنا شرکت می‌تواند یک یا دو نفر عضو علی‌البدل نیز انتخاب نماید.

۲ـ آقای علی پور‌رکنی صالحان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مهندسی نصیر ماشین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کامیار درخشان هوره بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت توسعه گران گوهر فن سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کلانتری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598021
آگهی تغییرات در شرکت فولاد‌ریزی قائم سپهر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۴۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/xxx۰ شرکت مهندسی نصر ماشین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی نوه سی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کلانتری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صائمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسینعلی رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت کیمیا ذوب سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای علیرضا گلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد مالی با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و نامه‌های اداری با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11452903
آگهی تغییرمرکز اصلی شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ که در تاریخ ۳۰/۹/xxx۹ واصل شد مرکز اصلی شرکت از دهق شهرک صنعتی دهق به قم ابتدای اتوبان قم به تهران فاز دوم شهرک صنعتی محمودآباد انتقال وماده ۴ اساسنامه اصلاح‌ گردید

امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۸۹ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11514433
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نصیر ماشین‌سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است.

۱ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ ـ آقای محمدحسین کارگر نوین به نمایندگی شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل ساپیا، آقایان فرهاد پزشکی ، بابک احمدی ناقدی، علی پوررکنی صالحان، قربانعلی حائری به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای قاسم یاحقی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ ـ هیئت مدیره از بین خود بابک احمدی ناقدی را به سمت رئیس ـ فرهاد پزشکی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قربانعلی حائری را به سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت تعیین نمودند

و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره در صورت غیاب مدیرعامل با امضای قائم‌مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای قائم مقام مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

۴ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/xxx۹ تکمیل گردید

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097608
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۳۰/۹/xxx۸ که در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۸ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ شرکت تولیدی موتور و گیربکس اکسل سایپا بنمایندگی آقای محمد حسین کارگر نوین، آقایان فرهاد پزشکی، بابک احمدی ناقدی، علی پور رکنی صالحان و قربانعلی حائری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود بابک احمدی ناقدی را بسمت رئیس، فرهاد پزشکی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، قربانعلی حائری را بسمت قائم مقام مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در صورت غیاب ایشان با امضای قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

امضای ذیل در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ ثبت شد.

مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10692085
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است.

ماده ۶ اصلاحی اساسنامه: ۱- سرمایه شرکت فوق از قرار مبلغ بیست میلیارد ریال به مبلغ سی و چهار میلیارد ریال منقسم به سی و چهار میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۲- اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936110
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین اوراق و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات