شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260122751 (فعال)
15
افراد
36
آگهی‌ها
652
شماره ثبت
1382/11/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829914
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به نمایندگی ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ببه عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شماره ثبت xxx۰۸ به نمایندگی محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا)، شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی مجید نادری لجبین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی اسماعیل الالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۰ انتخاب شدند. ـ مدیرعامل طبق اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود. ضمنأ هیئت مدیره به اتفاق آرا بند های الف ـ ز ـ ح ـ ن ـ ع ـ د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قرارداد و اسناد بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705239
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب شد . مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و صبح اصفهان جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد . شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152344
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱به نمایندگی آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مجید نادری لجبین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۳/۲/xxx۸ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند های الف ـ ز ـ ح ـ ن ـ ع ـ د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070415
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهیهای شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558528
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مجید نادری لجبین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی خانم زهرا اخوان نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۳/۲/xxx۸ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534898
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مجید نادری لجبین به شماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به نمایندگی خانم زهرا اخوان نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای عبداله قدوسی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۸) انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل (آقای عبداله قدوسی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476374
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: • شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت شیر پاستورزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476395
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مجید نادری لجبین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عبداله قدوسی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044270
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره، شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حبیب اله فاضل فلاورجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مجید ناداری لجبین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره، آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۳/۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. * اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز - ح ن ع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983603
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766682
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۰/xxx - ۱۰/۰۱/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شد و اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بدین شرح می‌باشد: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی عام، ثبت شده به شماره xxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: ۲/۱) تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده‌های آن، و انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات، انواع آب میوه و نکتار و نوشیدنی و سایر فرآورده‌های لبنی و غذایی پاستوریزه و استریلیزه، انواع ژله، روغن‌های خوراکی، سرکه، انواع سس لبنی، عسل، آبهای معدنی و گازدار، شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه. ۲/۲) مبادرت به هر گونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیس شعبه یا شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی در داخل یا خارج کشور ۲/۴) انتشار و فروش اوراق مشارکت و قرضه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و مشارکت یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ۲/۵) ارائه خدمات مشاوره‌ای، طراحی و ساخت و نصب ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی به سایر موسسات. ۲/۶) برقراری ارتباط علمی و فنی و تحقیقات با مراکز داخلی و خارجی مرتبط با صنعت شیر و انجام آزمون‌های مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۳) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت و کد پستی: استان اصفهان، شهرستان گلپایگان – کیلومتر ۷ جاده شرکت زراعی، کد پستی xxxxxxxxx۱ تلفن: xxxxxxxxx۰۵ - دورنگار: xxxxxxxxx۰۱ ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال (معادل یکصد و بیست میلیارد ریال) که به xxx , xxx , xxx سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) شماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی مجید نادری لجبین فرزند علی موسی شماره شناسنامه xxx۷ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی عبداله قدوسی فرزند محمد شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شماره ثبت xxx۷ و شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی اسماعیل الالی فرزند علی شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شماره ثبت xxx۰ و شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی داود عزیزی فرزند اسداله به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شماره ثبت xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی مهرنوش امجدی گلپایگانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۳ و شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: ۸/۱) اعلامیه خرید سهام ۸/۲) گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۸/۳) اصل ورقه سهام ۸/۴) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۹/۱) تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه با پیشنهاد از طرف هیئت مدیره و طبق ماده ۱۸ اساسنامه با تصویب مجمع عمومی شرکت میزان سود تقسیمی تصویب می‌گردد. ۹/۲) تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. طبق ماده ۳۷ اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سودخالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۹/۳) انحلال و تصفیه: طبق ماده ۵۲ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره بایدشامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، باموضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. طبق ماده ۵۳ اساسنامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۹/۴) اندوخته قانونی و اختیاری: طبق ماده ۵۱ اساسنامه، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: طبق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۹/۲۳ مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلند مدت شرکت به مبلغ xxxxxx میلیون ریال، بدهی‌های احتمالی به مبلغ xxx۵۱ میلیون ریال میباشد. ضمنا تعهدات سرمایه‌ای به مبلغ xxx۰ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشارشرکت: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه‌ها و آگاهی‌های شرکت می‌باشد. ضمنا اساسنامه و دو ترازنامه مالی منتهی به سال xxx۳ و xxx۲ و همچنین صورت دارایی و اموال منقول و غیر منقول شرکت در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670663
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرنوش امجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل الالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و داود عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مجید نادری لجبین با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل محترم شرکت تفویض اختیار گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589731
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جهانگیری به شماره ملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مهرنوش امجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اسماعیل الالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای داود عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره به اتفاق آراء بند های ۱و۴و۷و۱۳و۱۴و۱۵ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439074
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان سهامی خاص شناسه xxxxxxxxx۲۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.مؤسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149798
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093123
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰به عنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۲/۲/xxx۴) تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093128
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به نمایندگی آقای عباس جهانگیری به شماره ملیxxxxxxxxx۲به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴به نمایندگی خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای داود عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۸به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره (تا تاریخ۲۲/۲/xxx۴) انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و معاونت مالی و اقتصادی و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا معاونت مالی و اقتصادی و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء معاونت مالی و اقتصادی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند های ۱و۴و۶و۷و۸و۱۱و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093133
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ و برابر تفویض اختیار حاصله ا ز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده و بالا بردن تعداد سهام از مبلغ هشتاد میلیارد ریال به مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست میلیارد نقدی می باشد که به یکصد و بیست میلیون سهم بانام عادی هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093135
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به نمایندگی آقای عباس جهانگیری به شماره ملیxxxxxxxxx۲به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴به نمایندگی خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای داود عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره (تا تاریخ۲۲/۲/xxx۴) انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.ضمناً هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند های ۱و۴و۶و۷و ۸و ۱۱و۱۳ و۱۴و ۱۵ و۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572984
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۰۲/xxx۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189994
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۶/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
آقای عبداله کاشانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران شماره ثبت xxx۷۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله قدوسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهرنوش امجدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی (از تاریخ ۲۲/۲/۹۲ بمدت دو سال) انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و معاونت مالی و اقتصادی یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا معاونت مالی و اقتصادی و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا معاونت مالی و اقتصادی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162171
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد: هیئت مدیره با استعفا آقای عبداله کاشانی زاده موافقت و آقای حسن سهرابی را برای مدت باقیمانده مدت تصدی (از تاریخ ۲۲/۲/۹۲) بسمت قائم مقام مدیرعامل و معاونت مالی و اقتصادی منصوب نموده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122984
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۲/۹۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۲/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی آقای منصور شمس احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص شماره ثبت xxx۷۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای مهرداد رومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله کاشانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهرنوش امجدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و مدیر مالی یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیر مالی یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
آقای حسن سهرابی بعنوان مدیر مالی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640387
آگهی تغییرات شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729112
آگهی تغییرات شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.

ـ موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547796
آگهي تغييرات شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان سهامي خاص بشماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ كدپستي ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۱۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
مقرر شد کلیه قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای تواما دو نفر از افراد ذیل به همراه مهر شرکت معتبر و قابل انجام می باشد. ۱. مدیرعامل و مدیر مالی ۲. مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ۳. مدیر مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره ۴. دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705755
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۱۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

مقرر شد کلیه قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای تواما دو نفر از افراد ذیل به همراه مهر شرکت معتبر و قابل انجام می‌‌باشد. ۱. مدیرعامل و مدیر مالی ۲. مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ۳. مدیر مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره ۴. دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700535
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۵/۹۰ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

ـ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی تواما با امضای دو نفر مدیر مالی ـ مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241510
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۲/۹۰ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۰ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد

ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد موردتصویب مجمع قرار گرفت

ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند

ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید

ـ اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:

شرکت صنایع شیر ایران سهامی‌خاص شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی‌خاص و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی‌عام

ـ آقای مهرداد رومی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیرایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای عبداله کاشانی‌زاده به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به سمت نائب‌رئیس و مدیرعامل و خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزیه پگاه خراسان به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیرامور مالی و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمناً هیئت‌مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۸ـ۱۱ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.

رئیس اداره ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823024
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخه ۲۵/۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

ـ آقای مهرداد رومی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی‌خاص) کماکان به عنوان رئیس هیأت‌مدیره خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) کماکان به عنوان عضو هیأت‌مدیره آقای عبداله کاشانی‌زاده به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به عنوان مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند که براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند.

ـ اختیارات مدیرعامل: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمناً هیأت‌مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.

ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

کفیل ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838629
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۲و شناسه‌ ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۷/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

ـ آقای حسن سهرابی به سمت مدیرعاملی شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند.

ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026922
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده_است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهرداد رومی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) کماکان به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی مشایخی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله کاشانی زاده به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند که بر اساس آیین نامه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و مدیرامور مالی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774845
آگهی افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان(سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخه۲۵/۵/۸۹ شرکت تغییرات حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۸۰ ریال از محل مطالبات حال‌شده افزایش یافت.

سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۸۰ ریال منقسم به مبلغxxx/xxx/۸۰ سهم عادی بانام هر یک به ارزشxxx/۱ ریال می‌باشد که تماماً پرداخت شده‌ است.

و در نتیجه ماده۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345713
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده_است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: صورتهای مالی سال xxx۸ مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555887
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۵۲ و بشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲/۲/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

ـ‌ آقای مهرداد رومی به عنوان عضو هیئت‌مدیره بر اساس حکم شماره xxx ـ ۱/۲/۸۹ برای بقیه مدت قانونی جایگزین جناب آقای ناصر شجاعی گردید.

ـ آقای مهرداد رومی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی‌خاص) به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

ـ آقای محمدتقی مشایخی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی‌خاص) به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند که بر اساس آئین‌نامه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند.

ـ آقای محمدحسن عابدینی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی‌عام) به عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

ـ اختیارات مدیرعامل و حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت‌مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ماده اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754037
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۵۲ و بشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱
به استناد صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخه ۱۸/۹/۸۸ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

ـ آقای ابوالفضل میرزایی به سمت سرپرست مالی شرکت، درخواست معاونت پشتیبانی مبنی بر تغیییر امضای اسناد تعهدآور بانکی طبق مفاد اساسنامه انتخاب شدند.

ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات