سرمایه گذاری ثامن شهرضا

شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260119753 (فعال)
16
افراد
11
آگهی‌ها
627
شماره ثبت
1383/2/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14295088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ علی ترابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، اسماعیل سنجری شهرضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره، مهدی قنادی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، سیدمحمدحسین رضویان به کدملی xxxxxxxxx۸ و عبدالرضا باباربیع به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد میرزابه با کدملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا گلابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند.کلیه اوراق عادی با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و اوراق و اسناد مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14277990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی قنادی با کدملی xxxxxxxxx۲، آقای علی ترابی با کدملی xxxxxxxxx۸، آقای اسماعیل سنجری شهرضایی با کدملی xxxxxxxxx۱، آقای سید محمدحسین رضویان با کدملی xxxxxxxxx۸، آقای عبدالرضا باباربیع با کدملی xxxxxxxxx۰، آقای محمد میرزابه با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا گلابی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای احمدعلی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرزاد محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای کمال مصدق با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی جاوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرسان اصلی و آقای محمد حسین فهیم با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ ترازنامه سال xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ آقای کمال مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی جاوری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسین اصلی و آقای محمدحسین فهیم به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و بیلان سال xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ترابی با بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل سنجری شهرضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس محمد میرزابه با بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت منشی جلسه مهدی قنادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی و مدیرعامل عبدالرضا باباربیع بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی محمد هاشم توانگر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی سیدمحمد حسین رضویان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و اوراق واسناد مالی، با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درصورت غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311114
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان سال ۹۴ به تصویب رسید. آقای اسماعیل سنجری شهرضایی با کد ملی ۱ xxxxxxxxx و آقای علی ترابی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی قنادی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید محمد حسین رضویان باکد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالرضا باباربیع با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد میرزابه با کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد هاشم توانگر با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علیرضا گلابی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و بابک اباذری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311124
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند الف ماده ۳ اساسنامه (عبارت سرمایه گذاری و مشارکت و ارائه خدمات حمل و نقل، ترابری مسافر و کالا) حذف گردید و موضوع شرکت از ۵ بند به ۴ بند کاهش یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای کمال مصدق با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی جاوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرسان اصلی و آقای محمدحسین فهیم با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557106
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ثامن شهرضا (سهامی عام) شماره ثبت ۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده، هیئت مدیره ۷/۳/۹۳، ۲۱/۳/۹۳ آقایان علی ترابی با کد ملی xxxxxxxxx۸، محمد میرزابه با کد ملی xxxxxxxxx۹، مهدی قنادی با کد ملی xxxxxxxxx۲، محمد هاشم توانگر با کد ملی xxxxxxxxx۶، عبدالرضا بابا ربیع با کد ملی xxxxxxxxx۰، سیدحسین رضویان با کد ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا گلابی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و عبدالرحیم مهاجری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و رضا باقرپور با کدلی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و مهدی جاوری با کد ملی xxxxxxxxx۳۶و محمد حسین فهیم با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرسان اصلی و مهدی گلابی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و علی ترابی بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا گلابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی قنادی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس معتبر می باشد و سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/xxx/۸ ریال افزایش یافت که به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی با نام منقسم گردیده است که تماما پرداخت گردیده است و در تاریخ ۱۴/۴/۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280726
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره ۴/۹/۹۲ و ۱۰/۹/۹۲ ترازنامه سال ۹۱ بتصویب رسید و آقایان مهدی جاوری و محمد حسین فهیم بعنوان بازرسان اصلی و آقای علی نعیم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و آقای مهندس مهدی قنادی بسمت مدیر عامل برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس نایب رئیس حق امضا خواهد داشت و در تاریخ ۴/۱۰/۹۲ ذیل ثبت شرکتها ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225275
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری ثامن شهرضا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده و هیئت مدیره ۲۵/۱/۹۱، ۲۵/۲/۹۱، ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه سال ۸۹ بتصویب رسید.
آقایان علی ترابی، مهدی قنادی، رحمت اله صاحبان، احمد ممیز، عبدالرضا بابا ربیع، علیرضا گلابی، محمد میرزابه بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و احمدرضا سلیمی و محمد هاشم توانگر بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و مهدی جاوری و محمد حسین فهیم بعنوان بازرسان اصلی و منوچهر سنجری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد و محل شرکت به شهرضا بلوار شهید مطهری مجتمع تجاری الغدیر طبقه دوم انتقال یافت. علی ترابی بسمت رئیس هیئت مدیره رحمت اله صاحبان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال و مهدی قنادی بسمت مدیرعامل برای مدت یک سال انتخاب شدند و در تاریخ ۱۲/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997543
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا ثبت شده به شماره ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است

۱ـ آقایان محمدهاشم توانگر، علی ترابی، مهدی قنادی، احمد ممیز، رحمت اله صاحبان، محمد میرزابه و عبدالرضا باباربیع به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال و آقای منوچهر سنجری، محمدحسین فهیم و کمال مصدق به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

۲ـ هیئت مدیره از بین خود اقای علی ترابی را به سمت رئیس، رحمت اله صاحبان را به سمت نائب رئیس (هیئت مدیره) و مهدی قنادی را به سمت مدیرمل شرکت تعیین نمودند و کلیه اسناد و اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نائب رئیس و مهر شرکت معتبر است.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات